Alert button
Picture for Yao Wan

Yao Wan

Alert button

VISION2UI: A Real-World Dataset with Layout for Code Generation from UI Designs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Yi Gui, Zhen Li, Yao Wan, Yemin Shi, Hongyu Zhang, Yi Su, Shaoling Dong, Xing Zhou, Wenbin Jiang

Viaarxiv icon

Iterative Refinement of Project-Level Code Context for Precise Code Generation with Compiler Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Zhangqian Bi, Yao Wan, Zheng Wang, Hongyu Zhang, Batu Guan, Fangxin Lu, Zili Zhang, Yulei Sui, Xuanhua Shi, Hai Jin

Viaarxiv icon

NL2Formula: Generating Spreadsheet Formulas from Natural Language Queries

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Wei Zhao, Zhitao Hou, Siyuan Wu, Yan Gao, Haoyu Dong, Yao Wan, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Haidong Zhang

Viaarxiv icon

MLLM-as-a-Judge: Assessing Multimodal LLM-as-a-Judge with Vision-Language Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Dongping Chen, Ruoxi Chen, Shilin Zhang, Yinuo Liu, Yaochen Wang, Huichi Zhou, Qihui Zhang, Pan Zhou, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

I Think, Therefore I am: Awareness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Yuan Li, Yue Huang, Yuli Lin, Siyuan Wu, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

LLM-as-a-Coauthor: The Challenges of Detecting LLM-Human Mixcase

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Chujie Gao, Dongping Chen, Qihui Zhang, Yue Huang, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

Deep Learning for Code Intelligence: Survey, Benchmark and Toolkit

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Yao Wan, Yang He, Zhangqian Bi, Jianguo Zhang, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Guandong Xu, Hai Jin, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

kNN-ICL: Compositional Task-Oriented Parsing Generalization with Nearest Neighbor In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Wenting Zhao, Ye Liu, Yao Wan, Yibo Wang, Qingyang Wu, Zhongfen Deng, Jiangshu Du, Shuaiqi Liu, Yunlong Xu, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

DIVKNOWQA: Assessing the Reasoning Ability of LLMs via Open-Domain Question Answering over Knowledge Base and Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Wenting Zhao, Ye Liu, Tong Niu, Yao Wan, Philip S. Yu, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Semih Yavuz

Viaarxiv icon