Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Le Song

A General Framework for Lifelong Localization and Mapping in Changing Environment


Nov 22, 2021
Min Zhao, Xin Guo, Le Song, Baoxing Qin, Xuesong Shi, Gim Hee Lee, Guanghui Sun


  Access Paper or Ask Questions

Multi-task Learning of Order-Consistent Causal Graphs


Nov 03, 2021
Xinshi Chen, Haoran Sun, Caleb Ellington, Eric Xing, Le Song

* 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

RoMA: Robust Model Adaptation for Offline Model-based Optimization


Oct 27, 2021
Sihyun Yu, Sungsoo Ahn, Le Song, Jinwoo Shin

* NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Learning and Decoding of the Continuous-Time Hidden Markov Model for Disease Progression Modeling


Oct 26, 2021
Yu-Ying Liu, Alexander Moreno, Maxwell A. Xu, Shuang Li, Jena C. McDaniel, Nancy C. Brady, Agata Rozga, Fuxin Li, Le Song, James M. Rehg


  Access Paper or Ask Questions

ProTo: Program-Guided Transformer for Program-Guided Tasks


Oct 16, 2021
Zelin Zhao, Karan Samel, Binghong Chen, Le Song

* Accepted in NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GNN is a Counter? Revisiting GNN for Question Answering


Oct 07, 2021
Kuan Wang, Yuyu Zhang, Diyi Yang, Le Song, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

BERTifying the Hidden Markov Model for Multi-Source Weakly Supervised Named Entity Recognition


May 30, 2021
Yinghao Li, Pranav Shetty, Lucas Liu, Chao Zhang, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Speeding up Computational Morphogenesis with Online Neural Synthetic Gradients


Apr 27, 2021
Yuyu Zhang, Heng Chi, Binghong Chen, Tsz Ling Elaine Tang, Lucia Mirabella, Le Song, Glaucio H. Paulino

* Accepted by IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

How to Design Sample and Computationally Efficient VQA Models


Mar 22, 2021
Karan Samel, Zelin Zhao, Binghong Chen, Kuan Wang, Robin Luo, Le Song

* 20 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Concentric Spherical GNN for 3D Representation Learning


Mar 18, 2021
James Fox, Bo Zhao, Sivasankaran Rajamanickam, Rampi Ramprasad, Le Song

* This paper has been submitted for conference review 

  Access Paper or Ask Questions

A Biased Graph Neural Network Sampler with Near-Optimal Regret


Mar 01, 2021
Qingru Zhang, David Wipf, Quan Gan, Le Song

* 21 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Polymers for Extreme Conditions Designed Using Syntax-Directed Variational Autoencoders


Nov 04, 2020
Rohit Batra, Hanjun Dai, Tran Doan Huan, Lihua Chen, Chiho Kim, Will R. Gutekunst, Le Song, Rampi Ramprasad


  Access Paper or Ask Questions

DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering


Sep 16, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Arun Ramamurthy, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text


Sep 16, 2020
Kunlong Chen, Weidi Xu, Xingyi Cheng, Zou Xiaochuan, Yuyu Zhang, Le Song, Taifeng Wang, Yuan Qi, Wei Chu

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retro*: Learning Retrosynthetic Planning with Neural Guided A* Search


Jun 29, 2020
Binghong Chen, Chengtao Li, Hanjun Dai, Le Song

* Presented at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deep Architectures with Reasoning Layer


Jun 24, 2020
Xinshi Chen, Yufei Zhang, Christoph Reisinger, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks


Jun 11, 2020
Ziqi Liu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Shuang Yang, Le Song, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Stop While Learning to Predict


Jun 09, 2020
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Yu Li, Xin Gao, Le Song

* Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Intention Propagation for Multi-agent Reinforcement Learning


Apr 19, 2020
Chao Qu, Hui Li, Chang Liu, Junwu Xiong, James Zhang, Wei Chu, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Over-Parameterized Training


Apr 09, 2020
Weiyang Liu, Rongmei Lin, Zhen Liu, James M. Rehg, Li Xiong, Le Song

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding


Feb 28, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Xiubo Geng, Arun Ramamurthy, Le Song, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection


Feb 27, 2020
Ziqi Liu, Chaochao Chen, Xinxing Yang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

RNA Secondary Structure Prediction By Learning Unrolled Algorithms


Feb 13, 2020
Xinshi Chen, Yu Li, Ramzan Umarov, Xin Gao, Le Song

* International Conference on Learning Representations 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks


Feb 04, 2020
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Retrosynthesis Prediction with Conditional Graph Logic Network


Jan 06, 2020
Hanjun Dai, Chengtao Li, Connor W. Coley, Bo Dai, Le Song

* NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Similarity Learning


Dec 06, 2019
Weiyang Liu, Zhen Liu, James M. Rehg, Le Song

* NeurIPS 2019 (v3) 

  Access Paper or Ask Questions

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM


Nov 13, 2019
Xuesong Shi, Dongjiang Li, Pengpeng Zhao, Qinbin Tian, Yuxin Tian, Qiwei Long, Chunhao Zhu, Jingwei Song, Fei Qiao, Le Song, Yangquan Guo, Zhigang Wang, Yimin Zhang, Baoxing Qin, Wei Yang, Fangshi Wang, Rosa H. M. Chan, Qi She


  Access Paper or Ask Questions