Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Parallel Down-Up Fusion Network for Salient Object Detection in Optical Remote Sensing Images

Oct 02, 2020
Chongyi Li, Runmin Cong, Chunle Guo, Hua Li, Chunjie Zhang, Feng Zheng, Yao Zhao

* Neurocomputing, 415, pp. 411-420, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LSOTB-TIR:A Large-Scale High-Diversity Thermal Infrared Object Tracking Benchmark

Aug 03, 2020
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Chenglong Li, Jun Li, Zikun Zhou, Di Yuan, Jing Li, Kai Yang, Nana Fan, Feng Zheng

* accepted by ACM Mutlimedia Conference, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification

Jul 27, 2020
Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Qi Tian, Rongrong Ji

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3dDepthNet: Point Cloud Guided Depth Completion Network for Sparse Depth and Single Color Image

Mar 20, 2020
Rui Xiang, Feng Zheng, Huapeng Su, Zhe Zhang

* 8 pages, 10 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Viewpoint-Aware Loss with Angular Regularization for Person Re-Identification

Dec 03, 2019
Zhihui Zhu, Xinyang Jiang, Feng Zheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Weishi Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Temporal Fusion for Video-based Person Re-identification on Semantic and Time Aspect

Nov 28, 2019
Xinyang Jiang, Yifei Gong, Xiaowei Guo, Qize Yang, Feiyue Huang, Weishi Zheng, Feng Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Online Hashing via Similarity Distribution Learning

May 31, 2019
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shen Chen, Feng Zheng, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Liujuan Cao, Guodong Guo, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Spectral Clustering using Dual Autoencoder Network

Apr 30, 2019
Xu Yang, Cheng Deng, Feng Zheng, Junchi Yan, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Coarse-to-fine Pyramidal Model for Person Re-identification via Multi-Loss Dynamic Training

Oct 30, 2018
Feng Zheng, Xing Sun, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Zongqiao Yu, Feiyue Huang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Trifo-VIO: Robust and Efficient Stereo Visual Inertial Odometry using Points and Lines

Sep 18, 2018
Feng Zheng, Grace Tsai, Zhe Zhang, Shaoshan Liu, Chen-Chi Chu, Hongbing Hu


  Access Paper or Ask Questions

Dual-reference Face Retrieval

Nov 22, 2017
BingZhang Hu, Feng Zheng, Ling Shao

* Accepted at AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

PIRVS: An Advanced Visual-Inertial SLAM System with Flexible Sensor Fusion and Hardware Co-Design

Oct 02, 2017
Zhe Zhang, Shaoshan Liu, Grace Tsai, Hongbing Hu, Chen-Chi Chu, Feng Zheng


  Access Paper or Ask Questions