Alert button
Picture for Pin-Yu Chen

Pin-Yu Chen

Alert button

DiffuseKronA: A Parameter Efficient Fine-tuning Method for Personalized Diffusion Models

Feb 28, 2024
Shyam Marjit, Harshit Singh, Nityanand Mathur, Sayak Paul, Chia-Mu Yu, Pin-Yu Chen

Viaarxiv icon

Revisiting Zeroth-Order Optimization for Memory-Efficient LLM Fine-Tuning: A Benchmark

Feb 26, 2024
Yihua Zhang, Pingzhi Li, Junyuan Hong, Jiaxiang Li, Yimeng Zhang, Wenqing Zheng, Pin-Yu Chen, Jason D. Lee, Wotao Yin, Mingyi Hong, Zhangyang Wang, Sijia Liu, Tianlong Chen

Viaarxiv icon

Training Nonlinear Transformers for Efficient In-Context Learning: A Theoretical Learning and Generalization Analysis

Feb 23, 2024
Hongkang Li, Meng Wang, Songtao Lu, Xiaodong Cui, Pin-Yu Chen

Viaarxiv icon

A Quantum-Classical Collaborative Training Architecture Based on Quantum State Fidelity

Feb 23, 2024
Ryan L'Abbate, Anthony D'Onofrio Jr., Samuel Stein, Samuel Yen-Chi Chen, Ang Li, Pin-Yu Chen, Juntao Chen, Ying Mao

Viaarxiv icon

It's Never Too Late: Fusing Acoustic Information into Large Language Models for Automatic Speech Recognition

Feb 08, 2024
Chen Chen, Ruizhe Li, Yuchen Hu, Sabato Marco Siniscalchi, Pin-Yu Chen, Ensiong Chng, Chao-Han Huck Yang

Viaarxiv icon

From PEFT to DEFT: Parameter Efficient Finetuning for Reducing Activation Density in Transformers

Feb 02, 2024
Bharat Runwal, Tejaswini Pedapati, Pin-Yu Chen

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

DDI-CoCo: A Dataset For Understanding The Effect Of Color Contrast In Machine-Assisted Skin Disease Detection

Jan 24, 2024
Ming-Chang Chiu, Yingfei Wang, Yen-Ju Kuo, Pin-Yu Chen

Viaarxiv icon

Large Language Models are Efficient Learners of Noise-Robust Speech Recognition

Jan 19, 2024
Yuchen Hu, Chen Chen, Chao-Han Huck Yang, Ruizhe Li, Chao Zhang, Pin-Yu Chen, EnSiong Chng

Viaarxiv icon