Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lingfei Wu

Lingfei Wu

University of Pittsburgh

Bridging the Gap between Spatial and Spectral Domains: A Unified Framework for Graph Neural Networks


Aug 07, 2021
Zhiqian Chen, Fanglan Chen, Lei Zhang, Taoran Ji, Kaiqun Fu, Liang Zhao, Feng Chen, Lingfei Wu, Charu Aggarwal, Chang-Tien Lu


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Spatial and Spectral Domains: A Theoretical Framework for Graph Neural Networks


Jul 21, 2021
Zhiqian Chen, Fanglan Chen, Lei Zhang, Taoran Ji, Kaiqun Fu, Liang Zhao, Feng Chen, Lingfei Wu, Charu Aggarwal, Chang-Tien Lu


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation


Jul 08, 2021
Yitong Pang, Lingfei Wu, Qi Shen, Yiming Zhang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Ethan Chang, Bo Long

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Natural Language Processing: A Survey


Jun 10, 2021
Lingfei Wu, Yu Chen, Kai Shen, Xiaojie Guo, Hanning Gao, Shucheng Li, Jian Pei, Bo Long

* 127 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Constructing Contrastive samples via Summarization for Text Classification with limited annotations


Apr 11, 2021
Yangkai Du, Tengfei Ma, Lingfei Wu, Fangli Xu, Xuhong Zhang, Shouling Ji


  Access Paper or Ask Questions

HAConvGNN: Hierarchical Attention Based Convolutional Graph Neural Network for Code Documentation Generation in Jupyter Notebooks


Mar 31, 2021
Xuye Liu, Dakuo Wang, April Wang, Lingfei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Relation-aware Graph Attention Model With Adaptive Self-adversarial Training


Feb 14, 2021
Xiao Qin, Nasrullah Sheikh, Berthold Reinwald, Lingfei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Low-skilled Occupations Face the Highest Re-skilling Pressure


Jan 27, 2021
Di Tong, Lingfei Wu, James Allen Evans

* 11 pages; 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Neural Question Answering System for Basic Questions about Subroutines


Jan 11, 2021
Aakash Bansal, Zachary Eberhart, Lingfei Wu, Collin McMillan

* 12 pages, 5 figures . To be published at the proceeding of IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER) 2021, Honolulu, Hawaii, USA 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Heterogeneous Graph Neural Networks with Latent Worker/Task Correlation Information for Label Aggregation in Crowdsourcing


Oct 25, 2020
Hanlu Wu, Tengfei Ma, Lingfei Wu, Shouling Ji


  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Matching and Searching for Semantic Code Retrieval


Oct 24, 2020
Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Gaoning Pan, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stronger Transformers for Neural Multi-Hop Question Generation


Oct 22, 2020
Devendra Singh Sachan, Lingfei Wu, Mrinmaya Sachan, William Hamilton

* Code will be made available 

  Access Paper or Ask Questions

Technical Question Answering across Tasks and Domains


Oct 19, 2020
Wenhao Yu, Lingfei Wu, Yu Deng, Qingkai Zeng, Ruchi Mahindru, Sinem Guven, Meng Jiang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Reference-Free Summary Quality Evaluation via Contrastive Learning


Oct 05, 2020
Hanlu Wu, Tengfei Ma, Lingfei Wu, Tariro Manyumwa, Shouling Ji

* Long Paper in EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Matching Networks for Deep Graph Similarity Learning


Jul 08, 2020
Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Deep Graph Learning for Graph Neural Networks: Better and Robust Node Embeddings


Jun 21, 2020
Yu Chen, Lingfei Wu, Mohammed J. Zaki

* 17 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.07832 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Deep Graph Generation with Node-Edge Co-Disentanglement


Jun 09, 2020
Xiaojie Guo, Liang Zhao, Zhao Qin, Lingfei Wu, Amarda Shehu, Yanfang Ye

* This paper has been accepted by KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Perspective Architecture for Semantic Code Search


May 06, 2020
Rajarshi Haldar, Lingfei Wu, Jinjun Xiong, Julia Hockenmaier

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Crossing Variational Autoencoders for Answer Retrieval


May 06, 2020
Wenhao Yu, Lingfei Wu, Qingkai Zeng, Yu Deng, Shu Tao, Meng Jiang

* Accepted to ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Graph-Augmented Abstractive Summarization with Semantic-Driven Cloze Reward


May 03, 2020
Luyang Huang, Lingfei Wu, Lu Wang

* Accepted as a long paper to ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Subgraph Guided Knowledge Graph Question Generation with Graph Neural Networks


Apr 13, 2020
Yu Chen, Lingfei Wu, Mohammed J. Zaki

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-to-Tree Neural Networks for Learning Structured Input-Output Translation with Applications to Semantic Parsing and Math Word Problem


Apr 07, 2020
Shucheng Li, Lingfei Wu, Shiwei Feng, Fangli Xu, Fengyuan Xu, Sheng Zhong

* 11 pages including references 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Code Summarization via a Graph Neural Network


Apr 07, 2020
Alexander LeClair, Sakib Haque, Lingfei Wu, Collin McMillan

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Iterative and Adaptive Learning for Graph Neural Networks


Dec 17, 2019
Yu Chen, Lingfei Wu, Mohammed J. Zaki

* 6 pages. Accepted at the AAAI 2020 Workshop on Deep Learning on Graphs: Methodologies and Applications (AAAI DLGMA 2020). Final Version 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Global String Kernel with Random Features: Beyond Counting Substructures


Nov 25, 2019
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Siyu Huo, Liang Zhao, Kun Xu, Liang Ma, Shouling Ji, Charu Aggarwal

* KDD'19 Oral Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

KerGM: Kernelized Graph Matching


Nov 25, 2019
Zhen Zhang, Yijian Xiang, Lingfei Wu, Bing Xue, Arye Nehorai

* NeurIPS'19, Spotlight Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Global Alignment Graph Kernel Using Random Features: From Node Embedding to Graph Embedding


Nov 25, 2019
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Zhen Zhang, Kun Xu, Liang Zhao, Xi Peng, Yinglong Xia, Charu Aggarwal

* KDD'19, Oral Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Graph Neural Network Representations of Logical Formulae with Subgraph Pooling


Nov 15, 2019
Maxwell Crouse, Ibrahim Abdelaziz, Cristina Cornelio, Veronika Thost, Lingfei Wu, Kenneth Forbus, Achille Fokoue


  Access Paper or Ask Questions

Natural Question Generation with Reinforcement Learning Based Graph-to-Sequence Model


Oct 19, 2019
Yu Chen, Lingfei Wu, Mohammed J. Zaki

* 4 pages. Accepted at the NeurIPS 2019 Workshop on Graph Representation Learning (NeurIPS GRL 2019). Final Version 

  Access Paper or Ask Questions