Alert button

"Recommendation": models, code, and papers
Alert button

TransTARec: Time-Adaptive Translating Embedding Model for Next POI Recommendation

Apr 10, 2024
Yiping Sun

Viaarxiv icon

DRE: Generating Recommendation Explanations by Aligning Large Language Models at Data-level

Apr 09, 2024
Shen Gao, Yifan Wang, Jiabao Fang, Lisi Chen, Peng Han, Shuo Shang

Viaarxiv icon

JobFormer: Skill-Aware Job Recommendation with Semantic-Enhanced Transformer

Apr 05, 2024
Zhihao Guan, Jia-Qi Yang, Yang Yang, Hengshu Zhu, Wenjie Li, Hui Xiong

Viaarxiv icon

MealRec$^+$: A Meal Recommendation Dataset with Meal-Course Affiliation for Personalization and Healthiness

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Ming Li, Lin Li, Xiaohui Tao, Jimmy Xiangji Huang

Viaarxiv icon

Aligning Large Language Models with Recommendation Knowledge

Mar 30, 2024
Yuwei Cao, Nikhil Mehta, Xinyang Yi, Raghunandan Keshavan, Lukasz Heldt, Lichan Hong, Ed H. Chi, Maheswaran Sathiamoorthy

Viaarxiv icon

Balancing Information Perception with Yin-Yang: Agent-Based Information Neutrality Model for Recommendation Systems

Apr 07, 2024
Mengyan Wang, Yuxuan Hu, Shiqing Wu, Weihua Li, Quan Bai, Verica Rupar

Viaarxiv icon

Where to Move Next: Zero-shot Generalization of LLMs for Next POI Recommendation

Apr 02, 2024
Shanshan Feng, Haoming Lyu, Caishun Chen, Yew-Soon Ong

Viaarxiv icon

Beyond the Sequence: Statistics-Driven Pre-training for Stabilizing Sequential Recommendation Model

Apr 08, 2024
Sirui Wang, Peiguang Li, Yunsen Xian, Hongzhi Zhang

Viaarxiv icon

Maximizing User Experience with LLMOps-Driven Personalized Recommendation Systems

Apr 01, 2024
Chenxi Shi, Penghao Liang, Yichao Wu, Tong Zhan, Zhengyu Jin

Viaarxiv icon

Sequential Recommendation for Optimizing Both Immediate Feedback and Long-term Retention

Apr 04, 2024
Ziru Liu, Shuchang Liu, Zijian Zhang, Qingpeng Cai, Xiangyu Zhao, Kesen Zhao, Lantao Hu, Peng Jiang, Kun Gai

Viaarxiv icon