Alert button
Picture for Xiang Lan

Xiang Lan

Alert button

Avoiding Feature Suppression in Contrastive Learning: Learning What Has Not Been Learned Before

Feb 19, 2024
Jihai Zhang, Xiang Lan, Xiaoye Qu, Yu Cheng, Mengling Feng, Bryan Hooi

Viaarxiv icon

A Survey of Large Language Models for Healthcare: from Data, Technology, and Applications to Accountability and Ethics

Oct 09, 2023
Kai He, Rui Mao, Qika Lin, Yucheng Ruan, Xiang Lan, Mengling Feng, Erik Cambria

Viaarxiv icon

Medical Intervention Duration Estimation Using Language-enhanced Transformer Encoder with Medical Prompts

Mar 30, 2023
Yucheng Ruan, Xiang Lan, Daniel J. Tan, Hairil Rizal Abdullah, Mengling Feng

Figure 1 for Medical Intervention Duration Estimation Using Language-enhanced Transformer Encoder with Medical Prompts
Figure 2 for Medical Intervention Duration Estimation Using Language-enhanced Transformer Encoder with Medical Prompts
Figure 3 for Medical Intervention Duration Estimation Using Language-enhanced Transformer Encoder with Medical Prompts
Figure 4 for Medical Intervention Duration Estimation Using Language-enhanced Transformer Encoder with Medical Prompts
Viaarxiv icon

Towards Better Time Series Contrastive Learning: A Dynamic Bad Pair Mining Approach

Feb 07, 2023
Xiang Lan, Hanshu Yan, Shenda Hong, Mengling Feng

Figure 1 for Towards Better Time Series Contrastive Learning: A Dynamic Bad Pair Mining Approach
Figure 2 for Towards Better Time Series Contrastive Learning: A Dynamic Bad Pair Mining Approach
Figure 3 for Towards Better Time Series Contrastive Learning: A Dynamic Bad Pair Mining Approach
Figure 4 for Towards Better Time Series Contrastive Learning: A Dynamic Bad Pair Mining Approach
Viaarxiv icon

Intra-Inter Subject Self-supervised Learning for Multivariate Cardiac Signals

Sep 18, 2021
Xiang Lan, Dianwen Ng, Shenda Hong, Mengling Feng

Figure 1 for Intra-Inter Subject Self-supervised Learning for Multivariate Cardiac Signals
Figure 2 for Intra-Inter Subject Self-supervised Learning for Multivariate Cardiac Signals
Figure 3 for Intra-Inter Subject Self-supervised Learning for Multivariate Cardiac Signals
Figure 4 for Intra-Inter Subject Self-supervised Learning for Multivariate Cardiac Signals
Viaarxiv icon

Identification of 27 abnormalities from multi-lead ECG signals: An ensembled Se-ResNet framework with Sign Loss function

Jan 12, 2021
Zhaowei Zhu, Xiang Lan, Tingting Zhao, Yangming Guo, Pipin Kojodjojo, Zhuoyang Xu, Zhuo Liu, Siqi Liu, Han Wang, Xingzhi Sun, Mengling Feng

Figure 1 for Identification of 27 abnormalities from multi-lead ECG signals: An ensembled Se-ResNet framework with Sign Loss function
Figure 2 for Identification of 27 abnormalities from multi-lead ECG signals: An ensembled Se-ResNet framework with Sign Loss function
Figure 3 for Identification of 27 abnormalities from multi-lead ECG signals: An ensembled Se-ResNet framework with Sign Loss function
Figure 4 for Identification of 27 abnormalities from multi-lead ECG signals: An ensembled Se-ResNet framework with Sign Loss function
Viaarxiv icon