Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
T$^2$-Net: A Semi-supervised Deep Model for Turbulence Forecasting

Oct 26, 2020
Denghui Zhang, Yanchi Liu, Wei Cheng, Bo Zong, Jingchao Ni, Zhengzhang Chen, Haifeng Chen, Hui Xiong

* Accepted by ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Job2Vec: Job Title Benchmarking with Collective Multi-View Representation Learning

Sep 16, 2020
Denghui Zhang, Junming Liu, Hengshu Zhu, Yanchi Liu, Lichen Wang, Pengyang Wang, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

E-BERT: A Phrase and Product Knowledge Enhanced Language Model for E-commerce

Sep 10, 2020
Denghui Zhang, Zixuan Yuan, Yanchi Liu, Zuohui Fu, Fuzhen Zhuang, Pengyang Wang, Haifeng Chen, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing

Jan 09, 2018
Denghui Zhang, Pengshan Cai, Yantao Jia, Manling Li, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Parallel Translating Embedding For Knowledge Graphs

Jan 09, 2018
Denghui Zhang, Manling Li, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* WI 2017: 460-468 

  Access Paper or Ask Questions