Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mu Li

Distiller: A Systematic Study of Model Distillation Methods in Natural Language Processing


Sep 23, 2021
Haoyu He, Xingjian Shi, Jonas Mueller, Zha Sheng, Mu Li, George Karypis


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Keyphrase Extraction by Jointly Modeling Local and Global Context


Sep 15, 2021
Xinnian Liang, Shuangzhi Wu, Mu Li, Zhoujun Li

* 10 pages, 4 figures, EMNLP 2021,code: https://github.com/xnliang98/uke_ccrank 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Coordinate Transforms for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Li Wang, Li Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Tong He, Mu Li, Xiangyang Xue

* Code is available at: https://github.com/amazon-research/progressive-coordinate-transforms 

  Access Paper or Ask Questions

Video Contrastive Learning with Global Context


Aug 05, 2021
Haofei Kuang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Xinyu Li, Joseph Tighe, Sören Schwertfeger, Cyrill Stachniss, Mu Li

* Code is publicly available at: https://github.com/amazon-research/video-contrastive-learning 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation


Jul 29, 2021
Fangrui Zhu, Yi Zhu, Li Zhang, Chongruo Wu, Yanwei Fu, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Dive into Deep Learning


Jun 21, 2021
Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola

* (HTML) https://D2L.ai (GitHub) https://github.com/d2l-ai/d2l-en/ 

  Access Paper or Ask Questions

SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness


Feb 04, 2021
Zhiqiang Tang, Yunhe Gao, Yi Zhu, Zhi Zhang, Mu Li, Dimitris Metaxas

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition


Dec 11, 2020
Yi Zhu, Xinyu Li, Chunhui Liu, Mohammadreza Zolfaghari, Yuanjun Xiong, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Joseph Tighe, R. Manmatha, Mu Li

* Technical report. Code and model zoo can be found at https://cv.gluon.ai/model_zoo/action_recognition.html 

  Access Paper or Ask Questions

FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems


Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

CSER: Communication-efficient SGD with Error Reset


Jul 29, 2020
Cong Xie, Shuai Zheng, Oluwasanmi Koyejo, Indranil Gupta, Mu Li, Haibin Lin


  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Large Batch Optimization of BERT Pretraining in 54 minutes


Jun 24, 2020
Shuai Zheng, Haibin Lin, Sheng Zha, Mu Li

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Nimble: Efficiently Compiling Dynamic Neural Networks for Model Inference


Jun 04, 2020
Haichen Shen, Jared Roesch, Zhi Chen, Wei Chen, Yong Wu, Mu Li, Vin Sharma, Zachary Tatlock, Yida Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Context-Based Non-local Entropy Modeling for Image Compression


May 10, 2020
Mu Li, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Radu Timofte, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Self-Training


May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks


Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

AutoGluon-Tabular: Robust and Accurate AutoML for Structured Data


Mar 13, 2020
Nick Erickson, Jonas Mueller, Alexander Shirkov, Hang Zhang, Pedro Larroy, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

GluonCV and GluonNLP: Deep Learning in Computer Vision and Natural Language Processing


Jul 09, 2019
Jian Guo, He He, Tong He, Leonard Lausen, Mu Li, Haibin Lin, Xingjian Shi, Chenguang Wang, Junyuan Xie, Sheng Zha, Aston Zhang, Hang Zhang, Zhi Zhang, Zhongyue Zhang, Shuai Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Effective Context-Based Convolutional Entropy Modeling for Image Compression


Jun 24, 2019
Mu Li, Kede Ma, Jane You, David Zhang, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Mini-batch SGD for Elastic Distributed Training: Learning in the Limbo of Resources


May 02, 2019
Haibin Lin, Hang Zhang, Yifei Ma, Tong He, Zhi Zhang, Sheng Zha, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Language Models with Transformers


Apr 20, 2019
Chenguang Wang, Mu Li, Alexander J. Smola

* 12 pages, 7 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bag of Freebies for Training Object Detection Neural Networks


Apr 12, 2019
Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Content-Weighted Deep Image Compression


Apr 01, 2019
Mu Li, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Jane You, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks


Dec 05, 2018
Tong He, Zhi Zhang, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li

* 10 pages, 9 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Approximate Distribution Matching for Sequence-to-Sequence Learning


Sep 02, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Style Transfer as Unsupervised Machine Translation


Aug 23, 2018
Zhirui Zhang, Shuo Ren, Shujie Liu, Jianyong Wang, Peng Chen, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions