Alert button
Picture for Yunhua Lu

Yunhua Lu

Alert button

NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results

Apr 25, 2022
Ren Yang, Radu Timofte, Meisong Zheng, Qunliang Xing, Minglang Qiao, Mai Xu, Lai Jiang, Huaida Liu, Ying Chen, Youcheng Ben, Xiao Zhou, Chen Fu, Pei Cheng, Gang Yu, Junyi Li, Renlong Wu, Zhilu Zhang, Wei Shang, Zhengyao Lv, Yunjin Chen, Mingcai Zhou, Dongwei Ren, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Pavel Ostyakov, Vyal Dmitry, Shakarim Soltanayev, Chervontsev Sergey, Zhussip Magauiya, Xueyi Zou, Youliang Yan, Pablo Navarrete Michelini, Yunhua Lu, Diankai Zhang, Shaoli Liu, Si Gao, Biao Wu, Chengjian Zheng, Xiaofeng Zhang, Kaidi Lu, Ning Wang, Thuong Nguyen Canh, Thong Bach, Qing Wang, Xiaopeng Sun, Haoyu Ma, Shijie Zhao, Junlin Li, Liangbin Xie, Shuwei Shi, Yujiu Yang, Xintao Wang, Jinjin Gu, Chao Dong, Xiaodi Shi, Chunmei Nian, Dong Jiang, Jucai Lin, Zhihuai Xie, Mao Ye, Dengyan Luo, Liuhan Peng, Shengjie Chen, Xin Liu, Qian Wang, Xin Liu, Boyang Liang, Hang Dong, Yuhao Huang, Kai Chen, Xingbei Guo, Yujing Sun, Huilei Wu, Pengxu Wei, Yulin Huang, Junying Chen, Ik Hyun Lee, Sunder Ali Khowaja, Jiseok Yoon

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results

This paper reviews the NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video. In this challenge, we proposed the LDV 2.0 dataset, which includes the LDV dataset (240 videos) and 95 additional videos. This challenge includes three tracks. Track 1 aims at enhancing the videos compressed by HEVC at a fixed QP. Track 2 and Track 3 target both the super-resolution and quality enhancement of HEVC compressed video. They require x2 and x4 super-resolution, respectively. The three tracks totally attract more than 600 registrations. In the test phase, 8 teams, 8 teams and 12 teams submitted the final results to Tracks 1, 2 and 3, respectively. The proposed methods and solutions gauge the state-of-the-art of super-resolution and quality enhancement of compressed video. The proposed LDV 2.0 dataset is available at https://github.com/RenYang-home/LDV_dataset. The homepage of this challenge (including open-sourced codes) is at https://github.com/RenYang-home/NTIRE22_VEnh_SR.

Viaarxiv icon

edge-SR: Super-Resolution For The Masses

Aug 23, 2021
Pablo Navarrete Michelini, Yunhua Lu, Xingqun Jiang

Figure 1 for edge-SR: Super-Resolution For The Masses
Figure 2 for edge-SR: Super-Resolution For The Masses
Figure 3 for edge-SR: Super-Resolution For The Masses
Figure 4 for edge-SR: Super-Resolution For The Masses

Classic image scaling (e.g. bicubic) can be seen as one convolutional layer and a single upscaling filter. Its implementation is ubiquitous in all display devices and image processing software. In the last decade deep learning systems have been introduced for the task of image super-resolution (SR), using several convolutional layers and numerous filters. These methods have taken over the benchmarks of image quality for upscaling tasks. Would it be possible to replace classic upscalers with deep learning architectures on edge devices such as display panels, tablets, laptop computers, etc.? On one hand, the current trend in Edge-AI chips shows a promising future in this direction, with rapid development of hardware that can run deep-learning tasks efficiently. On the other hand, in image SR only few architectures have pushed the limit to extreme small sizes that can actually run on edge devices at real-time. We explore possible solutions to this problem with the aim to fill the gap between classic upscalers and small deep learning configurations. As a transition from classic to deep-learning upscaling we propose edge-SR (eSR), a set of one-layer architectures that use interpretable mechanisms to upscale images. Certainly, a one-layer architecture cannot reach the quality of deep learning systems. Nevertheless, we find that for high speed requirements, eSR becomes better at trading-off image quality and runtime performance. Filling the gap between classic and deep-learning architectures for image upscaling is critical for massive adoption of this technology. It is equally important to have an interpretable system that can reveal the inner strategies to solve this problem and guide us to future improvements and better understanding of larger networks.

Viaarxiv icon

Back-Projection Pipeline

Jan 25, 2021
Pablo Navarrete Michelini, Hanwen Liu, Yunhua Lu, Xingqun Jiang

Figure 1 for Back-Projection Pipeline
Figure 2 for Back-Projection Pipeline
Figure 3 for Back-Projection Pipeline
Figure 4 for Back-Projection Pipeline

We propose a simple extension of residual networks that works simultaneously in multiple resolutions. Our network design is inspired by the iterative back-projection algorithm but seeks the more difficult task of learning how to enhance images. Compared to similar approaches, we propose a novel solution to make back-projections run in multiple resolutions by using a data pipeline workflow. Features are updated at multiple scales in each layer of the network. The update dynamic through these layers includes interactions between different resolutions in a way that is causal in scale, and it is represented by a system of ODEs, as opposed to a single ODE in the case of ResNets. The system can be used as a generic multi-resolution approach to enhance images. We test it on several challenging tasks with special focus on super-resolution and raindrop removal. Our results are competitive with state-of-the-arts and show a strong ability of our system to learn both global and local image features.

Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

This paper reviews the NTIRE 2020 challenge on real image denoising with focus on the newly introduced dataset, the proposed methods and their results. The challenge is a new version of the previous NTIRE 2019 challenge on real image denoising that was based on the SIDD benchmark. This challenge is based on a newly collected validation and testing image datasets, and hence, named SIDD+. This challenge has two tracks for quantitatively evaluating image denoising performance in (1) the Bayer-pattern rawRGB and (2) the standard RGB (sRGB) color spaces. Each track ~250 registered participants. A total of 22 teams, proposing 24 methods, competed in the final phase of the challenge. The proposed methods by the participating teams represent the current state-of-the-art performance in image denoising targeting real noisy images. The newly collected SIDD+ datasets are publicly available at: https://bit.ly/siddplus_data.

Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

This paper reviews the NTIRE 2020 challenge on real world super-resolution. It focuses on the participating methods and final results. The challenge addresses the real world setting, where paired true high and low-resolution images are unavailable. For training, only one set of source input images is therefore provided along with a set of unpaired high-quality target images. In Track 1: Image Processing artifacts, the aim is to super-resolve images with synthetically generated image processing artifacts. This allows for quantitative benchmarking of the approaches \wrt a ground-truth image. In Track 2: Smartphone Images, real low-quality smart phone images have to be super-resolved. In both tracks, the ultimate goal is to achieve the best perceptual quality, evaluated using a human study. This is the second challenge on the subject, following AIM 2019, targeting to advance the state-of-the-art in super-resolution. To measure the performance we use the benchmark protocol from AIM 2019. In total 22 teams competed in the final testing phase, demonstrating new and innovative solutions to the problem.

Viaarxiv icon

A Tour of Convolutional Networks Guided by Linear Interpreters

Aug 14, 2019
Pablo Navarrete Michelini, Hanwen Liu, Yunhua Lu, Xingqun Jiang

Figure 1 for A Tour of Convolutional Networks Guided by Linear Interpreters
Figure 2 for A Tour of Convolutional Networks Guided by Linear Interpreters
Figure 3 for A Tour of Convolutional Networks Guided by Linear Interpreters
Figure 4 for A Tour of Convolutional Networks Guided by Linear Interpreters

Convolutional networks are large linear systems divided into layers and connected by non-linear units. These units are the "articulations" that allow the network to adapt to the input. To understand how a network manages to solve a problem we must look at the articulated decisions in entirety. If we could capture the actions of non-linear units for a particular input, we would be able to replay the whole system back and forth as if it was always linear. It would also reveal the actions of non-linearities because the resulting linear system, a Linear Interpreter, depends on the input image. We introduce a hooking layer, called a LinearScope, which allows us to run the network and the linear interpreter in parallel. Its implementation is simple, flexible and efficient. From here we can make many curious inquiries: how do these linear systems look like? When the rows and columns of the transformation matrix are images, how do they look like? What type of basis do these linear transformations rely on? The answers depend on the problems presented, through which we take a tour to some popular architectures used for classification, super-resolution (SR) and image-to-image translation (I2I). For classification we observe that popular networks use a pixel-wise vote per class strategy and heavily rely on bias parameters. For SR and I2I we find that CNNs use wavelet-type basis similar to the human visual system. For I2I we reveal copy-move and template-creation strategies to generate outputs.

* To appear in ICCV 2019 
Viaarxiv icon