Alert button
Picture for Yi Hu

Yi Hu

Alert button

Case-Based or Rule-Based: How Do Transformers Do the Math?

Feb 27, 2024
Yi Hu, Xiaojuan Tang, Haotong Yang, Muhan Zhang

Viaarxiv icon

InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models

Feb 25, 2024
Bozhong Tian, Siyuan Cheng, Xiaozhuan Liang, Ningyu Zhang, Yi Hu, Kouying Xue, Yanjie Gou, Xi Chen, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Metacognition-Enhanced Few-Shot Prompting With Positive Reinforcement

Dec 24, 2023
Yu Ji, Wen Wu, Yi Hu, Hong Zheng, Liang He

Viaarxiv icon

BERT-PIN: A BERT-based Framework for Recovering Missing Data Segments in Time-series Load Profiles

Oct 26, 2023
Yi Hu, Kai Ye, Hyeonjin Kim, Ning Lu

Viaarxiv icon

Intelligent Communication Planning for Constrained Environmental IoT Sensing with Reinforcement Learning

Aug 19, 2023
Yi Hu, Jinhang Zuo, Bob Iannucci, Carlee Joe-Wong

Figure 1 for Intelligent Communication Planning for Constrained Environmental IoT Sensing with Reinforcement Learning
Figure 2 for Intelligent Communication Planning for Constrained Environmental IoT Sensing with Reinforcement Learning
Figure 3 for Intelligent Communication Planning for Constrained Environmental IoT Sensing with Reinforcement Learning
Figure 4 for Intelligent Communication Planning for Constrained Environmental IoT Sensing with Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

DeRisk: An Effective Deep Learning Framework for Credit Risk Prediction over Real-World Financial Data

Aug 07, 2023
Yancheng Liang, Jiajie Zhang, Hui Li, Xiaochen Liu, Yi Hu, Yong Wu, Jinyao Zhang, Yongyan Liu, Yi Wu

Figure 1 for DeRisk: An Effective Deep Learning Framework for Credit Risk Prediction over Real-World Financial Data
Figure 2 for DeRisk: An Effective Deep Learning Framework for Credit Risk Prediction over Real-World Financial Data
Figure 3 for DeRisk: An Effective Deep Learning Framework for Credit Risk Prediction over Real-World Financial Data
Figure 4 for DeRisk: An Effective Deep Learning Framework for Credit Risk Prediction over Real-World Financial Data
Viaarxiv icon

Is ChatGPT a Good Personality Recognizer? A Preliminary Study

Jul 26, 2023
Yu Ji, Wen Wu, Hong Zheng, Yi Hu, Xi Chen, Liang He

Figure 1 for Is ChatGPT a Good Personality Recognizer? A Preliminary Study
Figure 2 for Is ChatGPT a Good Personality Recognizer? A Preliminary Study
Figure 3 for Is ChatGPT a Good Personality Recognizer? A Preliminary Study
Figure 4 for Is ChatGPT a Good Personality Recognizer? A Preliminary Study
Viaarxiv icon

Do-GOOD: Towards Distribution Shift Evaluation for Pre-Trained Visual Document Understanding Models

Jun 05, 2023
Jiabang He, Yi Hu, Lei Wang, Xing Xu, Ning Liu, Hui Liu, Heng Tao Shen

Figure 1 for Do-GOOD: Towards Distribution Shift Evaluation for Pre-Trained Visual Document Understanding Models
Figure 2 for Do-GOOD: Towards Distribution Shift Evaluation for Pre-Trained Visual Document Understanding Models
Figure 3 for Do-GOOD: Towards Distribution Shift Evaluation for Pre-Trained Visual Document Understanding Models
Figure 4 for Do-GOOD: Towards Distribution Shift Evaluation for Pre-Trained Visual Document Understanding Models
Viaarxiv icon

Code Prompting: a Neural Symbolic Method for Complex Reasoning in Large Language Models

May 29, 2023
Yi Hu, Haotong Yang, Zhouchen Lin, Muhan Zhang

Figure 1 for Code Prompting: a Neural Symbolic Method for Complex Reasoning in Large Language Models
Figure 2 for Code Prompting: a Neural Symbolic Method for Complex Reasoning in Large Language Models
Figure 3 for Code Prompting: a Neural Symbolic Method for Complex Reasoning in Large Language Models
Figure 4 for Code Prompting: a Neural Symbolic Method for Complex Reasoning in Large Language Models
Viaarxiv icon