Distributed Hierarchical GPU Parameter Server for Massive Scale Deep Learning Ads Systems

Mar 12, 2020
Weijie Zhao, Deping Xie, Ronglai Jia, Yulei Qian, Ruiquan Ding, Mingming Sun, Ping Li


  Access Model/Code and Paper
Logician: A Unified End-to-End Neural Approach for Open-Domain Information Extraction

Apr 29, 2019
Mingming Sun, Xu Li, Xin Wang, Miao Fan, Yue Feng, Ping Li


  Access Model/Code and Paper