Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Architecture, Dataset and Model-Scale Agnostic Data-free Meta-Learning


Mar 20, 2023
Zixuan Hu, Li Shen, Zhenyi Wang, Tongliang Liu, Chun Yuan, Dacheng Tao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Modeling Uncertain Feature Representation for Domain Generalization


Jan 16, 2023
Xiaotong Li, Zixuan Hu, Jun Liu, Yixiao Ge, Yongxing Dai, Ling-Yu Duan

Add code

* This work is an extension of our ICLR 2022 paper [arXiv:2202.03958] https://openreview.net/forum?id=6HN7LHyzGgC 

   Access Paper or Ask Questions

mc-BEiT: Multi-choice Discretization for Image BERT Pre-training


Apr 09, 2022
Xiaotong Li, Yixiao Ge, Kun Yi, Zixuan Hu, Ying Shan, Ling-Yu Duan

Add code


   Access Paper or Ask Questions