Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Polymers for Extreme Conditions Designed Using Syntax-Directed Variational Autoencoders

Nov 04, 2020
Rohit Batra, Hanjun Dai, Tran Doan Huan, Lihua Chen, Chiho Kim, Will R. Gutekunst, Le Song, Rampi Ramprasad


  Access Paper or Ask Questions

DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering

Sep 16, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Arun Ramamurthy, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text

Sep 16, 2020
Kunlong Chen, Weidi Xu, Xingyi Cheng, Zou Xiaochuan, Yuyu Zhang, Le Song, Taifeng Wang, Yuan Qi, Wei Chu

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retro*: Learning Retrosynthetic Planning with Neural Guided A* Search

Jun 29, 2020
Binghong Chen, Chengtao Li, Hanjun Dai, Le Song

* Presented at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deep Architectures with Reasoning Layer

Jun 24, 2020
Xinshi Chen, Yufei Zhang, Christoph Reisinger, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks

Jun 11, 2020
Ziqi Liu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Shuang Yang, Le Song, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Stop While Learning to Predict

Jun 09, 2020
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Yu Li, Xin Gao, Le Song

* Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Intention Propagation for Multi-agent Reinforcement Learning

Apr 19, 2020
Chao Qu, Hui Li, Chang Liu, Junwu Xiong, James Zhang, Wei Chu, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Over-Parameterized Training

Apr 09, 2020
Weiyang Liu, Rongmei Lin, Zhen Liu, James M. Rehg, Li Xiong, Le Song

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding

Feb 28, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Xiubo Geng, Arun Ramamurthy, Le Song, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection

Feb 27, 2020
Ziqi Liu, Chaochao Chen, Xinxing Yang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

RNA Secondary Structure Prediction By Learning Unrolled Algorithms

Feb 13, 2020
Xinshi Chen, Yu Li, Ramzan Umarov, Xin Gao, Le Song

* International Conference on Learning Representations 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks

Feb 04, 2020
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Retrosynthesis Prediction with Conditional Graph Logic Network

Jan 06, 2020
Hanjun Dai, Chengtao Li, Connor W. Coley, Bo Dai, Le Song

* NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Similarity Learning

Dec 06, 2019
Weiyang Liu, Zhen Liu, James M. Rehg, Le Song

* NeurIPS 2019 (v3) 

  Access Paper or Ask Questions

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM

Nov 13, 2019
Xuesong Shi, Dongjiang Li, Pengpeng Zhao, Qinbin Tian, Yuxin Tian, Qiwei Long, Chunhao Zhu, Jingwei Song, Fei Qiao, Le Song, Yangquan Guo, Zhigang Wang, Yimin Zhang, Baoxing Qin, Wei Yang, Fangshi Wang, Rosa H. M. Chan, Qi She


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Explain Efficiently via Neural Logic Inductive Learning

Oct 06, 2019
Yuan Yang, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Can Graph Neural Networks Help Logic Reasoning?

Jun 27, 2019
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Optimal Solution Predictions for Mixed Integer Programs

Jun 23, 2019
Jian-Ya Ding, Chao Zhang, Lei Shen, Shengyin Li, Bing Wang, Yinghui Xu, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Compressive Hyperspherical Energy Minimization

Jun 12, 2019
Rongmei Lin, Weiyang Liu, Zhen Liu, Chen Feng, Zhiding Yu, James M. Rehg, Li Xiong, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

GLAD: Learning Sparse Graph Recovery

Jun 01, 2019
Harsh Shrivastava, Xinshi Chen, Binghong Chen, Guanghui Lan, Srinvas Aluru, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Exponential Family Estimation via Adversarial Dynamics Embedding

Apr 27, 2019
Bo Dai, Zhen Liu, Hanjun Dai, Niao He, Arthur Gretton, Le Song, Dale Schuurmans

* 66 figures, 25 pages; preliminary version published in NeurIPS2018 Bayesian Deep Learning Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Plan via Neural Exploration-Exploitation Trees

Mar 26, 2019
Binghong Chen, Bo Dai, Le Song

* 25 pages, 60 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cost-Effective Incentive Allocation via Structured Counterfactual Inference

Feb 07, 2019
Romain Lopez, Chenchen Li, Xiang Yan, Junwu Xiong, Michael I. Jordan, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Meta Particle Flow for Sequential Bayesian Inference

Feb 02, 2019
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Value Propagation for Decentralized Networked Deep Multi-agent Reinforcement Learning

Jan 27, 2019
Chao Qu, Shie Mannor, Huan Xu, Yuan Qi, Le Song, Junwu Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Neural Model-Based Reinforcement Learning for Recommendation

Dec 27, 2018
Xinshi Chen, Shuang Li, Hui Li, Shaohua Jiang, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions