Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Niu

Weak Novel Categories without Tears: A Survey on Weak-Shot Learning


Oct 16, 2021
Li Niu


  Access Paper or Ask Questions

Weak-shot Semantic Segmentation by Transferring Semantic Affinity and Boundary


Oct 04, 2021
Siyuan Zhou, Li Niu, Jianlou Si, Chen Qian, Liqing Zhang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HYouTube: Video Harmonization Dataset


Sep 18, 2021
Xinyuan Lu, Shengyuan Huang, Li Niu, Wenyan Cong, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations


Sep 14, 2021
Wenyan Cong, Xinhao Tao, Li Niu, Jing Liang, Xuesong Gao, Qihao Sun, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Visible Watermark Removal via Self-calibrated Localization and Background Refinement


Aug 08, 2021
Jing Liang, Li Niu, Fengjun Guo, Teng Long, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

OPA: Object Placement Assessment Dataset


Jul 05, 2021
Liu Liu, Bo Zhang, Jiangtong Li, Li Niu, Qingyang Liu, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition


Jun 28, 2021
Li Niu, Wenyan Cong, Liu Liu, Yan Hong, Bo Zhang, Jing Liang, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Video Object Detection with Spatial-Temporal Transformers


May 23, 2021
Lu He, Qianyu Zhou, Xiangtai Li, Li Niu, Guangliang Cheng, Xiao Li, Wenxuan Liu, Yunhai Tong, Lizhuang Ma, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Shadow Generation for Composite Image in Real-world Scenes


Apr 21, 2021
Yan Hong, Li Niu, Jianfu Zhang, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Inharmonious Region Localization


Apr 19, 2021
Jing Liang, Li Niu, Liqing Zhang

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Composition Assessment with Saliency-augmented Multi-pattern Pooling


Apr 07, 2021
Bo Zhang, Li Niu, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Harmonization by Bridging the Reality Gap


Mar 31, 2021
Wenyan Cong, Junyan Cao, Li Niu, Jianfu Zhang, Xuesong Gao, Zhiwei Tang, Liqing Zhang

* 17 pages with supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Information Bottleneck


Dec 22, 2020
Ziqi Pan, Li Niu, Jianfu Zhang, Liqing Zhang

* Revised mathematical proof 

  Access Paper or Ask Questions

From Pixel to Patch: Synthesize Context-aware Features for Zero-shot Semantic Segmentation


Sep 29, 2020
Zhangxuan Gu, Siyuan Zhou, Li Niu, Zihan Zhao, Liqing Zhang

* submitted to the TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Weak-shot Fine-grained Classification via Similarity Transfer


Sep 19, 2020
Junjie Chen, Li Niu, Liu Liu, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

BargainNet: Background-Guided Domain Translation for Image Harmonization


Sep 19, 2020
Wenyan Cong, Li Niu, Jianfu Zhang, Jing Liang, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DeltaGAN: Towards Diverse Few-shot Image Generation with Sample-Specific Delta


Sep 18, 2020
Yan Hong, Li Niu, Jianfu Zhang, Jing Liang, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Feature Generation for Zero-shot Semantic Segmentation


Aug 16, 2020
Zhangxuan Gu, Siyuan Zhou, Li Niu, Zihan Zhao, Liqing Zhang

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

F2GAN: Fusing-and-Filling GAN for Few-shot Image Generation


Aug 06, 2020
Yan Hong, Li Niu, Jianfu Zhang, Weijie Zhao, Chen Fu, Liqing Zhang

* This paper is accepted by ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond without Forgetting: Multi-Task Learning for Classification with Disjoint Datasets


Mar 15, 2020
Yan Hong, Li Niu, Jianfu Zhang, Liqing Zhang

* This paper is accepted by ICME 2020(http://www.2020.ieeeicme.org/

  Access Paper or Ask Questions

MatchingGAN: Matching-based Few-shot Image Generation


Mar 15, 2020
Yan Hong, Li Niu, Jianfu Zhang, Liqing Zhang

* This paper is accepted for oral presentation at ICME 2020(http://www.2020.ieeeicme.org/

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Motion Information from Unlabeled Videos for Static Image Action Recognition


Dec 01, 2019
Yiyi Zhang, Li Niu, Ziqi Pan, Meichao Luo, Jianfu Zhang, Dawei Cheng, Liqing Zhang

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bi-Directional Domain Translation for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval


Nov 29, 2019
Jiangtong Li, Zhixin Ling, Li Niu, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Harmonization via Domain Verification


Nov 27, 2019
Wenyan Cong, Jianfu Zhang, Li Niu, Liu Liu, Zhixin Ling, Weiyuan Li, Liqing Zhang

* 25 pages with Supplementary Material. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.10526 

  Access Paper or Ask Questions

A Proposal-based Approach for Activity Image-to-Video Retrieval


Nov 24, 2019
Ruicong Xu, Li Niu, Jianfu Zhang, Liqing Zhang

* The Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Image Cropping with Composition and Saliency Aware Aesthetic Score Map


Nov 24, 2019
Yi Tu, Li Niu, Weijie Zhao, Dawei Cheng, Liqing Zhang

* Accepted by AAAI 20 

  Access Paper or Ask Questions