Alert button
Picture for Ye Huang

Ye Huang

Alert button

Tuning-Free Adaptive Style Incorporation for Structure-Consistent Text-Driven Style Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Yanqi Ge, Jiaqi Liu, Qingnan Fan, Xi Jiang, Ye Huang, Shuai Qin, Hong Gu, Wen Li, Lixin Duan

Viaarxiv icon

XRL-Bench: A Benchmark for Evaluating and Comparing Explainable Reinforcement Learning Techniques

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Yu Xiong, Zhipeng Hu, Ye Huang, Runze Wu, Kai Guan, Xingchen Fang, Ji Jiang, Tianze Zhou, Yujing Hu, Haoyu Liu, Tangjie Lyu, Changjie Fan

Viaarxiv icon

SSR: SAM is a Strong Regularizer for domain adaptive semantic segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Yanqi Ge, Ye Huang, Wen Li, Lixin Duan

Viaarxiv icon

Beyond Prototypes: Semantic Anchor Regularization for Better Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Yanqi Ge, Qiang Nie, Ye Huang, Yong Liu, Chengjie Wang, Feng Zheng, Wen Li, Lixin Duan

Viaarxiv icon

HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Ye Huang, Di Kang, Shenghua Gao, Wen Li, Lixin Duan

Figure 1 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Figure 2 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Figure 3 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Figure 4 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

CARD: Semantic Segmentation with Efficient Class-Aware Regularized Decoder

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2023
Ye Huang, Di Kang, Liang Chen, Wenjing Jia, Xiangjian He, Lixin Duan, Xuefei Zhe, Linchao Bao

Figure 1 for CARD: Semantic Segmentation with Efficient Class-Aware Regularized Decoder
Figure 2 for CARD: Semantic Segmentation with Efficient Class-Aware Regularized Decoder
Figure 3 for CARD: Semantic Segmentation with Efficient Class-Aware Regularized Decoder
Figure 4 for CARD: Semantic Segmentation with Efficient Class-Aware Regularized Decoder
Viaarxiv icon

CAR: Class-aware Regularizations for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Ye Huang, Di Kang, Liang Chen, Xuefei Zhe, Wenjing Jia, Xiangjian He, Linchao Bao

Figure 1 for CAR: Class-aware Regularizations for Semantic Segmentation
Figure 2 for CAR: Class-aware Regularizations for Semantic Segmentation
Figure 3 for CAR: Class-aware Regularizations for Semantic Segmentation
Figure 4 for CAR: Class-aware Regularizations for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

CAA : Channelized Axial Attention for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2021
Ye Huang, Wenjing Jia, Xiangjian He, Liu Liu, Yuxin Li, Dacheng Tao

Figure 1 for CAA : Channelized Axial Attention for Semantic Segmentation
Figure 2 for CAA : Channelized Axial Attention for Semantic Segmentation
Figure 3 for CAA : Channelized Axial Attention for Semantic Segmentation
Figure 4 for CAA : Channelized Axial Attention for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

See More Than Once -- Kernel-Sharing Atrous Convolution for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2019
Ye Huang, Qingqing Wang, Wenjing Jia, Xiangjian He

Figure 1 for See More Than Once -- Kernel-Sharing Atrous Convolution for Semantic Segmentation
Figure 2 for See More Than Once -- Kernel-Sharing Atrous Convolution for Semantic Segmentation
Figure 3 for See More Than Once -- Kernel-Sharing Atrous Convolution for Semantic Segmentation
Figure 4 for See More Than Once -- Kernel-Sharing Atrous Convolution for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

FACLSTM: ConvLSTM with Focused Attention for Scene Text Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2019
Qingqing Wang, Wenjing Jia, Xiangjian He, Yue Lu, Michael Blumenstein, Ye Huang

Figure 1 for FACLSTM: ConvLSTM with Focused Attention for Scene Text Recognition
Figure 2 for FACLSTM: ConvLSTM with Focused Attention for Scene Text Recognition
Figure 3 for FACLSTM: ConvLSTM with Focused Attention for Scene Text Recognition
Figure 4 for FACLSTM: ConvLSTM with Focused Attention for Scene Text Recognition
Viaarxiv icon