Alert button
Picture for Yawei Luo

Yawei Luo

Alert button

Fine-grained Appearance Transfer with Diffusion Models

Nov 27, 2023
Yuteng Ye, Guanwen Li, Hang Zhou, Cai Jiale, Junqing Yu, Yawei Luo, Zikai Song, Qilong Xing, Youjia Zhang, Wei Yang

Figure 1 for Fine-grained Appearance Transfer with Diffusion Models
Figure 2 for Fine-grained Appearance Transfer with Diffusion Models
Figure 3 for Fine-grained Appearance Transfer with Diffusion Models
Figure 4 for Fine-grained Appearance Transfer with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields

Nov 20, 2023
Zhiyuan Min, Yawei Luo, Wei Yang, Yuesong Wang, Yi Yang

Figure 1 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 2 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 3 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 4 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation

Jul 30, 2023
Wenqing Wang, Kaifeng Gao, Yawei Luo, Tao Jiang, Fei Gao, Jian Shao, Jianwen Sun, Jun Xiao

Figure 1 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Figure 2 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Figure 3 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Figure 4 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Generating Reliable Pixel-Level Labels for Source Free Domain Adaptation

Jul 03, 2023
Gabriel Tjio, Ping Liu, Yawei Luo, Chee Keong Kwoh, Joey Zhou Tianyi

Figure 1 for Generating Reliable Pixel-Level Labels for Source Free Domain Adaptation
Figure 2 for Generating Reliable Pixel-Level Labels for Source Free Domain Adaptation
Figure 3 for Generating Reliable Pixel-Level Labels for Source Free Domain Adaptation
Figure 4 for Generating Reliable Pixel-Level Labels for Source Free Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning

May 24, 2023
Feifei Shao, Yawei Luo, Lei Chen, Ping Liu, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Figure 2 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Figure 3 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Figure 4 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Viaarxiv icon

Taking A Closer Look at Visual Relation: Unbiased Video Scene Graph Generation with Decoupled Label Learning

Mar 23, 2023
Wenqing Wang, Yawei Luo, Zhiqing Chen, Tao Jiang, Lei Chen, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Taking A Closer Look at Visual Relation: Unbiased Video Scene Graph Generation with Decoupled Label Learning
Figure 2 for Taking A Closer Look at Visual Relation: Unbiased Video Scene Graph Generation with Decoupled Label Learning
Figure 3 for Taking A Closer Look at Visual Relation: Unbiased Video Scene Graph Generation with Decoupled Label Learning
Figure 4 for Taking A Closer Look at Visual Relation: Unbiased Video Scene Graph Generation with Decoupled Label Learning
Viaarxiv icon

Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation

Jan 03, 2023
Feifei Shao, Yawei Luo, Shengjian Wu, Qiyi Li, Fei Gao, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Figure 2 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Figure 3 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Figure 4 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Bidirectional Self-Training with Multiple Anisotropic Prototypes for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Apr 16, 2022
Yulei Lu, Yawei Luo, Li Zhang, Zheyang Li, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Bidirectional Self-Training with Multiple Anisotropic Prototypes for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 2 for Bidirectional Self-Training with Multiple Anisotropic Prototypes for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 3 for Bidirectional Self-Training with Multiple Anisotropic Prototypes for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 4 for Bidirectional Self-Training with Multiple Anisotropic Prototypes for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Local-Global Context Aware Transformer for Language-Guided Video Segmentation

Mar 18, 2022
Chen Liang, Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Jiaxu Miao, Yawei Luo, Yi Yang

Figure 1 for Local-Global Context Aware Transformer for Language-Guided Video Segmentation
Figure 2 for Local-Global Context Aware Transformer for Language-Guided Video Segmentation
Figure 3 for Local-Global Context Aware Transformer for Language-Guided Video Segmentation
Figure 4 for Local-Global Context Aware Transformer for Language-Guided Video Segmentation
Viaarxiv icon

Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning

Feb 25, 2022
Feifei Shao, Yawei Luo, Ping Liu, Jie Chen, Yi Yang, Yulei Lu, Jun Xiao

Figure 1 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 2 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 3 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 4 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Viaarxiv icon