Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Few-Shot Classification By Few-Iteration Meta-Learning

Oct 01, 2020
Ardhendu Shekhar Tripathi, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GOCor: Bringing Globally Optimized Correspondence Volumes into Your Neural Network

Sep 16, 2020
Prune Truong, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* code: https://github.com/PruneTruong/GOCor 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

DeepSVG: A Hierarchical Generative Network for Vector Graphics Animation

Jul 30, 2020
Alexandre Carlier, Martin Danelljan, Alexandre Alahi, Radu Timofte

* 19 pages; updated references 

  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Episodic Graph Memory Networks

Jul 19, 2020
Xinkai Lu, Wenguan Wang, Martin Danelljan, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool

* ECCV2020 Spotlight; website: https://github.com/carrierlxk/GraphMemVOS 

  Access Paper or Ask Questions

The Heterogeneity Hypothesis: Finding Layer-Wise Dissimilated Network Architecture

Jun 29, 2020
Yawei Li, Wen Li, Martin Danelljan, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/Heterogeneity_Hypothesis 

  Access Paper or Ask Questions

SRFlow: Learning the Super-Resolution Space with Normalizing Flow

Jun 25, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results

May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

How to Train Your Energy-Based Model for Regression

May 04, 2020
Fredrik K. Gustafsson, Martin Danelljan, Radu Timofte, Thomas B. Schön

* Code is available at https://github.com/fregu856/ebms_regression 

  Access Paper or Ask Questions

Know Your Surroundings: Exploiting Scene Information for Object Tracking

May 01, 2020
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Learning What to Learn for Video Object Segmentation

May 01, 2020
Goutam Bhat, Felix Järemo Lawin, Martin Danelljan, Andreas Robinson, Michael Felsberg, Luc Van Gool, Radu Timofte

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Human-Object Interaction Detection using Interaction Points

Mar 31, 2020
Tiancai Wang, Tong Yang, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Regression for Visual Tracking

Mar 27, 2020
Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* CVPR 2020. Includes appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fast and Robust Target Models for Video Object Segmentation

Feb 27, 2020
Andreas Robinson, Felix Järemo Lawin, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg

* CVPR 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.08630 

  Access Paper or Ask Questions

GLU-Net: Global-Local Universal Network for Dense Flow and Correspondences

Dec 11, 2019
Prune Truong, Martin Danelljan, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Nov 19, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A N Rajagopalan, Nam Hyung Joon, Yu Seung Won, Guisik Kim, Dokyeong Kwon, Chih-Chung Hsu, Chia-Hsiang Lin, Yuanfei Huang, Xiaopeng Sun, Wen Lu, Jie Li, Xinbo Gao, Sefi Bell-Kligler


  Access Paper or Ask Questions

DCTD: Deep Conditional Target Densities for Accurate Regression

Sep 26, 2019
Fredrik K. Gustafsson, Martin Danelljan, Goutam Bhat, Thomas B. Schön


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning for Real-World Super-Resolution

Sep 20, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte

* To appear in the AIM 2019 workshop at ICCV. Includes supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Model Update for Siamese Trackers

Sep 06, 2019
Lichao Zhang, Abel Gonzalez-Garcia, Joost van de Weijer, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan

* Accepted at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Fusion for End-to-End RGB-T Tracking

Aug 30, 2019
Lichao Zhang, Martin Danelljan, Abel Gonzalez-Garcia, Joost van de Weijer, Fahad Shahbaz Khan

* Accepted at ICCVW (VOT) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Scalable Bayesian Deep Learning Methods for Robust Computer Vision

Jun 04, 2019
Fredrik K. Gustafsson, Martin Danelljan, Thomas B. Schön

* Code is available at https://github.com/fregu856/evaluating_bdl 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Online Learning for Fast Video Object Segmentation

Apr 18, 2019
Andreas Robinson, Felix Järemo Lawin, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg


  Access Paper or Ask Questions

Learning Discriminative Model Prediction for Tracking

Apr 15, 2019
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions