Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dongxiang Zhang

MWPToolkit: An Open-Source Framework for Deep Learning-Based Math Word Problem Solvers


Sep 18, 2021
Yihuai Lan, Lei Wang, Qiyuan Zhang, Yunshi Lan, Bing Tian Dai, Yan Wang, Dongxiang Zhang, Ee-Peng Lim

* 9 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning Adversarial Domain Adaptation Network for Few-Shot Text Classification


Jul 26, 2021
ChengCheng Han, Zeqiu Fan, Dongxiang Zhang, Minghui Qiu, Ming Gao, Aoying Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Balanced Graph Edge Partition with Effective Local Search


Dec 17, 2020
Zhenyu Guo, Mingyu Xiao, Yi Zhou, Dongxiang Zhang, Kian-Lee Tan

* To appear in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

One Network for Multi-Domains: Domain Adaptive Hashing with Intersectant Generative Adversarial Network


Jul 01, 2019
Tao He, Yuan-Fang Li, Lianli Gao, Dongxiang Zhang, Jingkuan Song

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Translating a Math Word Problem to an Expression Tree


Nov 15, 2018
Lei Wang, Yan Wang, Deng Cai, Dongxiang Zhang, Xiaojiang Liu

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The Gap of Semantic Parsing: A Survey on Automatic Math Word Problem Solvers


Aug 22, 2018
Dongxiang Zhang, Lei Wang, Nuo Xu, Bing Tian Dai, Heng Tao Shen

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Automatic Construction of Diverse, High-quality Image Dataset


Aug 22, 2017
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Dongxiang Zhang, Zhenmin Tang, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical LSTM with Adjusted Temporal Attention for Video Captioning


Jun 05, 2017
Jingkuan Song, Zhao Guo, Lianli Gao, Wu Liu, Dongxiang Zhang, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions