Alert button
Picture for Zhuyun Dai

Zhuyun Dai

Alert button

PaRaDe: Passage Ranking using Demonstrations with Large Language Models

Oct 22, 2023
Andrew Drozdov, Honglei Zhuang, Zhuyun Dai, Zhen Qin, Razieh Rahimi, Xuanhui Wang, Dana Alon, Mohit Iyyer, Andrew McCallum, Donald Metzler, Kai Hui

Figure 1 for PaRaDe: Passage Ranking using Demonstrations with Large Language Models
Figure 2 for PaRaDe: Passage Ranking using Demonstrations with Large Language Models
Figure 3 for PaRaDe: Passage Ranking using Demonstrations with Large Language Models
Figure 4 for PaRaDe: Passage Ranking using Demonstrations with Large Language Models
Viaarxiv icon

Dr.ICL: Demonstration-Retrieved In-context Learning

May 23, 2023
Man Luo, Xin Xu, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Mehran Kazemi, Chitta Baral, Vaiva Imbrasaite, Vincent Y Zhao

Figure 1 for Dr.ICL: Demonstration-Retrieved In-context Learning
Figure 2 for Dr.ICL: Demonstration-Retrieved In-context Learning
Figure 3 for Dr.ICL: Demonstration-Retrieved In-context Learning
Figure 4 for Dr.ICL: Demonstration-Retrieved In-context Learning
Viaarxiv icon

Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval

Apr 04, 2023
Jinhyuk Lee, Zhuyun Dai, Sai Meher Karthik Duddu, Tao Lei, Iftekhar Naim, Ming-Wei Chang, Vincent Y. Zhao

Figure 1 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Figure 2 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Figure 3 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Figure 4 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Viaarxiv icon

Multi-Vector Retrieval as Sparse Alignment

Nov 02, 2022
Yujie Qian, Jinhyuk Lee, Sai Meher Karthik Duddu, Zhuyun Dai, Siddhartha Brahma, Iftekhar Naim, Tao Lei, Vincent Y. Zhao

Figure 1 for Multi-Vector Retrieval as Sparse Alignment
Figure 2 for Multi-Vector Retrieval as Sparse Alignment
Figure 3 for Multi-Vector Retrieval as Sparse Alignment
Figure 4 for Multi-Vector Retrieval as Sparse Alignment
Viaarxiv icon

Scaling Instruction-Finetuned Language Models

Oct 20, 2022
Hyung Won Chung, Le Hou, Shayne Longpre, Barret Zoph, Yi Tay, William Fedus, Eric Li, Xuezhi Wang, Mostafa Dehghani, Siddhartha Brahma, Albert Webson, Shixiang Shane Gu, Zhuyun Dai, Mirac Suzgun, Xinyun Chen, Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Gaurav Mishra, Adams Yu, Vincent Zhao, Yanping Huang, Andrew Dai, Hongkun Yu, Slav Petrov, Ed H. Chi, Jeff Dean, Jacob Devlin, Adam Roberts, Denny Zhou, Quoc V. Le, Jason Wei

Figure 1 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 2 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 3 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 4 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Viaarxiv icon

Attributed Text Generation via Post-hoc Research and Revision

Oct 17, 2022
Luyu Gao, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Anthony Chen, Arun Tejasvi Chaganty, Yicheng Fan, Vincent Y. Zhao, Ni Lao, Hongrae Lee, Da-Cheng Juan, Kelvin Guu

Figure 1 for Attributed Text Generation via Post-hoc Research and Revision
Figure 2 for Attributed Text Generation via Post-hoc Research and Revision
Figure 3 for Attributed Text Generation via Post-hoc Research and Revision
Figure 4 for Attributed Text Generation via Post-hoc Research and Revision
Viaarxiv icon

Promptagator: Few-shot Dense Retrieval From 8 Examples

Sep 23, 2022
Zhuyun Dai, Vincent Y. Zhao, Ji Ma, Yi Luan, Jianmo Ni, Jing Lu, Anton Bakalov, Kelvin Guu, Keith B. Hall, Ming-Wei Chang

Figure 1 for Promptagator: Few-shot Dense Retrieval From 8 Examples
Figure 2 for Promptagator: Few-shot Dense Retrieval From 8 Examples
Figure 3 for Promptagator: Few-shot Dense Retrieval From 8 Examples
Figure 4 for Promptagator: Few-shot Dense Retrieval From 8 Examples
Viaarxiv icon

Dialog Inpainting: Turning Documents into Dialogs

May 31, 2022
Zhuyun Dai, Arun Tejasvi Chaganty, Vincent Zhao, Aida Amini, Qazi Mamunur Rashid, Mike Green, Kelvin Guu

Figure 1 for Dialog Inpainting: Turning Documents into Dialogs
Figure 2 for Dialog Inpainting: Turning Documents into Dialogs
Figure 3 for Dialog Inpainting: Turning Documents into Dialogs
Figure 4 for Dialog Inpainting: Turning Documents into Dialogs
Viaarxiv icon

Large Dual Encoders Are Generalizable Retrievers

Dec 15, 2021
Jianmo Ni, Chen Qu, Jing Lu, Zhuyun Dai, Gustavo Hernández Ábrego, Ji Ma, Vincent Y. Zhao, Yi Luan, Keith B. Hall, Ming-Wei Chang, Yinfei Yang

Figure 1 for Large Dual Encoders Are Generalizable Retrievers
Figure 2 for Large Dual Encoders Are Generalizable Retrievers
Figure 3 for Large Dual Encoders Are Generalizable Retrievers
Figure 4 for Large Dual Encoders Are Generalizable Retrievers
Viaarxiv icon