Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PA&DA: Jointly Sampling PAth and DAta for Consistent NAS


Feb 28, 2023
Shun Lu, Yu Hu, Longxing Yang, Zihao Sun, Jilin Mei, Jianchao Tan, Chengru Song

Add code

* To appear in CVPR 2023; we will update the camera-ready version soon 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PaletteNeRF: Palette-based Color Editing for NeRFs


Dec 25, 2022
Qiling Wu, Jianchao Tan, Kun Xu

Add code

* 12 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles


Jun 05, 2022
Zhenyu Hu, Zhenyu Wu, Pengcheng Pi, Yunhe Xue, Jiayi Shen, Jianchao Tan, Xiangru Lian, Zhangyang Wang, Ji Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LPFS: Learnable Polarizing Feature Selection for Click-Through Rate Prediction


Jun 01, 2022
Yi Guo, Zhaocheng Liu, Jianchao Tan, Chao Liao, Daqing Chang, Qiang Liu, Sen Yang, Ji Liu, Dongying Kong, Zhi Chen, Chengru Song

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Visual Transformer Compression


Mar 15, 2022
Shixing Yu, Tianlong Chen, Jiayi Shen, Huan Yuan, Jianchao Tan, Sen Yang, Ji Liu, Zhangyang Wang

Add code

* Accepted by ICLR'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GDP: Stabilized Neural Network Pruning via Gates with Differentiable Polarization


Sep 08, 2021
Yi Guo, Huan Yuan, Jianchao Tan, Zhangyang Wang, Sen Yang, Ji Liu

Add code

* Accepted by ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hand Image Understanding via Deep Multi-Task Learning


Jul 28, 2021
Xiong Zhang, Hongsheng Huang, Jianchao Tan, Hongmin Xu, Cheng Yang, Guozhu Peng, Lei Wang, Ji Liu

Add code

* Accepted By ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards


Aug 06, 2020
Xuewen Yang, Heming Zhang, Di Jin, Yingru Liu, Chi-Hao Wu, Jianchao Tan, Dongliang Xie, Jue Wang, Xin Wang

Add code

* In proceedings of ECCV 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Color Compatibility in Fashion Outfits


Jul 05, 2020
Heming Zhang, Xuewen Yang, Jianchao Tan, Chi-Hao Wu, Jue Wang, C. -C. Jay Kuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DCNAS: Densely Connected Neural Architecture Search for Semantic Image Segmentation


Mar 26, 2020
Xiong Zhang, Hongmin Xu, Hong Mo, Jianchao Tan, Cheng Yang, Wenqi Ren

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email