Alert button
Picture for Kelvin C. K. Chan

Kelvin C. K. Chan

Alert button

Instruct-Imagen: Image Generation with Multi-modal Instruction

Jan 03, 2024
Hexiang Hu, Kelvin C. K. Chan, Yu-Chuan Su, Wenhu Chen, Yandong Li, Kihyuk Sohn, Yang Zhao, Xue Ben, Boqing Gong, William Cohen, Ming-Wei Chang, Xuhui Jia

Viaarxiv icon

DreamInpainter: Text-Guided Subject-Driven Image Inpainting with Diffusion Models

Dec 05, 2023
Shaoan Xie, Yang Zhao, Zhisheng Xiao, Kelvin C. K. Chan, Yandong Li, Yanwu Xu, Kun Zhang, Tingbo Hou

Viaarxiv icon

Multi-task Image Restoration Guided By Robust DINO Features

Dec 05, 2023
Xin Lin, Chao Ren, Kelvin C. K. Chan, Lu Qi, Jinshan Pan, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Multi-task Image Restoration Guided By Robust DINO Features
Figure 2 for Multi-task Image Restoration Guided By Robust DINO Features
Figure 3 for Multi-task Image Restoration Guided By Robust DINO Features
Figure 4 for Multi-task Image Restoration Guided By Robust DINO Features
Viaarxiv icon

Effective Adapter for Face Recognition in the Wild

Dec 04, 2023
Yunhao Liu, Lu Qi, Yu-Ju Tsai, Xiangtai Li, Kelvin C. K. Chan, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting

Sep 07, 2023
Shangchen Zhou, Chongyi Li, Kelvin C. K. Chan, Chen Change Loy

Figure 1 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 2 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 3 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 4 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Viaarxiv icon

Dual Associated Encoder for Face Restoration

Aug 14, 2023
Yu-Ju Tsai, Yu-Lun Liu, Lu Qi, Kelvin C. K. Chan, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Dual Associated Encoder for Face Restoration
Figure 2 for Dual Associated Encoder for Face Restoration
Figure 3 for Dual Associated Encoder for Face Restoration
Figure 4 for Dual Associated Encoder for Face Restoration
Viaarxiv icon

Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution

May 11, 2023
Jianyi Wang, Zongsheng Yue, Shangchen Zhou, Kelvin C. K. Chan, Chen Change Loy

Figure 1 for Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution
Figure 2 for Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution
Figure 3 for Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution
Figure 4 for Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing

Apr 20, 2023
Ziqi Huang, Kelvin C. K. Chan, Yuming Jiang, Ziwei Liu

Figure 1 for Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing
Figure 2 for Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing
Figure 3 for Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing
Figure 4 for Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing
Viaarxiv icon

Identity Encoder for Personalized Diffusion

Apr 14, 2023
Yu-Chuan Su, Kelvin C. K. Chan, Yandong Li, Yang Zhao, Han Zhang, Boqing Gong, Huisheng Wang, Xuhui Jia

Figure 1 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Figure 2 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Figure 3 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Figure 4 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Viaarxiv icon

Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models

Apr 05, 2023
Xuhui Jia, Yang Zhao, Kelvin C. K. Chan, Yandong Li, Han Zhang, Boqing Gong, Tingbo Hou, Huisheng Wang, Yu-Chuan Su

Figure 1 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon