Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Video Depth Estimation by Fusing Flow-to-Depth Proposals

Dec 30, 2019
Jiaxin Xie, Chenyang Lei, Zhuwen Li, Li Erran Li, Qifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

DeepSFM: Structure From Motion Via Deep Bundle Adjustment

Dec 20, 2019
Xingkui Wei, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Neural Point Cloud Rendering via Multi-Plane Projection

Dec 10, 2019
Peng Dai, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Shuaicheng Liu, Bing Zeng

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PointPWC-Net: A Coarse-to-Fine Network for Supervised and Self-Supervised Scene Flow Estimation on 3D Point Clouds

Nov 27, 2019
Wenxuan Wu, Zhiyuan Wang, Zhuwen Li, Wei Liu, Li Fuxin


  Access Paper or Ask Questions

Deep Stereo using Adaptive Thin Volume Representation with Uncertainty Awareness

Nov 27, 2019
Shuo Cheng, Zexiang Xu, Shilin Zhu, Zhuwen Li, Li Erran Li, Ravi Ramamoorthi, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Pixel2Mesh++: Multi-View 3D Mesh Generation via Deformation

Aug 16, 2019
Chao Wen, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

3D Rigid Motion Segmentation with Mixed and Unknown Number of Models

Aug 16, 2019
Xun Xu, Loong-Fah Cheong, Zhuwen Li

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1804.02142 

  Access Paper or Ask Questions

What Do Single-view 3D Reconstruction Networks Learn?

May 09, 2019
Maxim Tatarchenko, Stephan R. Richter, René Ranftl, Zhuwen Li, Vladlen Koltun, Thomas Brox


  Access Paper or Ask Questions

Learning for Multi-Type Subspace Clustering

Apr 03, 2019
Xun Xu, Loong-Fah Cheong, Zhuwen Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1901.10254 

  Access Paper or Ask Questions

Learning for Multi-Model and Multi-Type Fitting

Jan 29, 2019
Xun Xu, Loong-Fah Cheong, Zhuwen Li


  Access Paper or Ask Questions

Combinatorial Optimization with Graph Convolutional Networks and Guided Tree Search

Oct 25, 2018
Zhuwen Li, Qifeng Chen, Vladlen Koltun

* To appear in NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel2Mesh: Generating 3D Mesh Models from Single RGB Images

Aug 03, 2018
Nanyang Wang, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Wei Liu, Yu-Gang Jiang

* ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Segmentation by Exploiting Complementary Geometric Models

Apr 06, 2018
Xun Xu, Loong-Fah Cheong, Zhuwen Li

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions