Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kaisheng Ma

An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices


Feb 22, 2020
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.05073 

  Access Paper or Ask Questions

PCNN: Pattern-based Fine-Grained Regular Pruning towards Optimizing CNN Accelerators


Feb 11, 2020
Zhanhong Tan, Jiebo Song, Xiaolong Ma, Sia-Huat Tan, Hongyang Chen, Yuanqing Miao, Yifu Wu, Shaokai Ye, Yanzhi Wang, Dehui Li, Kaisheng Ma

* 6 pages, DAC 2020 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Light-weight Calibrator: a Separable Component for Unsupervised Domain Adaptation


Nov 28, 2019
Shaokai Ye, Kailu Wu, Mu Zhou, Yunfei Yang, Sia huat Tan, Kaidi Xu, Jiebo Song, Chenglong Bao, Kaisheng Ma


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Frequency Domain Interpretation of Convolutional Neural Networks


Nov 27, 2019
Zhongfan Jia, Chenglong Bao, Kaisheng Ma

* 10 pages, 6 figures, 4 tables; Corresponding Authors: Chenglong Bao, Kaisheng Ma 

  Access Paper or Ask Questions

PCONV: The Missing but Desirable Sparsity in DNN Weight Pruning for Real-time Execution on Mobile Devices


Sep 12, 2019
Xiaolong Ma, Fu-Ming Guo, Wei Niu, Xue Lin, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Non-structured DNN Weight Pruning Considered Harmful


Jul 03, 2019
Yanzhi Wang, Shaokai Ye, Zhezhi He, Xiaolong Ma, Linfeng Zhang, Sheng Lin, Geng Yuan, Sia Huat Tan, Zhengang Li, Deliang Fan, Xuehai Qian, Xue Lin, Kaisheng Ma


  Access Paper or Ask Questions

Brain-inspired reverse adversarial examples


May 28, 2019
Shaokai Ye, Sia Huat Tan, Kaidi Xu, Yanzhi Wang, Chenglong Bao, Kaisheng Ma

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

SCAN: A Scalable Neural Networks Framework Towards Compact and Efficient Models


May 27, 2019
Linfeng Zhang, Zhanhong Tan, Jiebo Song, Jingwei Chen, Chenglong Bao, Kaisheng Ma


  Access Paper or Ask Questions

Be Your Own Teacher: Improve the Performance of Convolutional Neural Networks via Self Distillation


May 17, 2019
Linfeng Zhang, Jiebo Song, Anni Gao, Jingwei Chen, Chenglong Bao, Kaisheng Ma

* 10pages 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Extremely Low Bit and Lossless Accuracy in DNNs with Progressive ADMM


May 02, 2019
Sheng Lin, Xiaolong Ma, Shaokai Ye, Geng Yuan, Kaisheng Ma, Yanzhi Wang

* Accepted by ICML workshop (ODML-CDNNR2019). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.09769 

  Access Paper or Ask Questions

Second Rethinking of Network Pruning in the Adversarial Setting


Mar 29, 2019
Shaokai Ye, Kaidi Xu, Sijia Liu, Hao Cheng, Jan-Henrik Lambrechts, Huan Zhang, Aojun Zhou, Kaisheng Ma, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions