Alert button
Picture for Kun Fu

Kun Fu

Alert button

Recognizing Multiple Ingredients in Food Images Using a Single-Ingredient Classification Model

Jan 26, 2024
Kun Fu, Ying Dai

Viaarxiv icon

SPHR-SAR-Net: Superpixel High-resolution SAR Imaging Network Based on Nonlocal Total Variation

Apr 10, 2023
Guoru Zhou, Zhongqiu Xu, Yizhe Fan, Zhe Zhang, Xiaolan Qiu, Bingchen Zhang, Kun Fu, Yirong Wu

Figure 1 for SPHR-SAR-Net: Superpixel High-resolution SAR Imaging Network Based on Nonlocal Total Variation
Figure 2 for SPHR-SAR-Net: Superpixel High-resolution SAR Imaging Network Based on Nonlocal Total Variation
Figure 3 for SPHR-SAR-Net: Superpixel High-resolution SAR Imaging Network Based on Nonlocal Total Variation
Figure 4 for SPHR-SAR-Net: Superpixel High-resolution SAR Imaging Network Based on Nonlocal Total Variation
Viaarxiv icon

Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery

Jan 11, 2023
Yongqiang Mao, Kaiqiang Chen, Liangjin Zhao, Wei Chen, Deke Tang, Wenjie Liu, Zhirui Wang, Wenhui Diao, Xian Sun, Kun Fu

Figure 1 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 2 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 3 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 4 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Viaarxiv icon

Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection

Nov 27, 2022
Xiaonan Lu, Wenhui Diao, Yongqiang Mao, Junxi Li, Peijin Wang, Xian Sun, Kun Fu

Figure 1 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Figure 2 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Figure 3 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Figure 4 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Beyond single receptive field: A receptive field fusion-and-stratification network for airborne laser scanning point cloud classification

Jul 21, 2022
Yongqiang Mao, Kaiqiang Chen, Wenhui Diao, Xian Sun, Xiaonan Lu, Kun Fu, Martin Weinmann

Figure 1 for Beyond single receptive field: A receptive field fusion-and-stratification network for airborne laser scanning point cloud classification
Figure 2 for Beyond single receptive field: A receptive field fusion-and-stratification network for airborne laser scanning point cloud classification
Figure 3 for Beyond single receptive field: A receptive field fusion-and-stratification network for airborne laser scanning point cloud classification
Figure 4 for Beyond single receptive field: A receptive field fusion-and-stratification network for airborne laser scanning point cloud classification
Viaarxiv icon

Exploring a Fine-Grained Multiscale Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval

Apr 21, 2022
Zhiqiang Yuan, Wenkai Zhang, Kun Fu, Xuan Li, Chubo Deng, Hongqi Wang, Xian Sun

Figure 1 for Exploring a Fine-Grained Multiscale Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval
Figure 2 for Exploring a Fine-Grained Multiscale Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval
Figure 3 for Exploring a Fine-Grained Multiscale Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval
Figure 4 for Exploring a Fine-Grained Multiscale Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval
Viaarxiv icon

Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information

Apr 21, 2022
Zhiqiang Yuan, Wenkai Zhang, Changyuan Tian, Xuee Rong, Zhengyuan Zhang, Hongqi Wang, Kun Fu, Xian Sun

Figure 1 for Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information
Figure 2 for Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information
Figure 3 for Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information
Figure 4 for Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information
Viaarxiv icon

Semantic Segmentation for Point Cloud Scenes via Dilated Graph Feature Aggregation and Pyramid Decoders

Apr 11, 2022
Yongqiang Mao, Xian Sun, Wenhui Diao, Kaiqiang Chen, Zonghao Guo, Xiaonan Lu, Kun Fu

Figure 1 for Semantic Segmentation for Point Cloud Scenes via Dilated Graph Feature Aggregation and Pyramid Decoders
Figure 2 for Semantic Segmentation for Point Cloud Scenes via Dilated Graph Feature Aggregation and Pyramid Decoders
Figure 3 for Semantic Segmentation for Point Cloud Scenes via Dilated Graph Feature Aggregation and Pyramid Decoders
Figure 4 for Semantic Segmentation for Point Cloud Scenes via Dilated Graph Feature Aggregation and Pyramid Decoders
Viaarxiv icon

FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery

Mar 24, 2021
Xian Sun, Peijin Wang, Zhiyuan Yan, Feng Xu, Ruiping Wang, Wenhui Diao, Jin Chen, Jihao Li, Yingchao Feng, Tao Xu, Martin Weinmann, Stefan Hinz, Cheng Wang, Kun Fu

Figure 1 for FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery
Figure 2 for FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery
Figure 3 for FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery
Figure 4 for FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery
Viaarxiv icon