Alert button
Picture for Chen Zheng

Chen Zheng

Alert button

ICE-GRT: Instruction Context Enhancement by Generative Reinforcement based Transformers

Jan 04, 2024
Chen Zheng, Ke Sun, Da Tang, Yukun Ma, Yuyu Zhang, Chenguang Xi, Xun Zhou

Viaarxiv icon

A Self-enhancement Approach for Domain-specific Chatbot Training via Knowledge Mining and Digest

Nov 17, 2023
Ruohong Zhang, Luyu Gao, Chen Zheng, Zhen Fan, Guokun Lai, Zheng Zhang, Fangzhou Ai, Yiming Yang, Hongxia Yang

Figure 1 for A Self-enhancement Approach for Domain-specific Chatbot Training via Knowledge Mining and Digest
Figure 2 for A Self-enhancement Approach for Domain-specific Chatbot Training via Knowledge Mining and Digest
Figure 3 for A Self-enhancement Approach for Domain-specific Chatbot Training via Knowledge Mining and Digest
Figure 4 for A Self-enhancement Approach for Domain-specific Chatbot Training via Knowledge Mining and Digest
Viaarxiv icon

Balancing Specialized and General Skills in LLMs: The Impact of Modern Tuning and Data Strategy

Oct 07, 2023
Zheng Zhang, Chen Zheng, Da Tang, Ke Sun, Yukun Ma, Yingtong Bu, Xun Zhou, Liang Zhao

Viaarxiv icon

Improving the Generalization Ability in Essay Coherence Evaluation through Monotonic Constraints

Jul 25, 2023
Chen Zheng, Huan Zhang, Yan Zhao, Yuxuan Lai

Figure 1 for Improving the Generalization Ability in Essay Coherence Evaluation through Monotonic Constraints
Figure 2 for Improving the Generalization Ability in Essay Coherence Evaluation through Monotonic Constraints
Figure 3 for Improving the Generalization Ability in Essay Coherence Evaluation through Monotonic Constraints
Figure 4 for Improving the Generalization Ability in Essay Coherence Evaluation through Monotonic Constraints
Viaarxiv icon

GLUECons: A Generic Benchmark for Learning Under Constraints

Feb 16, 2023
Hossein Rajaby Faghihi, Aliakbar Nafar, Chen Zheng, Roshanak Mirzaee, Yue Zhang, Andrzej Uszok, Alexander Wan, Tanawan Premsri, Dan Roth, Parisa Kordjamshidi

Figure 1 for GLUECons: A Generic Benchmark for Learning Under Constraints
Figure 2 for GLUECons: A Generic Benchmark for Learning Under Constraints
Figure 3 for GLUECons: A Generic Benchmark for Learning Under Constraints
Figure 4 for GLUECons: A Generic Benchmark for Learning Under Constraints
Viaarxiv icon

Cross Aggregation Transformer for Image Restoration

Nov 24, 2022
Chen Zheng, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Yongbing Zhang, Linghe Kong, Xin Yuan

Figure 1 for Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Figure 2 for Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Figure 3 for Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Figure 4 for Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Viaarxiv icon

Point-Voxel Adaptive Feature Abstraction for Robust Point Cloud Classification

Oct 30, 2022
Lifa Zhu, Changwei Lin, Chen Zheng, Ninghua Yang

Figure 1 for Point-Voxel Adaptive Feature Abstraction for Robust Point Cloud Classification
Figure 2 for Point-Voxel Adaptive Feature Abstraction for Robust Point Cloud Classification
Figure 3 for Point-Voxel Adaptive Feature Abstraction for Robust Point Cloud Classification
Figure 4 for Point-Voxel Adaptive Feature Abstraction for Robust Point Cloud Classification
Viaarxiv icon

Dynamic Relevance Graph Network for Knowledge-Aware Question Answering

Sep 20, 2022
Chen Zheng, Parisa Kordjamshidi

Figure 1 for Dynamic Relevance Graph Network for Knowledge-Aware Question Answering
Figure 2 for Dynamic Relevance Graph Network for Knowledge-Aware Question Answering
Figure 3 for Dynamic Relevance Graph Network for Knowledge-Aware Question Answering
Figure 4 for Dynamic Relevance Graph Network for Knowledge-Aware Question Answering
Viaarxiv icon

Long-term Causal Effects Estimation via Latent Surrogates Representation Learning

Aug 09, 2022
Ruichu Cai, Weilin Chen, Zeqin Yang, Shu Wan, Chen Zheng, Xiaoqing Yang, Jiecheng Guo

Figure 1 for Long-term Causal Effects Estimation via Latent Surrogates Representation Learning
Figure 2 for Long-term Causal Effects Estimation via Latent Surrogates Representation Learning
Figure 3 for Long-term Causal Effects Estimation via Latent Surrogates Representation Learning
Figure 4 for Long-term Causal Effects Estimation via Latent Surrogates Representation Learning
Viaarxiv icon

Relevant CommonSense Subgraphs for "What if..." Procedural Reasoning

Mar 21, 2022
Chen Zheng, Parisa Kordjamshidi

Figure 1 for Relevant CommonSense Subgraphs for "What if..." Procedural Reasoning
Figure 2 for Relevant CommonSense Subgraphs for "What if..." Procedural Reasoning
Figure 3 for Relevant CommonSense Subgraphs for "What if..." Procedural Reasoning
Figure 4 for Relevant CommonSense Subgraphs for "What if..." Procedural Reasoning
Viaarxiv icon