Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems

Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

CSER: Communication-efficient SGD with Error Reset

Jul 29, 2020
Cong Xie, Shuai Zheng, Oluwasanmi Koyejo, Indranil Gupta, Mu Li, Haibin Lin


  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Large Batch Optimization of BERT Pretraining in 54 minutes

Jun 24, 2020
Shuai Zheng, Haibin Lin, Sheng Zha, Mu Li

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Nimble: Efficiently Compiling Dynamic Neural Networks for Model Inference

Jun 04, 2020
Haichen Shen, Jared Roesch, Zhi Chen, Wei Chen, Yong Wu, Mu Li, Vin Sharma, Zachary Tatlock, Yida Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Context-Based Non-local Entropy Modeling for Image Compression

May 10, 2020
Mu Li, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Radu Timofte, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Self-Training

May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks

Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

AutoGluon-Tabular: Robust and Accurate AutoML for Structured Data

Mar 13, 2020
Nick Erickson, Jonas Mueller, Alexander Shirkov, Hang Zhang, Pedro Larroy, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

GluonCV and GluonNLP: Deep Learning in Computer Vision and Natural Language Processing

Jul 09, 2019
Jian Guo, He He, Tong He, Leonard Lausen, Mu Li, Haibin Lin, Xingjian Shi, Chenguang Wang, Junyuan Xie, Sheng Zha, Aston Zhang, Hang Zhang, Zhi Zhang, Zhongyue Zhang, Shuai Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Effective Context-Based Convolutional Entropy Modeling for Image Compression

Jun 24, 2019
Mu Li, Kede Ma, Jane You, David Zhang, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Mini-batch SGD for Elastic Distributed Training: Learning in the Limbo of Resources

May 02, 2019
Haibin Lin, Hang Zhang, Yifei Ma, Tong He, Zhi Zhang, Sheng Zha, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Language Models with Transformers

Apr 20, 2019
Chenguang Wang, Mu Li, Alexander J. Smola

* 12 pages, 7 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bag of Freebies for Training Object Detection Neural Networks

Apr 12, 2019
Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Content-Weighted Deep Image Compression

Apr 01, 2019
Mu Li, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Jane You, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks

Dec 05, 2018
Tong He, Zhi Zhang, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li

* 10 pages, 9 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Approximate Distribution Matching for Sequence-to-Sequence Learning

Sep 02, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Style Transfer as Unsupervised Machine Translation

Aug 23, 2018
Zhirui Zhang, Shuo Ren, Shujie Liu, Jianyong Wang, Peng Chen, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Neural Machine Translation by Target-bidirectional Agreement

Aug 13, 2018
Zhirui Zhang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Triangular Architecture for Rare Language Translation

Jul 11, 2018
Shuo Ren, Wenhu Chen, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Shuai Ma

* Accepted to ACL 2018, 10 pages, 5 figures, 5 tables (with 5-5-5-5 high score) 

  Access Paper or Ask Questions

Enlarging Context with Low Cost: Efficient Arithmetic Coding with Trimmed Convolution

Jul 03, 2018
Mu Li, Shuhang Gu, David Zhang, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation

Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Shift-Net: Image Inpainting via Deep Feature Rearrangement

Apr 13, 2018
Zhaoyi Yan, Xiaoming Li, Mu Li, Wangmeng Zuo, Shiguang Shan

* 25 pages, 17 figures, 1 table, main paper + supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Bridging Network in Neural Sequence Prediction

Mar 17, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shuo Ren, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* Accepted to NAACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Training for Neural Machine Translation Models with Monolingual Data

Mar 01, 2018
Zhirui Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Convolutional Networks for Content-weighted Image Compression

Sep 19, 2017
Mu Li, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Debin Zhao, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

On the Powerball Method for Optimization

Sep 01, 2017
Ye Yuan, Mu Li, Jun Liu, Claire J. Tomlin


  Access Paper or Ask Questions