Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weishi Zheng

Viewpoint-Aware Loss with Angular Regularization for Person Re-Identification


Dec 03, 2019
Zhihui Zhu, Xinyang Jiang, Feng Zheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Weishi Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Temporal Fusion for Video-based Person Re-identification on Semantic and Time Aspect


Nov 28, 2019
Xinyang Jiang, Yifei Gong, Xiaowei Guo, Qize Yang, Feiyue Huang, Weishi Zheng, Feng Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Pedestrian re-identification based on Tree branch network with local and global learning


Mar 31, 2019
Hui Li, Meng Yang, Zhihui Lai, Weishi Zheng, Zitong Yu

* accepted by ICME2019(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Large Scale Knowledge Distillation via Dynamic Importance Sampling


Dec 03, 2018
Minghan Li, Tanli Zuo, Ruicheng Li, Martha White, Weishi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Long-Term Human Motion Prediction by Modeling Motion Context and Enhancing Motion Dynamic


May 07, 2018
Yongyi Tang, Lin Ma, Wei Liu, Weishi Zheng

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Embedding Deep Metric for Person Re-identication A Study Against Large Variations


Nov 01, 2016
Hailin Shi, Yang Yang, Xiangyu Zhu, Shengcai Liao, Zhen Lei, Weishi Zheng, Stan Z. Li

* Published in ECCV2016. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1511.07545 

  Access Paper or Ask Questions