Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jialu Liu

Multi-head or Single-head? An Empirical Comparison for Transformer Training


Jun 17, 2021
Liyuan Liu, Jialu Liu, Jiawei Han

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

NewsEmbed: Modeling News through Pre-trained Document Representations


Jun 05, 2021
Jialu Liu, Tianqi Liu, Cong Yu

* Accepted in SIGKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NewsEmbed: Modeling News through Pre-trained DocumentRepresentations


Jun 01, 2021
Jialu Liu, Tianqi Liu, Cong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Training ELECTRA Augmented with Multi-word Selection


May 31, 2021
Jiaming Shen, Jialu Liu, Tianqi Liu, Cong Yu, Jiawei Han

* Accepted in Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Representative Headlines for News Stories


Feb 01, 2020
Xiaotao Gu, Yuning Mao, Jiawei Han, Jialu Liu, Hongkun Yu, You Wu, Cong Yu, Daniel Finnie, Jiaqi Zhai, Nicholas Zukoski

* WebConf 2020 (WWW 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Phrase Mining from Massive Text Corpora


Mar 11, 2017
Jingbo Shang, Jialu Liu, Meng Jiang, Xiang Ren, Clare R Voss, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Path Guided Embedding for Similarity Search in Large-Scale Heterogeneous Information Networks


Oct 31, 2016
Jingbo Shang, Meng Qu, Jialu Liu, Lance M. Kaplan, Jiawei Han, Jian Peng


  Access Paper or Ask Questions

Image Retrieval based on Bag-of-Words model


Apr 18, 2013
Jialu Liu


  Access Paper or Ask Questions