Alert button
Picture for Yiqiang Chen

Yiqiang Chen

Alert button

Self-supervised Learning for Electroencephalogram: A Systematic Survey

Jan 09, 2024
Weining Weng, Yang Gu, Shuai Guo, Yuan Ma, Zhaohua Yang, Yuchen Liu, Yiqiang Chen

Viaarxiv icon

Differentially Private Pre-Trained Model Fusion using Decentralized Federated Graph Matching

Nov 05, 2023
Qian Chen, Yiqiang Chen, Xinlong Jiang, Teng Zhang, Weiwei Dai, Wuliang Huang, Zhen Yan, Bo Ye

Viaarxiv icon

GestureGPT: Zero-shot Interactive Gesture Understanding and Grounding with Large Language Model Agents

Oct 30, 2023
Xin Zeng, Xiaoyu Wang, Tengxiang Zhang, Chun Yu, Shengdong Zhao, Yiqiang Chen

Viaarxiv icon

ZooPFL: Exploring Black-box Foundation Models for Personalized Federated Learning

Oct 08, 2023
Wang Lu, Hao Yu, Jindong Wang, Damien Teney, Haohan Wang, Yiqiang Chen, Qiang Yang, Xing Xie, Xiangyang Ji

Figure 1 for ZooPFL: Exploring Black-box Foundation Models for Personalized Federated Learning
Figure 2 for ZooPFL: Exploring Black-box Foundation Models for Personalized Federated Learning
Figure 3 for ZooPFL: Exploring Black-box Foundation Models for Personalized Federated Learning
Figure 4 for ZooPFL: Exploring Black-box Foundation Models for Personalized Federated Learning
Viaarxiv icon

DIVERSIFY: A General Framework for Time Series Out-of-distribution Detection and Generalization

Aug 04, 2023
Wang Lu, Jindong Wang, Xinwei Sun, Yiqiang Chen, Xiangyang Ji, Qiang Yang, Xing Xie

Figure 1 for DIVERSIFY: A General Framework for Time Series Out-of-distribution Detection and Generalization
Figure 2 for DIVERSIFY: A General Framework for Time Series Out-of-distribution Detection and Generalization
Figure 3 for DIVERSIFY: A General Framework for Time Series Out-of-distribution Detection and Generalization
Figure 4 for DIVERSIFY: A General Framework for Time Series Out-of-distribution Detection and Generalization
Viaarxiv icon

FedBone: Towards Large-Scale Federated Multi-Task Learning

Jun 30, 2023
Yiqiang Chen, Teng Zhang, Xinlong Jiang, Qian Chen, Chenlong Gao, Wuliang Huang

Figure 1 for FedBone: Towards Large-Scale Federated Multi-Task Learning
Figure 2 for FedBone: Towards Large-Scale Federated Multi-Task Learning
Figure 3 for FedBone: Towards Large-Scale Federated Multi-Task Learning
Figure 4 for FedBone: Towards Large-Scale Federated Multi-Task Learning
Viaarxiv icon

FIXED: Frustratingly Easy Domain Generalization with Mixup

Nov 07, 2022
Wang Lu, Jindong Wang, Han Yu, Lei Huang, Xiang Zhang, Yiqiang Chen, Xing Xie

Figure 1 for FIXED: Frustratingly Easy Domain Generalization with Mixup
Figure 2 for FIXED: Frustratingly Easy Domain Generalization with Mixup
Figure 3 for FIXED: Frustratingly Easy Domain Generalization with Mixup
Figure 4 for FIXED: Frustratingly Easy Domain Generalization with Mixup
Viaarxiv icon

Out-of-Distribution Representation Learning for Time Series Classification

Sep 26, 2022
Wang Lu, Jindong Wang, Xinwei Sun, Yiqiang Chen, Xing Xie

Figure 1 for Out-of-Distribution Representation Learning for Time Series Classification
Figure 2 for Out-of-Distribution Representation Learning for Time Series Classification
Figure 3 for Out-of-Distribution Representation Learning for Time Series Classification
Figure 4 for Out-of-Distribution Representation Learning for Time Series Classification
Viaarxiv icon