Deep Photon Mapping

Apr 25, 2020
Shilin Zhu, Zexiang Xu, Henrik Wann Jensen, Hao Su, Ravi Ramamoorthi


  Access Model/Code and Paper
Unpaired Photo-to-manga Translation Based on The Methodology of Manga Drawing

Apr 22, 2020
Hao Su, Jianwei Niu, Xuefeng Liu, Qingfeng Li, Jiahe Cui, Ji Wan

* 17 pages 

  Access Model/Code and Paper
Quasi-Direct Drive Actuation for a Lightweight Hip Exoskeleton with High Backdrivability and High Bandwidth

Apr 01, 2020
Shuangyue Yu, Tzu-Hao Huang, Xiaolong Yang, Chunhai Jiao, Jianfu Yang, Hang Hu, Sainan Zhang, Yue Chen, Jingang Yi, Hao Su

* 9 pages, 13 figures 

  Access Model/Code and Paper
SAPIEN: A SimulAted Part-based Interactive ENvironment

Mar 19, 2020
Fanbo Xiang, Yuzhe Qin, Kaichun Mo, Yikuan Xia, Hao Zhu, Fangchen Liu, Minghua Liu, Hanxiao Jiang, Yifu Yuan, He Wang, Li Yi, Angel X. Chang, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Learning to Group: A Bottom-Up Framework for 3D Part Discovery in Unseen Categories

Feb 16, 2020
Tiange Luo, Kaichun Mo, Zhiao Huang, Jiarui Xu, Siyu Hu, Liwei Wang, Hao Su

* Accepted by ICLR2020 

  Access Model/Code and Paper
Regret Bounds for Discounted MDPs

Feb 12, 2020
Shuang Liu, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Normal Assisted Stereo Depth Estimation

Dec 23, 2019
Uday Kusupati, Shuo Cheng, Rui Chen, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Deep Stereo using Adaptive Thin Volume Representation with Uncertainty Awareness

Nov 27, 2019
Shuo Cheng, Zexiang Xu, Shilin Zhu, Zhuwen Li, Li Erran Li, Ravi Ramamoorthi, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
StructEdit: Learning Structural Shape Variations

Nov 25, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas


  Access Model/Code and Paper
State Alignment-based Imitation Learning

Nov 21, 2019
Fangchen Liu, Zhan Ling, Tongzhou Mu, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Information-Theoretic Local Minima Characterization and Regularization

Nov 19, 2019
Zhiwei Jia, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
S4G: Amodal Single-view Single-Shot SE(3) Grasp Detection in Cluttered Scenes

Oct 31, 2019
Yuzhe Qin, Rui Chen, Hao Zhu, Meng Song, Jing Xu, Hao Su

* Accepted at the Conference on Robot Learning (CoRL) 2019. Project webpage is available here: https://sites.google.com/view/s4ggrapsing 

  Access Model/Code and Paper
Model Imitation for Model-Based Reinforcement Learning

Oct 02, 2019
Yueh-Hua Wu, Ting-Han Fan, Peter J. Ramadge, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Multi-view PointNet for 3D Scene Understanding

Sep 30, 2019
Maximilian Jaritz, Jiayuan Gu, Hao Su

* Geometry Meets Deep Learning Workshop, ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Pre-training as Batch Meta Reinforcement Learning with tiMe

Sep 25, 2019
Quan Vuong, Shuang Liu, Minghua Liu, Kamil Ciosek, Hao Su, Henrik Iskov Christensen


  Access Model/Code and Paper
Adversarial point perturbations on 3D objects

Aug 16, 2019
Daniel Liu, Ronald Yu, Hao Su

* 17 pages, source code available at this https url: https://github.com/Daniel-Liu-c0deb0t/Adversarial-point-perturbations-on-3D-objects 

  Access Model/Code and Paper
Mapping State Space using Landmarks for Universal Goal Reaching

Aug 15, 2019
Zhiao Huang, Fangchen Liu, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Point-Based Multi-View Stereo Network

Aug 12, 2019
Rui Chen, Songfang Han, Jing Xu, Hao Su

* Accepted as ICCV 2019 oral presentation 

  Access Model/Code and Paper
StructureNet: Hierarchical Graph Networks for 3D Shape Generation

Aug 01, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Model/Code and Paper
Spine-Inspired Continuum Soft Exoskeleton for Stoop Lifting Assistance

Jul 04, 2019
Xiaolong Yang, Tzu-Hao Huang, Hang Hu, Shuangyue Yu, Sainan Zhang, Xianlian Zhou, Alessandra Carriero, Guang Yue, Hao Su

* IROS 2019 
* 8 pages, 13 figures 

  Access Model/Code and Paper
How to pick the domain randomization parameters for sim-to-real transfer of reinforcement learning policies?

Mar 28, 2019
Quan Vuong, Sharad Vikram, Hao Su, Sicun Gao, Henrik I. Christensen

* 2-page extended abstract 

  Access Model/Code and Paper
A Soft High Force Hand Exoskeleton for Rehabilitation and Assistance of Spinal Cord Injury and Stroke Individuals

Feb 19, 2019
Shuangyue Yu, Hadia Perez, James Barkas, Mohamed Mohamed, Mohamed Eldaly, Tzu-Hao Huang, Xiaolong Yang, Hao Su, Maria del Mar Cortes, Dylan J. Edwards

* 5 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
Design and Control of a Quasi-Direct Drive Soft Hybrid Knee Exoskeleton for Injury Prevention during Squatting

Feb 19, 2019
Shuangyue Yu, Tzu-Hao Huang, Dianpeng Wang, Brian Lynn, Dina Sayd, Viktor Silivanov, Young Soo Park, Yingli Tian, Fellow, IEEE, Hao Su, Member, IEEE

* 8 pages, 14 figures 

  Access Model/Code and Paper
DeepSpline: Data-Driven Reconstruction of Parametric Curves and Surfaces

Jan 12, 2019
Jun Gao, Chengcheng Tang, Vignesh Ganapathi-Subramanian, Jiahui Huang, Hao Su, Leonidas J. Guibas


  Access Model/Code and Paper
Extending Adversarial Attacks and Defenses to Deep 3D Point Cloud Classifiers

Jan 10, 2019
Daniel Liu, Ronald Yu, Hao Su

* 8 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Model/Code and Paper
A Main/Subsidiary Network Framework for Simplifying Binary Neural Network

Dec 11, 2018
Yinghao Xu, Xin Dong, Yudian Li, Hao Su

* 9 pages and 9 figures 

  Access Model/Code and Paper
PartNet: A Large-scale Benchmark for Fine-grained and Hierarchical Part-level 3D Object Understanding

Dec 06, 2018
Kaichun Mo, Shilin Zhu, Angel X. Chang, Li Yi, Subarna Tripathi, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Model/Code and Paper
Adversarial Defense by Stratified Convolutional Sparse Coding

Nov 30, 2018
Bo Sun, Nian-hsuan Tsai, Fangchen Liu, Ronald Yu, Hao Su


  Access Model/Code and Paper