Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chia-Wen Lin

Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box


Apr 24, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Seeing through a Black Box: Toward High-Quality Terahertz TomographicImaging via Multi-Scale Spatio-Spectral Image Fusion


Mar 31, 2021
Weng-tai Su, Ta-Hsuan Chao, Shang-Hua Yang, Chia-Wen Lin

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric CNN for image super-resolution


Mar 30, 2021
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin, David Zhang

* Blind Super-resolution; Blind Super-resolution with unknown noise 

  Access Paper or Ask Questions

Degrade is Upgrade: Learning Degradation for Low-light Image Enhancement


Mar 22, 2021
Kui Jiang, Zhongyuan Wang, Zheng Wang, Peng Yi, Xiao Wang, Yansheng Qiu, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Learning with Manifold-Based Data Splitting for Noisy Label Correction


Mar 13, 2021
Hao-Chiang Shao, Hsin-Chieh Wang, Weng-Tai Su, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

AniGAN: Style-Guided Generative Adversarial Networks for Unsupervised Anime Face Generation


Feb 24, 2021
Bing Li, Yuanlue Zhu, Yitong Wang, Chia-Wen Lin, Bernard Ghanem, Linlin Shen


  Access Paper or Ask Questions

SiMaN: Sign-to-Magnitude Network Binarization


Feb 16, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Fei Chao, Mingliang Xu, Chia-Wen Lin, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

BANet: Blur-aware Attention Networks for Dynamic Scene Deblurring


Jan 19, 2021
Fu-Jen Tsai, Yan-Tsung Peng, Yen-Yu Lin, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning


Jan 16, 2021
Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting Guided by Coherence Priors of Semantics and Textures


Dec 15, 2020
Liang Liao, Jing Xiao, Zheng Wang, Chia-Wen Lin, Shin'ichi Satoh


  Access Paper or Ask Questions

Forgery Blind Inspection for Detecting Manipulations of Gel Electrophoresis Images


Oct 28, 2020
Hao-Chiang Shao, Ya-Jen Cheng, Meng-Yun Duh, Chia-Wen Lin

* This version is an extension of Prof. Shao's previous conference paper (IEEE GlobalSIP 2018): "Unveiling Vestiges of Man-Made Modifications on Molecular-Biological Experiment Images." (https://doi.org/10.1109/GlobalSIP.2018.8646594

  Access Paper or Ask Questions

Rotated Binary Neural Network


Oct 22, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Signal Processing for Geometric Data and Beyond: Theory and Applications


Aug 05, 2020
Wei Hu, Jiahao Pang, Xianming Liu, Dong Tian, Chia-Wen Lin, Anthony Vetro

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Complementing Representation Deficiency in Few-shot Image Classification: A Meta-Learning Approach


Jul 21, 2020
Xian Zhong, Cheng Gu, Wenxin Huang, Lin Li, Shuqin Chen, Chia-Wen Lin

* 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Enhanced CNN


Jul 11, 2020
Chunwei Tian, Ruibin Zhuge, Zhihao Wu, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Designing and Training of A Dual CNN for Image Denoising


Jul 08, 2020
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Bo Du, Chia-Wen Lin, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DotFAN: A Domain-transferred Face Augmentation Network for Pose and Illumination Invariant Face Recognition


Feb 23, 2020
Hao-Chiang Shao, Kang-Yu Liu, Chia-Wen Lin, Jiwen Lu

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

From IC Layout to Die Photo: A CNN-Based Data-Driven Approach


Feb 11, 2020
Hao-Chiang Shao, Chao-Yi Peng, Jun-Rei Wu, Chia-Wen Lin, Shao-Yun Fang, Pin-Yen Tsai, Yan-Hsiu Liu

* 13 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning on Image Denoising: An overview


Jan 16, 2020
Chunwei Tian, Lunke Fei, Wenxian Zheng, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Semantic-aware Image Deblurring


Oct 09, 2019
Fuhai Chen, Rongrong Ji, Chengpeng Dai, Xiaoshuai Sun, Chia-Wen Lin, Jiayi Ji, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Liujuan Cao


  Access Paper or Ask Questions

Information Competing Process for Learning Diversified Representations


Jun 04, 2019
Jie Hu, Rongrong Ji, ShengChuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Qixiang Ye, Chia-Wen Lin, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Group Re-identification via Transferred Single and Couple Representation Learning


May 13, 2019
Ziling Huang, Zheng Wang, Shin'ichi Satoh, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

How to Write High-quality News on Social Network? Predicting News Quality by Mining Writing Style


Feb 02, 2019
Yuting Yang, Juan Cao, Mingyan Lu, Jintao Li, Chia-Wen Lin

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SiGAN: Siamese Generative Adversarial Network for Identity-Preserving Face Hallucination


Jul 22, 2018
Chih-Chung Hsu, Chia-Wen Lin, Weng-Tai Su, Gene Cheung

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CNN-Based Joint Clustering and Representation Learning with Feature Drift Compensation for Large-Scale Image Data


Aug 11, 2017
Chih-Chung Hsu, Chia-Wen Lin

* 9 pages to appear in IEEE Transactions on Multimedia (Special Issue on Large-Scale Multimedia Data Retrieval, Classification, and Understanding) 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Semi-Supervised Graph Classifier Learning with Negative Edge Weights


Jul 20, 2017
Gene Cheung, Weng-Tai Su, Yu Mao, Chia-Wen Lin

* 15 pages, revised for IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Network 

  Access Paper or Ask Questions