Alert button
Picture for Tu Vu

Tu Vu

Alert button

Self-Evaluation Improves Selective Generation in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Jie Ren, Yao Zhao, Tu Vu, Peter J. Liu, Balaji Lakshminarayanan

Viaarxiv icon

FreshLLMs: Refreshing Large Language Models with Search Engine Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Tu Vu, Mohit Iyyer, Xuezhi Wang, Noah Constant, Jerry Wei, Jason Wei, Chris Tar, Yun-Hsuan Sung, Denny Zhou, Quoc Le, Thang Luong

Figure 1 for FreshLLMs: Refreshing Large Language Models with Search Engine Augmentation
Figure 2 for FreshLLMs: Refreshing Large Language Models with Search Engine Augmentation
Figure 3 for FreshLLMs: Refreshing Large Language Models with Search Engine Augmentation
Figure 4 for FreshLLMs: Refreshing Large Language Models with Search Engine Augmentation
Viaarxiv icon

Flan-MoE: Scaling Instruction-Finetuned Language Models with Sparse Mixture of Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Sheng Shen, Le Hou, Yanqi Zhou, Nan Du, Shayne Longpre, Jason Wei, Hyung Won Chung, Barret Zoph, William Fedus, Xinyun Chen, Tu Vu, Yuexin Wu, Wuyang Chen, Albert Webson, Yunxuan Li, Vincent Zhao, Hongkun Yu, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Denny Zhou

Figure 1 for Flan-MoE: Scaling Instruction-Finetuned Language Models with Sparse Mixture of Experts
Figure 2 for Flan-MoE: Scaling Instruction-Finetuned Language Models with Sparse Mixture of Experts
Figure 3 for Flan-MoE: Scaling Instruction-Finetuned Language Models with Sparse Mixture of Experts
Figure 4 for Flan-MoE: Scaling Instruction-Finetuned Language Models with Sparse Mixture of Experts
Viaarxiv icon

Multi-scale Transformer-based Network for Emotion Recognition from Multi Physiological Signals

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2023
Tu Vu, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim

Figure 1 for Multi-scale Transformer-based Network for Emotion Recognition from Multi Physiological Signals
Figure 2 for Multi-scale Transformer-based Network for Emotion Recognition from Multi Physiological Signals
Viaarxiv icon

Vision Transformer for Action Units Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Tu Vu, Van Thong Huynh, Soo Hyung Kim

Figure 1 for Vision Transformer for Action Units Detection
Figure 2 for Vision Transformer for Action Units Detection
Figure 3 for Vision Transformer for Action Units Detection
Viaarxiv icon

The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2023
Shayne Longpre, Le Hou, Tu Vu, Albert Webson, Hyung Won Chung, Yi Tay, Denny Zhou, Quoc V. Le, Barret Zoph, Jason Wei, Adam Roberts

Figure 1 for The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning
Figure 2 for The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning
Figure 3 for The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning
Figure 4 for The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning
Viaarxiv icon

ViDeBERTa: A powerful pre-trained language model for Vietnamese

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2023
Cong Dao Tran, Nhut Huy Pham, Anh Nguyen, Truong Son Hy, Tu Vu

Figure 1 for ViDeBERTa: A powerful pre-trained language model for Vietnamese
Figure 2 for ViDeBERTa: A powerful pre-trained language model for Vietnamese
Figure 3 for ViDeBERTa: A powerful pre-trained language model for Vietnamese
Figure 4 for ViDeBERTa: A powerful pre-trained language model for Vietnamese
Viaarxiv icon

Dialect-robust Evaluation of Generated Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2022
Jiao Sun, Thibault Sellam, Elizabeth Clark, Tu Vu, Timothy Dozat, Dan Garrette, Aditya Siddhant, Jacob Eisenstein, Sebastian Gehrmann

Figure 1 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Figure 2 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Figure 3 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Figure 4 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Viaarxiv icon