Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianchao Tan

GDP: Stabilized Neural Network Pruning via Gates with Differentiable Polarization


Sep 08, 2021
Yi Guo, Huan Yuan, Jianchao Tan, Zhangyang Wang, Sen Yang, Ji Liu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hand Image Understanding via Deep Multi-Task Learning


Jul 28, 2021
Xiong Zhang, Hongsheng Huang, Jianchao Tan, Hongmin Xu, Cheng Yang, Guozhu Peng, Lei Wang, Ji Liu

* Accepted By ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards


Aug 06, 2020
Xuewen Yang, Heming Zhang, Di Jin, Yingru Liu, Chi-Hao Wu, Jianchao Tan, Dongliang Xie, Jue Wang, Xin Wang

* In proceedings of ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Color Compatibility in Fashion Outfits


Jul 05, 2020
Heming Zhang, Xuewen Yang, Jianchao Tan, Chi-Hao Wu, Jue Wang, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

DCNAS: Densely Connected Neural Architecture Search for Semantic Image Segmentation


Mar 26, 2020
Xiong Zhang, Hongmin Xu, Hong Mo, Jianchao Tan, Cheng Yang, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions