Alert button
Picture for Rui Mao

Rui Mao

Alert button

BClean: A Bayesian Data Cleaning System

Nov 11, 2023
Jianbin Qin, Sifan Huang, Yaoshu Wang, Jing Zhu, Yifan Zhang, Yukai Miao, Rui Mao, Makoto Onizuka, Chuan Xiao

Viaarxiv icon

A Survey on Semantic Processing Techniques

Oct 22, 2023
Rui Mao, Kai He, Xulang Zhang, Guanyi Chen, Jinjie Ni, Zonglin Yang, Erik Cambria

Viaarxiv icon

ColAG: A Collaborative Air-Ground Framework for Perception-Limited UGVs' Navigation

Oct 20, 2023
Zhehan Li, Rui Mao, Nanhe Chen, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao

Viaarxiv icon

Self-Convinced Prompting: Few-Shot Question Answering with Repeated Introspection

Oct 10, 2023
Haodi Zhang, Min Cai, Xinhe Zhang, Chen Jason Zhang, Rui Mao, Kaishun Wu

Viaarxiv icon

A Survey of Large Language Models for Healthcare: from Data, Technology, and Applications to Accountability and Ethics

Oct 09, 2023
Kai He, Rui Mao, Qika Lin, Yucheng Ruan, Xiang Lan, Mengling Feng, Erik Cambria

Viaarxiv icon

A Comprehensive Review on Financial Explainable AI

Sep 21, 2023
Wei Jie Yeo, Wihan van der Heever, Rui Mao, Erik Cambria, Ranjan Satapathy, Gianmarco Mengaldo

Viaarxiv icon

A Wide Evaluation of ChatGPT on Affective Computing Tasks

Aug 26, 2023
Mostafa M. Amin, Rui Mao, Erik Cambria, Björn W. Schuller

Figure 1 for A Wide Evaluation of ChatGPT on Affective Computing Tasks
Figure 2 for A Wide Evaluation of ChatGPT on Affective Computing Tasks
Viaarxiv icon

GPTEval: A Survey on Assessments of ChatGPT and GPT-4

Aug 24, 2023
Rui Mao, Guanyi Chen, Xulang Zhang, Frank Guerin, Erik Cambria

Figure 1 for GPTEval: A Survey on Assessments of ChatGPT and GPT-4
Figure 2 for GPTEval: A Survey on Assessments of ChatGPT and GPT-4
Figure 3 for GPTEval: A Survey on Assessments of ChatGPT and GPT-4
Figure 4 for GPTEval: A Survey on Assessments of ChatGPT and GPT-4
Viaarxiv icon

Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention

May 22, 2023
Jinjie Ni, Rui Mao, Zonglin Yang, Han Lei, Erik Cambria

Figure 1 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Figure 2 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Figure 3 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Figure 4 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Viaarxiv icon

Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey

Mar 21, 2023
Zonglin Yang, Xinya Du, Rui Mao, Jinjie Ni, Erik Cambria

Figure 1 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Figure 2 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Figure 3 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Figure 4 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Viaarxiv icon