Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yinhao Li

Pathological Image Segmentation with Noisy Labels


Mar 20, 2021
Li Xiao, Yinhao Li, Luxi Qv, Xinxia Tian, Yijie Peng, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning to Segment Pelvic Bones: Large-scale CT Datasets and Baseline Models


Dec 16, 2020
Pengbo Liu, Hu Han, Yuanqi Du, Heqin Zhu, Yinhao Li, Feng Gu, Honghu Xiao, Jun Li, Chunpeng Zhao, Li Xiao, Xinbao Wu, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

VolumeNet: A Lightweight Parallel Network for Super-Resolution of Medical Volumetric Data


Oct 24, 2020
Yinhao Li, Yutaro Iwamoto, Lanfen Lin, Rui Xu, Yen-Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised MRI Super-Resolution Using Deep External Learning and Guided Residual Dense Network with Multimodal Image Priors


Oct 02, 2020
Yutaro Iwamoto, Kyohei Takeda, Yinhao Li, Akihiko Shiino, Yen-Wei Chen

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised MRI Super-Resolution using Deep External Learning and Guided Residual Dense Network with Multimodal Image Priors


Aug 27, 2020
Yutaro Iwamoto, Kyohei Takeda, Yinhao Li, Akihiko Shiino, Yen-Wei Chen

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepACC:Automate Chromosome Classification based on Metaphase Images using Deep Learning Framework Fused with Prior Knowledge


Jun 28, 2020
Chunlong Luo, Tianqi Yu, Yufan Luo, Manqing Wang, Fuhai Yu, Yinhao Li, Chan Tian, Jie Qiao, Li Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Orchestrating Development Lifecycle of Machine Learning Based IoT Applications: A Survey


Oct 15, 2019
Bin Qian, Jie Su, Zhenyu Wen, Devki Nandan Jha, Yinhao Li, Yu Guan, Deepak Puthal, Philip James, Renyu Yang, Albert Y. Zomaya, Omer Rana, Lizhe Wang, Rajiv Ranjan

* 50 pages, Submitted to ACM Computing Surveys 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Knowledge Representation and Context-aware Recommender System in Internet of Things


May 24, 2018
Yinhao Li, Awa Alqahtani, Ellis Solaiman, Charith Perera, Prem Prakash Jayaraman, Boualem Benatallah, Rajiv Ranjan

* This paper is an incomplete draft. Therefore, I would like to withdraw it 

  Access Paper or Ask Questions