Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junjie Chen

Mixed Supervised Object Detection by Transferring Mask Prior and Semantic Similarity


Oct 27, 2021
Yan Liu, Zhijie Zhang, Li Niu, Junjie Chen, Liqing Zhang

* accepted by NeurIPS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Correlation based Deep Hough Voting for Visual Object Tracking


Oct 15, 2021
Ying Wang, Tingfa Xu, Jianan Li, Shenwang Jiang, Junjie Chen

* Accepted by ACML 2021 Conference Track (Short Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

An Improved StarGAN for Emotional Voice Conversion: Enhancing Voice Quality and Data Augmentation


Jul 18, 2021
Xiangheng He, Junjie Chen, Georgios Rizos, Björn W. Schuller

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Code Summarization: How Far Are We?


Jul 15, 2021
Ensheng Shi, Yanlin Wang, Lun Du, Junjie Chen, Shi Han, Hongyu Zhang, Dongmei Zhang, Hongbin Sun


  Access Paper or Ask Questions

Weak-shot Fine-grained Classification via Similarity Transfer


Sep 19, 2020
Junjie Chen, Li Niu, Liu Liu, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A System for Worldwide COVID-19 Information Aggregation


Jul 28, 2020
Akiko Aizawa, Frederic Bergeron, Junjie Chen, Fei Cheng, Katsuhiko Hayashi, Kentaro Inui, Hiroyoshi Ito, Daisuke Kawahara, Masaru Kitsuregawa, Hirokazu Kiyomaru, Masaki Kobayashi, Takashi Kodama, Sadao Kurohashi, Qianying Liu, Masaki Matsubara, Yusuke Miyao, Atsuyuki Morishima, Yugo Murawaki, Kazumasa Omura, Haiyue Song, Eiichiro Sumita, Shinji Suzuki, Ribeka Tanaka, Yu Tanaka, Masashi Toyoda, Nobuhiro Ueda, Honai Ueoka, Masao Utiyama, Ying Zhong

* Poster on NLP COVID-19 Workshop at ACL 2020, 4 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Detection of Information Hiding at Anti-Copying 2D Barcodes


Mar 20, 2020
Ning Xie, Ji Hu, Junjie Chen, Qiqi Zhang, Changsheng Chen


  Access Paper or Ask Questions