Alert button
Picture for Yuejian Fang

Yuejian Fang

Alert button

TRLS: A Time Series Representation Learning Framework via Spectrogram for Medical Signal Processing

Jan 06, 2024
Luyuan Xie, Cong Li, Xin Zhang, Shengfang Zhai, Yuejian Fang, Qingni Shen, Zhonghai Wu

Viaarxiv icon

Text-to-Image Diffusion Models can be Easily Backdoored through Multimodal Data Poisoning

May 07, 2023
Shengfang Zhai, Yinpeng Dong, Qingni Shen, Shi Pu, Yuejian Fang, Hang Su

Figure 1 for Text-to-Image Diffusion Models can be Easily Backdoored through Multimodal Data Poisoning
Figure 2 for Text-to-Image Diffusion Models can be Easily Backdoored through Multimodal Data Poisoning
Figure 3 for Text-to-Image Diffusion Models can be Easily Backdoored through Multimodal Data Poisoning
Figure 4 for Text-to-Image Diffusion Models can be Easily Backdoored through Multimodal Data Poisoning
Viaarxiv icon

NCL: Textual Backdoor Defense Using Noise-augmented Contrastive Learning

Mar 03, 2023
Shengfang Zhai, Qingni Shen, Xiaoyi Chen, Weilong Wang, Cong Li, Yuejian Fang, Zhonghai Wu

Figure 1 for NCL: Textual Backdoor Defense Using Noise-augmented Contrastive Learning
Figure 2 for NCL: Textual Backdoor Defense Using Noise-augmented Contrastive Learning
Figure 3 for NCL: Textual Backdoor Defense Using Noise-augmented Contrastive Learning
Figure 4 for NCL: Textual Backdoor Defense Using Noise-augmented Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Learning 3D Photography Videos via Self-supervised Diffusion on Single Images

Feb 21, 2023
Xiaodong Wang, Chenfei Wu, Shengming Yin, Minheng Ni, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zhengyuan Yang, Fan Yang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

Figure 1 for Learning 3D Photography Videos via Self-supervised Diffusion on Single Images
Figure 2 for Learning 3D Photography Videos via Self-supervised Diffusion on Single Images
Figure 3 for Learning 3D Photography Videos via Self-supervised Diffusion on Single Images
Figure 4 for Learning 3D Photography Videos via Self-supervised Diffusion on Single Images
Viaarxiv icon

A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning

Oct 18, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian, Yiren Chen

Figure 1 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Figure 2 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Figure 3 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Figure 4 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Viaarxiv icon

Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching

Sep 13, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Zhe Zhao, Qi Ju, Xuefeng Yang

Figure 1 for Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching
Figure 2 for Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching
Figure 3 for Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching
Figure 4 for Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching
Viaarxiv icon

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis

Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

Figure 1 for NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis
Figure 2 for NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis
Figure 3 for NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis
Figure 4 for NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis
Viaarxiv icon

NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion

Nov 24, 2021
Chenfei Wu, Jian Liang, Lei Ji, Fan Yang, Yuejian Fang, Daxin Jiang, Nan Duan

Figure 1 for NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion
Figure 2 for NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion
Figure 3 for NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion
Figure 4 for NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion
Viaarxiv icon

Hybrid Reasoning Network for Video-based Commonsense Captioning

Aug 05, 2021
Weijiang Yu, Jian Liang, Lei Ji, Lu Li, Yuejian Fang, Nong Xiao, Nan Duan

Viaarxiv icon

Unicoder-VL: A Universal Encoder for Vision and Language by Cross-modal Pre-training

Aug 22, 2019
Gen Li, Nan Duan, Yuejian Fang, Ming Gong, Daxin Jiang, Ming Zhou

Figure 1 for Unicoder-VL: A Universal Encoder for Vision and Language by Cross-modal Pre-training
Figure 2 for Unicoder-VL: A Universal Encoder for Vision and Language by Cross-modal Pre-training
Figure 3 for Unicoder-VL: A Universal Encoder for Vision and Language by Cross-modal Pre-training
Figure 4 for Unicoder-VL: A Universal Encoder for Vision and Language by Cross-modal Pre-training
Viaarxiv icon