Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guangwen Yang

Model-based Adversarial Meta-Reinforcement Learning


Jun 16, 2020
Zichuan Lin, Garrett Thomas, Guangwen Yang, Tengyu Ma

* Code at https://github.com/LinZichuan/AdMRL 

  Access Paper or Ask Questions

Distributional Reward Decomposition for Reinforcement Learning


Nov 06, 2019
Zichuan Lin, Li Zhao, Derek Yang, Tao Qin, Guangwen Yang, Tie-Yan Liu

* NeurlPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

NAMSG: An Efficient Method For Training Neural Networks


May 23, 2019
Yushu Chen, Hao Jing, Wenlai Zhao, Zhiqiang Liu, Liang Qiao, Wei Xue, Haohuan Fu, Guangwen Yang

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

swTVM: Exploring the Automated Compilation for Deep Learning on Sunway Architecture


Apr 18, 2019
Changxi Liu, Hailong Yang, Rujun Sun, Zhongzhi Luan, Lin Gan, Guangwen Yang, Depei Qian


  Access Paper or Ask Questions

swCaffe: a Parallel Framework for Accelerating Deep Learning Applications on Sunway TaihuLight


Mar 16, 2019
Jiarui Fang, Liandeng Li, Haohuan Fu, Jinlei Jiang, Wenlai Zhao, Conghui He, Xin You, Guangwen Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

RedSync : Reducing Synchronization Traffic for Distributed Deep Learning


Aug 13, 2018
Jiarui Fang, Haohuan Fu, Guangwen Yang, Cho-Jui Hsieh

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Episodic Memory Deep Q-Networks


May 19, 2018
Zichuan Lin, Tianqi Zhao, Guangwen Yang, Lintao Zhang

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Cavs: A Vertex-centric Programming Interface for Dynamic Neural Networks


Dec 11, 2017
Hao Zhang, Shizhen Xu, Graham Neubig, Wei Dai, Qirong Ho, Guangwen Yang, Eric P. Xing

* Short versions of this paper were presented at AISys [email protected] 2017 and MLSys [email protected] 2017 

  Access Paper or Ask Questions