Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dong Ni

Spatio-Temporal Dynamic Inference Network for Group Activity Recognition


Aug 26, 2021
Hangjie Yuan, Dong Ni, Mang Wang

* Accepted to ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self Context and Shape Prior for Sensorless Freehand 3D Ultrasound Reconstruction


Aug 18, 2021
Mingyuan Luo, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Yuhao Huang, Yuxin Zou, Xindi Hu, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Early accepted by MICCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound


Aug 11, 2021
Shuangchi He, Zehui Lin, Xin Yang, Chaoyu Chen, Jian Wang, Xue Shuang, Ziwei Deng, Qin Liu, Yan Cao, Xiduo Lu, Ruobing Huang, Nishant Ravikumar, Alejandro Frangi, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by MICCAI-MLMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Flip Learning: Erase to Segment


Aug 02, 2021
Yuhao Huang, Xin Yang, Yuxin Zou, Chaoyu Chen, Jian Wang, Haoran Dou, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi, Jianqiao Zhou, Dong Ni

* Accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Style Curriculum Learning for Robust Medical Image Segmentation


Aug 01, 2021
Zhendong Liu, Van Manh, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Karim Lekadir, Víctor Campello, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Accepted by MICCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bootstrap Representation Learning for Segmentation on Medical Volumes and Sequences


Jun 23, 2021
Zejian Chen, Wei Zhuo, Tianfu Wang, Wufeng Xue, Dong Ni

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip


Jun 10, 2021
Xindi Hu, Limin Wang, Xin Yang, Xu Zhou, Wufeng Xue, Yan Cao, Shengfeng Liu, Yuhao Huang, Shuangping Guo, Ning Shang, Dong Ni, Ning Gu

* Accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 14 pages, 10 figures and 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound


May 22, 2021
Xin Yang, Yuhao Huang, Ruobing Huang, Haoran Dou, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Haixia Wang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by Medical Image Analysis (10 figures, 8 tabels) 

  Access Paper or Ask Questions

Learn Fine-grained Adaptive Loss for Multiple Anatomical Landmark Detection in Medical Images


May 19, 2021
Guang-Quan Zhou, Juzheng Miao, Xin Yang, Rui Li, En-Ze Huo, Wenlong Shi, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Chaoyu Chen, Dong Ni

* 12 pages, 10 figures, accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound


Mar 26, 2021
Xin Yang, Haoran Dou, Ruobing Huang, Wufeng Xue, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Huizhi Guo, Tianfu Wang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging (12 pages, 8 figures, 11 tabels) 

  Access Paper or Ask Questions

Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer


Jan 11, 2021
Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Accepted by IEEE ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation


Oct 10, 2020
Haoming Li, Xin Yang, Jiamin Liang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Haoran Dou, Rui Li, Rui Gao, Guangquan Zhou, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Ruobing Huang, Alejandro Frangi, Zhiyi Chen, Dong Ni

* 10 pages, 5 figures, 2 tables, 13 references 

  Access Paper or Ask Questions

Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation


Sep 24, 2020
Xiaoqiong Huang, Zejian Chen, Xin Yang, Zhendong Liu, Yuxin Zou, Mingyuan Luo, Wufeng Xue, Dong Ni

* Accepted by MICCAI STACOM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided Tumor Diagnosis in Automated Breast Ultrasound using 3D Detection Network


Jul 31, 2020
Junxiong Yu, Chaoyu Chen, Xin Yang, Yi Wang, Dan Yan, Jianxing Zhang, Dong Ni

* Early Accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Attention for Automatic Segmentation of Whole Fetal Head in Prenatal Ultrasound Volumes


Apr 28, 2020
Xin Yang, Xu Wang, Yi Wang, Haoran Dou, Shengli Li, Huaxuan Wen, Yi Lin, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by Computer Methods and Programs in Biomedicine 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Attentive Convolutional Neural Network for Automatic Cortical Plate Segmentation in Fetal MRI


Apr 27, 2020
Haoran Dou, Davood Karimi, Caitlin K. Rollins, Cynthia M. Ortinau, Lana Vasung, Clemente Velasco-Annis, Abdelhakim Ouaalam, Xin Yang, Dong Ni, Ali Gholipour

* 10 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Synthesis and Edition of Ultrasound Images via Sketch Guided Progressive Growing GANs


Apr 01, 2020
Jiamin Liang, Xin Yang, Haoming Li, Yi Wang, Manh The Van, Haoran Dou, Chaoyu Chen, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Zixin Mai, Guowen Zhu, Zhiyi Chen, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Region Proposal Network with Graph Prior and IoU-Balance Loss for Landmark Detection in 3D Ultrasound


Apr 01, 2020
Chaoyu Chen, Xin Yang, Ruobing Huang, Wenlong Shi, Shengfeng Liu, Mingrong Lin, Yuhao Huang, Yong Yang, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Yankai Huang, Yi Xiong, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Remove Appearance Shift for Ultrasound Image Segmentation via Fast and Universal Style Transfer


Feb 14, 2020
Zhendong Liu, Xin Yang, Rui Gao, Shengfeng Liu, Haoran Dou, Shuangchi He, Yuhao Huang, Yankai Huang, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

FetusMap: Fetal Pose Estimation in 3D Ultrasound


Oct 11, 2019
Xin Yang, Wenlong Shi, Haoran Dou, Jikuan Qian, Yi Wang, Wufeng Xue, Shengli Li, Dong Ni, Pheng-Ann Heng

* 9 pages, 6 figures, 2 tables. Accepted by MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Active Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound


Oct 10, 2019
Haoran Dou, Xin Yang, Jikuan Qian, Wufeng Xue, Hao Qin, Xu Wang, Lequan Yu, Shujun Wang, Yi Xiong, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* 9 pages, 5 figures, 1 table. Accepted by MICCAI 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Segmentation and Landmark Localization of Fetal Femur in Ultrasound Volumes


Aug 31, 2019
Xu Wang, Xin Yang, Haoran Dou, Shengli Li, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Segmentation of Multimodal Myocardial Images Using Shape-Transfer GAN


Aug 14, 2019
Xumin Tao, Hongrong Wei, Wufeng Xue, Dong Ni

* accepted by STACOM 21019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Attentive Features for Prostate Segmentation in 3D Transrectal Ultrasound


Jul 03, 2019
Yi Wang, Haoran Dou, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Xin Yang, Ming Xu, Jing Qin, Pheng-Ann Heng, Tianfu Wang, Dong Ni

* 11 pages, 10 figures, 2 tables. Accepted by IEEE transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Combating Uncertainty with Novel Losses for Automatic Left Atrium Segmentation


Dec 14, 2018
Xin Yang, Na Wang, Yi Wang, Xu Wang, Reza Nezafat, Dong Ni, Pheng-Ann Heng

* 9 pages, 4 figures. MICCAI Workshop on STACOM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Recurrent Neural Networks for Automatic Prostate Segmentation in Ultrasound Images


Dec 06, 2016
Xin Yang, Lequan Yu, Lingyun Wu, Yi Wang, Dong Ni, Jing Qin, Pheng-Ann Heng

* To appear in AAAI Conference 2017 

  Access Paper or Ask Questions