Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Taxonomy Completion via Triplet Matching Network

Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

* AAA1 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reader-Guided Passage Reranking for Open-Domain Question Answering

Jan 01, 2021
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen

* TLDR: Reranking retrieved passages by reader predictions can achieve 10~20 gains in top-1 retrieval accuracy and 1~4 gains in Exact Match (EM) without any training 

  Access Paper or Ask Questions

Constrained Abstractive Summarization: Preserving Factual Consistency with Constrained Generation

Oct 24, 2020
Yuning Mao, Xiang Ren, Heng Ji, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Multi-document Summarization with Maximal Marginal Relevance-guided Reinforcement Learning

Sep 30, 2020
Yuning Mao, Yanru Qu, Yiqing Xie, Xiang Ren, Jiawei Han

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generation-Augmented Retrieval for Open-domain Question Answering

Sep 17, 2020
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen


  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types

Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Octet: Online Catalog Taxonomy Enrichment with Self-Supervision

Jun 18, 2020
Yuning Mao, Tong Zhao, Andrey Kan, Chenwei Zhang, Xin Luna Dong, Christos Faloutsos, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Collaborative Agents with Rule Guidance for Knowledge Graph Reasoning

May 01, 2020
Deren Lei, Gangrong Jiang, Xiaotao Gu, Kexuan Sun, Yuning Mao, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

Generating Representative Headlines for News Stories

Feb 01, 2020
Xiaotao Gu, Yuning Mao, Jiawei Han, Jialu Liu, Hongkun Yu, You Wu, Cong Yu, Daniel Finnie, Jiaqi Zhai, Nicholas Zukoski

* WebConf 2020 (WWW 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Text Classification with Reinforced Label Assignment

Aug 27, 2019
Yuning Mao, Jingjing Tian, Jiawei Han, Xiang Ren

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Facet-Aware Evaluation for Extractive Text Summarization

Aug 27, 2019
Yuning Mao, Liyuan Liu, Qi Zhu, Xiang Ren, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Reinforcement Learning for Automatic Taxonomy Induction

May 10, 2018
Yuning Mao, Xiang Ren, Jiaming Shen, Xiaotao Gu, Jiawei Han

* 11 Pages. ACL 2018 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions