Alert button
Picture for Le Song

Le Song

Alert button

Progress and Opportunities of Foundation Models in Bioinformatics

Feb 06, 2024
Qing Li, Zhihang Hu, Yixuan Wang, Lei Li, Yimin Fan, Irwin King, Le Song, Yu Li

Viaarxiv icon

xTrimoPGLM: Unified 100B-Scale Pre-trained Transformer for Deciphering the Language of Protein

Jan 11, 2024
Bo Chen, Xingyi Cheng, Pan Li, Yangli-ao Geng, Jing Gong, Shen Li, Zhilei Bei, Xu Tan, Boyan Wang, Xin Zeng, Chiming Liu, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Jie Tang, Le Song

Viaarxiv icon

xTrimoGene: An Efficient and Scalable Representation Learner for Single-Cell RNA-Seq Data

Nov 26, 2023
Jing Gong, Minsheng Hao, Xingyi Cheng, Xin Zeng, Chiming Liu, Jianzhu Ma, Xuegong Zhang, Taifeng Wang, Le Song

Viaarxiv icon

Drug Synergistic Combinations Predictions via Large-Scale Pre-Training and Graph Structure Learning

Jan 14, 2023
Zhihang Hu, Qinze Yu, Yucheng Guo, Taifeng Wang, Irwin King, Xin Gao, Le Song, Yu Li

Figure 1 for Drug Synergistic Combinations Predictions via Large-Scale Pre-Training and Graph Structure Learning
Figure 2 for Drug Synergistic Combinations Predictions via Large-Scale Pre-Training and Graph Structure Learning
Figure 3 for Drug Synergistic Combinations Predictions via Large-Scale Pre-Training and Graph Structure Learning
Figure 4 for Drug Synergistic Combinations Predictions via Large-Scale Pre-Training and Graph Structure Learning
Viaarxiv icon

xTrimoABFold: De novo Antibody Structure Prediction without MSA

Dec 11, 2022
Yining Wang, Xumeng Gong, Shaochuan Li, Bing Yang, YiWu Sun, Chuan Shi, Yangang Wang, Cheng Yang, Hui Li, Le Song

Figure 1 for xTrimoABFold: De novo Antibody Structure Prediction without MSA
Figure 2 for xTrimoABFold: De novo Antibody Structure Prediction without MSA
Figure 3 for xTrimoABFold: De novo Antibody Structure Prediction without MSA
Figure 4 for xTrimoABFold: De novo Antibody Structure Prediction without MSA
Viaarxiv icon

xTrimoABFold: Improving Antibody Structure Prediction without Multiple Sequence Alignments

Nov 30, 2022
Yining Wang, Xumeng Gong, Shaochuan Li, Bing Yang, YiWu Sun, Chuan Shi, Hui Li, Yangang Wang, Cheng Yang, Le Song

Figure 1 for xTrimoABFold: Improving Antibody Structure Prediction without Multiple Sequence Alignments
Figure 2 for xTrimoABFold: Improving Antibody Structure Prediction without Multiple Sequence Alignments
Figure 3 for xTrimoABFold: Improving Antibody Structure Prediction without Multiple Sequence Alignments
Figure 4 for xTrimoABFold: Improving Antibody Structure Prediction without Multiple Sequence Alignments
Viaarxiv icon

ReSel: N-ary Relation Extraction from Scientific Text and Tables by Learning to Retrieve and Select

Oct 26, 2022
Yuchen Zhuang, Yinghao Li, Jerry Junyang Cheung, Yue Yu, Yingjun Mou, Xiang Chen, Le Song, Chao Zhang

Figure 1 for ReSel: N-ary Relation Extraction from Scientific Text and Tables by Learning to Retrieve and Select
Figure 2 for ReSel: N-ary Relation Extraction from Scientific Text and Tables by Learning to Retrieve and Select
Figure 3 for ReSel: N-ary Relation Extraction from Scientific Text and Tables by Learning to Retrieve and Select
Figure 4 for ReSel: N-ary Relation Extraction from Scientific Text and Tables by Learning to Retrieve and Select
Viaarxiv icon

Uncovering the Structural Fairness in Graph Contrastive Learning

Oct 06, 2022
Ruijia Wang, Xiao Wang, Chuan Shi, Le Song

Figure 1 for Uncovering the Structural Fairness in Graph Contrastive Learning
Figure 2 for Uncovering the Structural Fairness in Graph Contrastive Learning
Figure 3 for Uncovering the Structural Fairness in Graph Contrastive Learning
Figure 4 for Uncovering the Structural Fairness in Graph Contrastive Learning
Viaarxiv icon

HelixFold-Single: MSA-free Protein Structure Prediction by Using Protein Language Model as an Alternative

Aug 09, 2022
Xiaomin Fang, Fan Wang, Lihang Liu, Jingzhou He, Dayong Lin, Yingfei Xiang, Xiaonan Zhang, Hua Wu, Hui Li, Le Song

Figure 1 for HelixFold-Single: MSA-free Protein Structure Prediction by Using Protein Language Model as an Alternative
Figure 2 for HelixFold-Single: MSA-free Protein Structure Prediction by Using Protein Language Model as an Alternative
Figure 3 for HelixFold-Single: MSA-free Protein Structure Prediction by Using Protein Language Model as an Alternative
Figure 4 for HelixFold-Single: MSA-free Protein Structure Prediction by Using Protein Language Model as an Alternative
Viaarxiv icon