Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wen-Chin Huang

Direct Noisy Speech Modeling for Noisy-to-Noisy Voice Conversion


Nov 13, 2021
Chao Xie, Yi-Chiao Wu, Patrick Lumban Tobing, Wen-Chin Huang, Tomoki Toda


  Access Paper or Ask Questions

LDNet: Unified Listener Dependent Modeling in MOS Prediction for Synthetic Speech


Oct 18, 2021
Wen-Chin Huang, Erica Cooper, Junichi Yamagishi, Tomoki Toda

* Submitted to ICASSP 2022. Code available at: https://github.com/unilight/LDNet 

  Access Paper or Ask Questions

Generalization Ability of MOS Prediction Networks


Oct 18, 2021
Erica Cooper, Wen-Chin Huang, Tomoki Toda, Junichi Yamagishi

* Submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Identity Preserving Normal to Dysarthric Voice Conversion


Oct 15, 2021
Wen-Chin Huang, Bence Mark Halpern, Lester Phillip Violeta, Odette Scharenborg, Tomoki Toda

* Submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

S3PRL-VC: Open-source Voice Conversion Framework with Self-supervised Speech Representations


Oct 12, 2021
Wen-Chin Huang, Shu-Wen Yang, Tomoki Hayashi, Hung-Yi Lee, Shinji Watanabe, Tomoki Toda

* Submitted to ICASSP 2022. Code available at: https://github.com/s3prl/s3prl/tree/master/s3prl/downstream/a2o-vc-vcc2020 

  Access Paper or Ask Questions

Noisy-to-Noisy Voice Conversion Framework with Denoising Model


Sep 22, 2021
Chao Xie, Yi-Chiao Wu, Patrick Lumban Tobing, Wen-Chin Huang, Tomoki Toda


  Access Paper or Ask Questions

Time Alignment using Lip Images for Frame-based Electrolaryngeal Voice Conversion


Sep 08, 2021
Yi-Syuan Liou, Wen-Chin Huang, Ming-Chi Yen, Shu-Wei Tsai, Yu-Huai Peng, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Accepted to APSIPA ASC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Prosody Modeling for ASR+TTS based Voice Conversion


Jul 20, 2021
Wen-Chin Huang, Tomoki Hayashi, Xinjian Li, Shinji Watanabe, Tomoki Toda

* Submitted to ASRU2021. Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Data Selection for Data Augmentation of Speaker-dependent Multi-band MelGAN Vocoder


Jun 10, 2021
Yi-Chiao Wu, Cheng-Hung Hu, Hung-Shin Lee, Yu-Huai Peng, Wen-Chin Huang, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Tomoki Toda

* 5 pages, 1 figure, 3 tables, Proc. Interspeech, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Preliminary Study of a Two-Stage Paradigm for Preserving Speaker Identity in Dysarthric Voice Conversion


Jun 02, 2021
Wen-Chin Huang, Kazuhiro Kobayashi, Yu-Huai Peng, Ching-Feng Liu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Tomoki Toda

* Accepted to Interspeech 2021. 5 pages, 3 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Non-autoregressive sequence-to-sequence voice conversion


Apr 14, 2021
Tomoki Hayashi, Wen-Chin Huang, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda

* Accepted to ICASSP2021. Demo HP: https://kan-bayashi.github.io/NonARSeq2SeqVC/ 

  Access Paper or Ask Questions

The AS-NU System for the M2VoC Challenge


Apr 07, 2021
Cheng-Hung Hu, Yi-Chiao Wu, Wen-Chin Huang, Yu-Huai Peng, Yu-Wen Chen, Pin-Jui Ku, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang


  Access Paper or Ask Questions

crank: An Open-Source Software for Nonparallel Voice Conversion Based on Vector-Quantized Variational Autoencoder


Mar 04, 2021
Kazuhiro Kobayashi, Wen-Chin Huang, Yi-Chiao Wu, Patrick Lumban Tobing, Tomoki Hayashi, Tomoki Toda

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

EMA2S: An End-to-End Multimodal Articulatory-to-Speech System


Feb 07, 2021
Yu-Wen Chen, Kuo-Hsuan Hung, Shang-Yi Chuang, Jonathan Sherman, Wen-Chin Huang, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Speech Recognition by Simply Fine-tuning BERT


Jan 30, 2021
Wen-Chin Huang, Chia-Hua Wu, Shang-Bao Luo, Kuan-Yu Chen, Hsin-Min Wang, Tomoki Toda

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plans


Dec 23, 2020
Shinji Watanabe, Florian Boyer, Xuankai Chang, Pengcheng Guo, Tomoki Hayashi, Yosuke Higuchi, Takaaki Hori, Wen-Chin Huang, Hirofumi Inaguma, Naoyuki Kamo, Shigeki Karita, Chenda Li, Jing Shi, Aswin Shanmugam Subramanian, Wangyou Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Any-to-One Sequence-to-Sequence Voice Conversion using Self-Supervised Discrete Speech Representations


Oct 23, 2020
Wen-Chin Huang, Yi-Chiao Wu, Tomoki Hayashi, Tomoki Toda

* Submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The NU Voice Conversion System for the Voice Conversion Challenge 2020: On the Effectiveness of Sequence-to-sequence Models and Autoregressive Neural Vocoders


Oct 09, 2020
Wen-Chin Huang, Patrick Lumban Tobing, Yi-Chiao Wu, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda

* Accepted to the ISCA Joint Workshop for the Blizzard Challenge and Voice Conversion Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The Sequence-to-Sequence Baseline for the Voice Conversion Challenge 2020: Cascading ASR and TTS


Oct 06, 2020
Wen-Chin Huang, Tomoki Hayashi, Shinji Watanabe, Tomoki Toda

* Accepted to the ISCA Joint Workshop for the Blizzard Challenge and Voice Conversion Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pretraining Techniques for Sequence-to-Sequence Voice Conversion


Aug 07, 2020
Wen-Chin Huang, Tomoki Hayashi, Yi-Chiao Wu, Hirokazu Kameoka, Tomoki Toda

* Preprint. Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Many-to-Many Voice Transformer Network


Jun 07, 2020
Hirokazu Kameoka, Wen-Chin Huang, Kou Tanaka, Takuhiro Kaneko, Nobukatsu Hojo, Tomoki Toda

* submitted to IEEE/ACM Trans. ASLP 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Disentanglement using Cross Domain Features and Adversarial Learning in Variational Autoencoder based Voice Conversion


Feb 07, 2020
Wen-Chin Huang, Hao Luo, Hsin-Te Hwang, Chen-Chou Lo, Yu-Huai Peng, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Accepted to IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Voice Transformer Network: Sequence-to-Sequence Voice Conversion Using Transformer with Text-to-Speech Pretraining


Dec 14, 2019
Wen-Chin Huang, Tomoki Hayashi, Yi-Chiao Wu, Hirokazu Kameoka, Tomoki Toda

* Preprint. Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

MOSNet: Deep Learning based Objective Assessment for Voice Conversion


Apr 26, 2019
Chen-Chou Lo, Szu-Wei Fu, Wen-Chin Huang, Xin Wang, Junichi Yamagishi, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Submitted to Interspeech2019 

  Access Paper or Ask Questions

Refined WaveNet Vocoder for Variational Autoencoder Based Voice Conversion


Nov 27, 2018
Wen-Chin Huang, Yi-Chiao Wu, Hsin-Te Hwang, Patrick Lumban Tobing, Tomoki Hayashi, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* 5 pages, 5 figures, 2 tables. Submitted to IEEE ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions