Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wujie Wen

Achieving Real-Time LiDAR 3D Object Detection on a Mobile Device


Dec 26, 2020
Pu Zhao, Wei Niu, Geng Yuan, Yuxuan Cai, Hsin-Hsuan Sung, Wujie Wen, Sijia Liu, Xipeng Shen, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective


Nov 04, 2020
Shao-Cheng Wen, Yu-Jen Chen, Zihao Liu, Wujie Wen, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Tsung-Yi Ho, Qianjun Jia, Meiping Huang, Jian Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Tiny but Accurate: A Pruned, Quantized and Optimized Memristor Crossbar Framework for Ultra Efficient DNN Implementation


Aug 27, 2019
Xiaolong Ma, Geng Yuan, Sheng Lin, Caiwen Ding, Fuxun Yu, Tao Liu, Wujie Wen, Xiang Chen, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Machine Vision Guided 3D Medical Image Compression for Efficient Transmission and Accurate Segmentation in the Clouds


Apr 09, 2019
Zihao Liu, Xiaowei Xu, Tao Liu, Qi Liu, Yanzhi Wang, Yiyu Shi, Wujie Wen, Meiping Huang, Haiyun Yuan, Jian Zhuang

* IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), Long Beach, CA, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive DNN Compression: A Key to Achieve Ultra-High Weight Pruning and Quantization Rates using ADMM


Mar 30, 2019
Shaokai Ye, Xiaoyu Feng, Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Zhengang Li, Kaidi Xu, Wujie Wen, Sijia Liu, Jian Tang, Makan Fardad, Xue Lin, Yongpan Liu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

E-RNN: Design Optimization for Efficient Recurrent Neural Networks in FPGAs


Dec 12, 2018
Zhe Li, Caiwen Ding, Siyue Wang, Wujie Wen, Youwei Zhuo, Chang Liu, Qinru Qiu, Wenyao Xu, Xue Lin, Xuehai Qian, Yanzhi Wang

* In The 25th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Defensive Dropout for Hardening Deep Neural Networks under Adversarial Attacks


Sep 13, 2018
Siyue Wang, Xiao Wang, Pu Zhao, Wujie Wen, David Kaeli, Peter Chin, Xue Lin

* Accepted as conference paper on ICCAD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

ADAM-ADMM: A Unified, Systematic Framework of Structured Weight Pruning for DNNs


Jul 29, 2018
Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Shaokai Ye, Jiayu Li, Jian Tang, Wujie Wen, Xue Lin, Makan Fardad, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Systematic DNN Weight Pruning Framework using Alternating Direction Method of Multipliers


Jul 25, 2018
Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Kaiqi Zhang, Jian Tang, Wujie Wen, Makan Fardad, Yanzhi Wang

* ECCV 2018, pp 191-207 

  Access Paper or Ask Questions

On the Universal Approximation Property and Equivalence of Stochastic Computing-based Neural Networks and Binary Neural Networks


Jun 09, 2018
Yanzhi Wang, Zheng Zhan, Jiayu Li, Jian Tang, Bo Yuan, Liang Zhao, Wujie Wen, Siyue Wang, Xue Lin

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Security Analysis and Enhancement of Model Compressed Deep Learning Systems under Adversarial Attacks


Mar 19, 2018
Qi Liu, Tao Liu, Zihao Liu, Yanzhi Wang, Yier Jin, Wujie Wen


  Access Paper or Ask Questions

MT-Spike: A Multilayer Time-based Spiking Neuromorphic Architecture with Temporal Error Backpropagation


Mar 14, 2018
Tao Liu, Zihao Liu, Fuhong Lin, Yier Jin, Gang Quan, Wujie Wen

* 36th International Conference On Computer Aided Design (ICCAD 2017) 

  Access Paper or Ask Questions

PT-Spike: A Precise-Time-Dependent Single Spike Neuromorphic Architecture with Efficient Supervised Learning


Mar 14, 2018
Tao Liu, Lei Jiang, Yier Jin, Gang Quan, Wujie Wen

* 23rd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Distillation: DNN-Oriented JPEG Compression Against Adversarial Examples


Mar 14, 2018
Zihao Liu, Qi Liu, Tao Liu, Yanzhi Wang, Wujie Wen

* 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-18) 

  Access Paper or Ask Questions

DeepN-JPEG: A Deep Neural Network Favorable JPEG-based Image Compression Framework


Mar 14, 2018
Zihao Liu, Tao Liu, Wujie Wen, Lei Jiang, Jie Xu, Yanzhi Wang, Gang Quan

* 55th Design Automation Conference (DAC2018) 

  Access Paper or Ask Questions