Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Design and Actuator Optimization of Lightweight and Compliant Knee Exoskeleton for Mobility Assistance of Children with Crouch Gait

Jan 01, 2021
Sainan Zhang, Tzu-Hao Huang, Chunhai Jiao, Mhairi MacLean, Junxi Zhu, Shuangyue Yu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Medical Robots for Infectious Diseases: Lessons and Challenges from the COVID-19 Pandemic

Dec 14, 2020
Antonio Di Lallo, Robin R. Murphy, Axel Krieger, Junxi Zhu, Russell H. Taylor, Hao Su

* 8 pages, 9 figures, publish in RA-magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Lipschitz Regularized CycleGAN for Improving Semantic Robustness in Unpaired Image-to-image Translation

Dec 09, 2020
Zhiwei Jia, Bodi Yuan, Kangkang Wang, Hong Wu, David Clifford, Zhiqiang Yuan, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Compositionally Generalizable 3D Structure Prediction

Dec 04, 2020
Songfang Han, Jiayuan Gu, Kaichun Mo, Li Yi, Siyu Hu, Xuejin Chen, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

An End-to-end Method for Producing Scanning-robust Stylized QR Codes

Nov 16, 2020
Hao Su, Jianwei Niu, Xuefeng Liu, Qingfeng Li, Ji Wan, Mingliang Xu, Tao Ren

* 11 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rearrangement: A Challenge for Embodied AI

Nov 03, 2020
Dhruv Batra, Angel X. Chang, Sonia Chernova, Andrew J. Davison, Jia Deng, Vladlen Koltun, Sergey Levine, Jitendra Malik, Igor Mordatch, Roozbeh Mottaghi, Manolis Savva, Hao Su

* Authors are listed in alphabetical order 

  Access Paper or Ask Questions

Refactoring Policy for Compositional Generalizability using Self-Supervised Object Proposals

Oct 26, 2020
Tongzhou Mu, Jiayuan Gu, Zhiwei Jia, Hao Tang, Hao Su

* 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020), Vancouver, Canada 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Scale-Invariant Graph-related Problem Solving by Iterative Homogeneous Graph Neural Networks

Oct 26, 2020
Hao Tang, Zhiao Huang, Jiayuan Gu, Bao-Liang Lu, Hao Su

* To appear at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds

Oct 12, 2020
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Photon-Driven Neural Path Guiding

Oct 05, 2020
Shilin Zhu, Zexiang Xu, Tiancheng Sun, Alexandr Kuznetsov, Mark Meyer, Henrik Wann Jensen, Hao Su, Ravi Ramamoorthi

* Keywords: computer graphics, rendering, path tracing, path guiding, machine learning, neural networks, denoising, reconstruction 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised 3D Shape Completion in the Wild

Aug 20, 2020
Jiayuan Gu, Wei-Chiu Ma, Sivabalan Manivasagam, Wenyuan Zeng, Zihao Wang, Yuwen Xiong, Hao Su, Raquel Urtasun

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Keypoint-Based Camera Pose Estimation with Geometric Constraints

Jul 29, 2020
You-Yi Jau, Rui Zhu, Hao Su, Manmohan Chandraker

* 8 pages, 5 figures, to appear at IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Balance Scene Learning Mechanism for Offshore and Inshore Ship Detection in SAR Images

Jul 21, 2020
Tianwen Zhang, Xiaoling Zhang, Jun Shi, Shunjun Wei, Jianguo Wang, Jianwei Li, Hao Su, Yue Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Meshing Point Clouds with Predicted Intrinsic-Extrinsic Ratio Guidance

Jul 17, 2020
Minghua Liu, Xiaoshuai Zhang, Hao Su

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Sampling in 3D Point Cloud Generative Adversarial Networks

Jun 12, 2020
He Wang, Zetian Jiang, Li Yi, Kaichun Mo, Hao Su, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Deep Photon Mapping

Apr 25, 2020
Shilin Zhu, Zexiang Xu, Henrik Wann Jensen, Hao Su, Ravi Ramamoorthi


  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Photo-to-manga Translation Based on The Methodology of Manga Drawing

Apr 22, 2020
Hao Su, Jianwei Niu, Xuefeng Liu, Qingfeng Li, Jiahe Cui, Ji Wan

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Quasi-Direct Drive Actuation for a Lightweight Hip Exoskeleton with High Backdrivability and High Bandwidth

Apr 01, 2020
Shuangyue Yu, Tzu-Hao Huang, Xiaolong Yang, Chunhai Jiao, Jianfu Yang, Hang Hu, Sainan Zhang, Yue Chen, Jingang Yi, Hao Su

* 9 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SAPIEN: A SimulAted Part-based Interactive ENvironment

Mar 19, 2020
Fanbo Xiang, Yuzhe Qin, Kaichun Mo, Yikuan Xia, Hao Zhu, Fangchen Liu, Minghua Liu, Hanxiao Jiang, Yifu Yuan, He Wang, Li Yi, Angel X. Chang, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Group: A Bottom-Up Framework for 3D Part Discovery in Unseen Categories

Feb 16, 2020
Tiange Luo, Kaichun Mo, Zhiao Huang, Jiarui Xu, Siyu Hu, Liwei Wang, Hao Su

* Accepted by ICLR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Regret Bounds for Discounted MDPs

Feb 12, 2020
Shuang Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Normal Assisted Stereo Depth Estimation

Dec 23, 2019
Uday Kusupati, Shuo Cheng, Rui Chen, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Deep Stereo using Adaptive Thin Volume Representation with Uncertainty Awareness

Nov 27, 2019
Shuo Cheng, Zexiang Xu, Shilin Zhu, Zhuwen Li, Li Erran Li, Ravi Ramamoorthi, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

StructEdit: Learning Structural Shape Variations

Nov 25, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

State Alignment-based Imitation Learning

Nov 21, 2019
Fangchen Liu, Zhan Ling, Tongzhou Mu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Information-Theoretic Local Minima Characterization and Regularization

Nov 19, 2019
Zhiwei Jia, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

S4G: Amodal Single-view Single-Shot SE(3) Grasp Detection in Cluttered Scenes

Oct 31, 2019
Yuzhe Qin, Rui Chen, Hao Zhu, Meng Song, Jing Xu, Hao Su

* Accepted at the Conference on Robot Learning (CoRL) 2019. Project webpage is available here: https://sites.google.com/view/s4ggrapsing 

  Access Paper or Ask Questions

Model Imitation for Model-Based Reinforcement Learning

Oct 02, 2019
Yueh-Hua Wu, Ting-Han Fan, Peter J. Ramadge, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view PointNet for 3D Scene Understanding

Sep 30, 2019
Maximilian Jaritz, Jiayuan Gu, Hao Su

* Geometry Meets Deep Learning Workshop, ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions