Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Martin Danelljan

Dense Gaussian Processes for Few-Shot Segmentation


Oct 07, 2021
Joakim Johnander, Johan Edstedt, Michael Felsberg, Fahad Shahbaz Khan, Martin Danelljan

* 6 figures, 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PDC-Net+: Enhanced Probabilistic Dense Correspondence Network


Sep 29, 2021
Prune Truong, Martin Danelljan, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Code: https://github.com/PruneTruong/DenseMatching. Paper extension of PDC-Net. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2101.01710 

  Access Paper or Ask Questions

TADA: Taxonomy Adaptive Domain Adaptation


Sep 10, 2021
Rui Gong, Martin Danelljan, Dengxin Dai, Wenguan Wang, Danda Pani Paudel, Ajad Chhatkuli, Fisher Yu, Luc Van Gool

* 15 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reparametrization of Multi-Frame Super-Resolution and Denoising


Aug 18, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Fisher Yu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* ICCV 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Conditional Flow: A Unified Framework for Image Super-Resolution and Image Rescaling


Aug 11, 2021
Jingyun Liang, Andreas Lugmayr, Kai Zhang, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by ICCV2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/HCFlow 

  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Cross-Attention Networks for Multiple Object Tracking and Segmentation


Jun 22, 2021
Lei Ke, Xia Li, Martin Danelljan, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Fisher Yu

* Multiple object tracking and segmentation on large-scale datasets 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Online Graph Representations for 3D Multi-Object Tracking


Apr 23, 2021
Jan-Nico Zaech, Dengxin Dai, Alexander Liniger, Martin Danelljan, Luc Van Gool

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Warp Consistency for Unsupervised Learning of Dense Correspondences


Apr 08, 2021
Prune Truong, Martin Danelljan, Fisher Yu, Luc Van Gool

* code: https://github.com/PruneTruong/DenseMatching 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Target Candidate Association to Keep Track of What Not to Track


Mar 30, 2021
Christoph Mayer, Martin Danelljan, Danda Pani Paudel, Luc Van Gool

* 17 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Gaussian Processes for Few-Shot Segmentation


Mar 30, 2021
Joakim Johnander, Johan Edstedt, Martin Danelljan, Michael Felsberg, Fahad Shahbaz Khan

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Burst Super-Resolution


Jan 26, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

DeFlow: Learning Complex Image Degradations from Unpaired Data with Conditional Flows


Jan 14, 2021
Valentin Wolf, Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Generating Masks from Boxes by Mining Spatio-Temporal Consistencies in Videos


Jan 06, 2021
Bin Zhao, Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Local Memory Attention for Fast Video Semantic Segmentation


Jan 05, 2021
Matthieu Paul, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Accurate Dense Correspondences and When to Trust Them


Jan 05, 2021
Prune Truong, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* code: https://github.com/PruneTruong/PDCNet 

  Access Paper or Ask Questions

Scaling Semantic Segmentation Beyond 1K Classes on a Single GPU


Dec 14, 2020
Shipra Jain, Danda Paudel Pani, Martin Danelljan, Luc Van Gool

* first version 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate 3D Object Detection using Energy-Based Models


Dec 08, 2020
Fredrik K. Gustafsson, Martin Danelljan, Thomas B. Schön

* Code is available at https://github.com/fregu856/ebms_3dod 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Video Instance Segmentation with Recurrent Graph Neural Networks


Dec 07, 2020
Joakim Johnander, Emil Brissman, Martin Danelljan, Michael Felsberg


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Classification By Few-Iteration Meta-Learning


Oct 01, 2020
Ardhendu Shekhar Tripathi, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GOCor: Bringing Globally Optimized Correspondence Volumes into Your Neural Network


Sep 16, 2020
Prune Truong, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* code: https://github.com/PruneTruong/GOCor 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

DeepSVG: A Hierarchical Generative Network for Vector Graphics Animation


Jul 30, 2020
Alexandre Carlier, Martin Danelljan, Alexandre Alahi, Radu Timofte

* 19 pages; updated references 

  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Episodic Graph Memory Networks


Jul 19, 2020
Xinkai Lu, Wenguan Wang, Martin Danelljan, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool

* ECCV2020 Spotlight; website: https://github.com/carrierlxk/GraphMemVOS 

  Access Paper or Ask Questions

The Heterogeneity Hypothesis: Finding Layer-Wise Dissimilated Network Architecture


Jun 29, 2020
Yawei Li, Wen Li, Martin Danelljan, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/Heterogeneity_Hypothesis 

  Access Paper or Ask Questions

SRFlow: Learning the Super-Resolution Space with Normalizing Flow


Jun 25, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions