Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoran You

GCoD: Graph Convolutional Network Acceleration via Dedicated Algorithm and Accelerator Co-Design


Dec 22, 2021
Haoran You, Tong Geng, Yongan Zhang, Ang Li, Yingyan Lin

* Published as a conference paper at HPCA 2022 

  Access Paper or Ask Questions

G-CoS: GNN-Accelerator Co-Search Towards Both Better Accuracy and Efficiency


Sep 18, 2021
Yongan Zhang, Haoran You, Yonggan Fu, Tong Geng, Ang Li, Yingyan Lin

* Accepted at ICCAD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HW-NAS-Bench:Hardware-Aware Neural Architecture Search Benchmark


Mar 19, 2021
Chaojian Li, Zhongzhi Yu, Yonggan Fu, Yongan Zhang, Yang Zhao, Haoran You, Qixuan Yu, Yue Wang, Yingyan Lin

* Accepted at ICLR 2021 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

GEBT: Drawing Early-Bird Tickets in Graph Convolutional Network Training


Mar 01, 2021
Haoran You, Zhihan Lu, Zijian Zhou, Yingyan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Max-Affine Spline Insights Into Deep Network Pruning


Jan 07, 2021
Randall Balestriero, Haoran You, Zhihan Lu, Yutong Kou, Yingyan Lin, Richard Baraniuk


  Access Paper or Ask Questions

SmartDeal: Re-Modeling Deep Network Weights for Efficient Inference and Training


Jan 04, 2021
Xiaohan Chen, Yang Zhao, Yue Wang, Pengfei Xu, Haoran You, Chaojian Li, Yonggan Fu, Yingyan Lin, Zhangyang Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.03403 

  Access Paper or Ask Questions

FracTrain: Fractionally Squeezing Bit Savings Both Temporally and Spatially for Efficient DNN Training


Dec 24, 2020
Yonggan Fu, Haoran You, Yang Zhao, Yue Wang, Chaojian Li, Kailash Gopalakrishnan, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

* Accepted at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DNA: Differentiable Network-Accelerator Co-Search


Oct 28, 2020
Yongan Zhang, Yonggan Fu, Weiwen Jiang, Chaojian Li, Haoran You, Meng Li, Vikas Chandra, Yingyan Lin


  Access Paper or Ask Questions

ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network


Oct 24, 2020
Haoran You, Xiaohan Chen, Yongan Zhang, Chaojian Li, Sicheng Li, Zihao Liu, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SmartExchange: Trading Higher-cost Memory Storage/Access for Lower-cost Computation


May 08, 2020
Yang Zhao, Xiaohan Chen, Yue Wang, Chaojian Li, Haoran You, Yonggan Fu, Yuan Xie, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

* Accepted by 47th International Symposium on Computer Architecture (ISCA'2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Drawing early-bird tickets: Towards more efficient training of deep networks


Sep 26, 2019
Haoran You, Chaojian Li, Pengfei Xu, Yonggan Fu, Yue Wang, Xiaohan Chen, Yingyan Lin, Zhangyang Wang, Richard G. Baraniuk


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian CycleGAN via Marginalizing Latent Sampling


Nov 19, 2018
Haoran You, Yu Cheng, Tianheng Cheng, Chunliang Li, Pan Zhou


  Access Paper or Ask Questions