Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Relation Extraction with Weighted Contrastive Pre-training on Distant Supervision


May 18, 2022
Zhen Wan, Fei Cheng, Qianying Liu, Zhuoyuan Mao, Haiyue Song, Sadao Kurohashi

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hierarchical Softmax for End-to-End Low-resource Multilingual Speech Recognition


Apr 08, 2022
Qianying Liu, Yuhang Yang, Zhuo Gong, Sheng Li, Chenchen Ding, Nobuaki Minematsu, Hao Huang, Fei Cheng, Sadao Kurohashi

* 5 pages, Interspeech submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-lingual Adaption Model-Agnostic Meta-Learning for Natural Language Understanding


Nov 10, 2021
Qianying Liu, Fei Cheng, Sadao Kurohashi

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosted EfficientNet: Detection of Lymph Node Metastases in Breast Cancer Using Convolutional Neural Network


Oct 10, 2020
Jun Wang, Qianying Liu, Haotian Xie, Zhaogang Yang, Hefeng Zhou

* 17 pages, 7 figures, 2 tables, journal 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Minimize Exposure Bias of Seq2Seq Models in Joint Entity and Relation Extraction


Oct 06, 2020
Ranran Haoran Zhang, Qianying Liu, Aysa Xuemo Fan, Heng Ji, Daojian Zeng, Fei Cheng, Daisuke Kawahara, Sadao Kurohashi

* EMNLP 2020 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reverse Operation based Data Augmentation for Solving Math Word Problems


Oct 04, 2020
Qianying Liu, Wenyu Guan, Sujian Li, Fei Cheng, Daisuke Kawahara, Sadao Kurohashi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LiveQA: A Question Answering Dataset over Sports Live


Oct 01, 2020
Qianying Liu, Sicong Jiang, Yizhong Wang, Sujian Li

* CCL 2020 Oral paper, 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A System for Worldwide COVID-19 Information Aggregation


Jul 28, 2020
Akiko Aizawa, Frederic Bergeron, Junjie Chen, Fei Cheng, Katsuhiko Hayashi, Kentaro Inui, Hiroyoshi Ito, Daisuke Kawahara, Masaru Kitsuregawa, Hirokazu Kiyomaru, Masaki Kobayashi, Takashi Kodama, Sadao Kurohashi, Qianying Liu, Masaki Matsubara, Yusuke Miyao, Atsuyuki Morishima, Yugo Murawaki, Kazumasa Omura, Haiyue Song, Eiichiro Sumita, Shinji Suzuki, Ribeka Tanaka, Yu Tanaka, Masashi Toyoda, Nobuhiro Ueda, Honai Ueoka, Masao Utiyama, Ying Zhong

* Poster on NLP COVID-19 Workshop at ACL 2020, 4 pages, 3 figures, 7 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CopyMTL: Copy Mechanism for Joint Extraction of Entities and Relations with Multi-Task Learning


Nov 24, 2019
Daojian Zeng, Haoran Zhang, Qianying Liu

* accepted by AAAI20 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email