Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Le Song

A Biased Graph Neural Network Sampler with Near-Optimal Regret


Mar 01, 2021
Qingru Zhang, David Wipf, Quan Gan, Le Song

* 21 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Polymers for Extreme Conditions Designed Using Syntax-Directed Variational Autoencoders


Nov 04, 2020
Rohit Batra, Hanjun Dai, Tran Doan Huan, Lihua Chen, Chiho Kim, Will R. Gutekunst, Le Song, Rampi Ramprasad


  Access Paper or Ask Questions

DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering


Sep 16, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Arun Ramamurthy, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text


Sep 16, 2020
Kunlong Chen, Weidi Xu, Xingyi Cheng, Zou Xiaochuan, Yuyu Zhang, Le Song, Taifeng Wang, Yuan Qi, Wei Chu

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retro*: Learning Retrosynthetic Planning with Neural Guided A* Search


Jun 29, 2020
Binghong Chen, Chengtao Li, Hanjun Dai, Le Song

* Presented at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deep Architectures with Reasoning Layer


Jun 24, 2020
Xinshi Chen, Yufei Zhang, Christoph Reisinger, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks


Jun 11, 2020
Ziqi Liu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Shuang Yang, Le Song, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Stop While Learning to Predict


Jun 09, 2020
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Yu Li, Xin Gao, Le Song

* Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Intention Propagation for Multi-agent Reinforcement Learning


Apr 19, 2020
Chao Qu, Hui Li, Chang Liu, Junwu Xiong, James Zhang, Wei Chu, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Over-Parameterized Training


Apr 09, 2020
Weiyang Liu, Rongmei Lin, Zhen Liu, James M. Rehg, Li Xiong, Le Song

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding


Feb 28, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Xiubo Geng, Arun Ramamurthy, Le Song, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection


Feb 27, 2020
Ziqi Liu, Chaochao Chen, Xinxing Yang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

RNA Secondary Structure Prediction By Learning Unrolled Algorithms


Feb 13, 2020
Xinshi Chen, Yu Li, Ramzan Umarov, Xin Gao, Le Song

* International Conference on Learning Representations 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks


Feb 04, 2020
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Retrosynthesis Prediction with Conditional Graph Logic Network


Jan 06, 2020
Hanjun Dai, Chengtao Li, Connor W. Coley, Bo Dai, Le Song

* NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Similarity Learning


Dec 06, 2019
Weiyang Liu, Zhen Liu, James M. Rehg, Le Song

* NeurIPS 2019 (v3) 

  Access Paper or Ask Questions

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM


Nov 13, 2019
Xuesong Shi, Dongjiang Li, Pengpeng Zhao, Qinbin Tian, Yuxin Tian, Qiwei Long, Chunhao Zhu, Jingwei Song, Fei Qiao, Le Song, Yangquan Guo, Zhigang Wang, Yimin Zhang, Baoxing Qin, Wei Yang, Fangshi Wang, Rosa H. M. Chan, Qi She


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Explain Efficiently via Neural Logic Inductive Learning


Oct 06, 2019
Yuan Yang, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Can Graph Neural Networks Help Logic Reasoning?


Jun 27, 2019
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Optimal Solution Predictions for Mixed Integer Programs


Jun 23, 2019
Jian-Ya Ding, Chao Zhang, Lei Shen, Shengyin Li, Bing Wang, Yinghui Xu, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Compressive Hyperspherical Energy Minimization


Jun 12, 2019
Rongmei Lin, Weiyang Liu, Zhen Liu, Chen Feng, Zhiding Yu, James M. Rehg, Li Xiong, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

GLAD: Learning Sparse Graph Recovery


Jun 01, 2019
Harsh Shrivastava, Xinshi Chen, Binghong Chen, Guanghui Lan, Srinvas Aluru, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Exponential Family Estimation via Adversarial Dynamics Embedding


Apr 27, 2019
Bo Dai, Zhen Liu, Hanjun Dai, Niao He, Arthur Gretton, Le Song, Dale Schuurmans

* 66 figures, 25 pages; preliminary version published in NeurIPS2018 Bayesian Deep Learning Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Plan via Neural Exploration-Exploitation Trees


Mar 26, 2019
Binghong Chen, Bo Dai, Le Song

* 25 pages, 60 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cost-Effective Incentive Allocation via Structured Counterfactual Inference


Feb 07, 2019
Romain Lopez, Chenchen Li, Xiang Yan, Junwu Xiong, Michael I. Jordan, Yuan Qi, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Meta Particle Flow for Sequential Bayesian Inference


Feb 02, 2019
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Le Song


  Access Paper or Ask Questions

Value Propagation for Decentralized Networked Deep Multi-agent Reinforcement Learning


Jan 27, 2019
Chao Qu, Shie Mannor, Huan Xu, Yuan Qi, Le Song, Junwu Xiong


  Access Paper or Ask Questions