Alert button
Picture for Zhaowen Wang

Zhaowen Wang

Alert button

Multi-Modal Video Topic Segmentation with Dual-Contrastive Domain Adaptation

Nov 30, 2023
Linzi Xing, Quan Tran, Fabian Caba, Franck Dernoncourt, Seunghyun Yoon, Zhaowen Wang, Trung Bui, Giuseppe Carenini

Viaarxiv icon

DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation

May 17, 2023
Ying-Tian Liu, Zhifei Zhang, Yuan-Chen Guo, Matthew Fisher, Zhaowen Wang, Song-Hai Zhang

Figure 1 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Figure 2 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Figure 3 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Figure 4 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Viaarxiv icon

Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders

Apr 12, 2023
Jiabao Ji, Guanhua Zhang, Zhaowen Wang, Bairu Hou, Zhifei Zhang, Brian Price, Shiyu Chang

Figure 1 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Figure 2 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Figure 3 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Figure 4 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Viaarxiv icon

Align and Attend: Multimodal Summarization with Dual Contrastive Losses

Mar 13, 2023
Bo He, Jun Wang, Jielin Qiu, Trung Bui, Abhinav Shrivastava, Zhaowen Wang

Figure 1 for Align and Attend: Multimodal Summarization with Dual Contrastive Losses
Figure 2 for Align and Attend: Multimodal Summarization with Dual Contrastive Losses
Figure 3 for Align and Attend: Multimodal Summarization with Dual Contrastive Losses
Figure 4 for Align and Attend: Multimodal Summarization with Dual Contrastive Losses
Viaarxiv icon

LiveSeg: Unsupervised Multimodal Temporal Segmentation of Long Livestream Videos

Oct 12, 2022
Jielin Qiu, Franck Dernoncourt, Trung Bui, Zhaowen Wang, Ding Zhao, Hailin Jin

Figure 1 for LiveSeg: Unsupervised Multimodal Temporal Segmentation of Long Livestream Videos
Figure 2 for LiveSeg: Unsupervised Multimodal Temporal Segmentation of Long Livestream Videos
Figure 3 for LiveSeg: Unsupervised Multimodal Temporal Segmentation of Long Livestream Videos
Figure 4 for LiveSeg: Unsupervised Multimodal Temporal Segmentation of Long Livestream Videos
Viaarxiv icon

Semantics-Consistent Cross-domain Summarization via Optimal Transport Alignment

Oct 10, 2022
Jielin Qiu, Jiacheng Zhu, Mengdi Xu, Franck Dernoncourt, Trung Bui, Zhaowen Wang, Bo Li, Ding Zhao, Hailin Jin

Figure 1 for Semantics-Consistent Cross-domain Summarization via Optimal Transport Alignment
Figure 2 for Semantics-Consistent Cross-domain Summarization via Optimal Transport Alignment
Figure 3 for Semantics-Consistent Cross-domain Summarization via Optimal Transport Alignment
Figure 4 for Semantics-Consistent Cross-domain Summarization via Optimal Transport Alignment
Viaarxiv icon

Toward Understanding WordArt: Corner-Guided Transformer for Scene Text Recognition

Jul 31, 2022
Xudong Xie, Ling Fu, Zhifei Zhang, Zhaowen Wang, Xiang Bai

Figure 1 for Toward Understanding WordArt: Corner-Guided Transformer for Scene Text Recognition
Figure 2 for Toward Understanding WordArt: Corner-Guided Transformer for Scene Text Recognition
Figure 3 for Toward Understanding WordArt: Corner-Guided Transformer for Scene Text Recognition
Figure 4 for Toward Understanding WordArt: Corner-Guided Transformer for Scene Text Recognition
Viaarxiv icon

MHMS: Multimodal Hierarchical Multimedia Summarization

Apr 07, 2022
Jielin Qiu, Jiacheng Zhu, Mengdi Xu, Franck Dernoncourt, Trung Bui, Zhaowen Wang, Bo Li, Ding Zhao, Hailin Jin

Figure 1 for MHMS: Multimodal Hierarchical Multimedia Summarization
Figure 2 for MHMS: Multimodal Hierarchical Multimedia Summarization
Figure 3 for MHMS: Multimodal Hierarchical Multimedia Summarization
Figure 4 for MHMS: Multimodal Hierarchical Multimedia Summarization
Viaarxiv icon

Melody Harmonization with Controllable Harmonic Rhythm

Dec 21, 2021
Shangda Wu, Yue Yang, Zhaowen Wang, Xiaobing Li, Maosong Sun

Figure 1 for Melody Harmonization with Controllable Harmonic Rhythm
Figure 2 for Melody Harmonization with Controllable Harmonic Rhythm
Figure 3 for Melody Harmonization with Controllable Harmonic Rhythm
Figure 4 for Melody Harmonization with Controllable Harmonic Rhythm
Viaarxiv icon

STALP: Style Transfer with Auxiliary Limited Pairing

Oct 20, 2021
David Futschik, Michal Kučera, Michal Lukáč, Zhaowen Wang, Eli Shechtman, Daniel Sýkora

Viaarxiv icon