Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiusheng Chen

FastSeq: Make Sequence Generation Faster


Jun 08, 2021
Yu Yan, Fei Hu, Jiusheng Chen, Nikhil Bhendawade, Ting Ye, Yeyun Gong, Nan Duan, Desheng Cui, Bingyu Chi, Ruifei Zhang

* ACL 2021 Demo Track 

  Access Paper or Ask Questions

EL-Attention: Memory Efficient Lossless Attention for Generation


May 11, 2021
Yu Yan, Jiusheng Chen, Weizhen Qi, Nikhil Bhendawade, Yeyun Gong, Nan Duan, Ruofei Zhang

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation


Apr 16, 2021
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining


Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark


Nov 24, 2020
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Tell Me How to Ask Again: Question Data Augmentation with Controllable Rewriting in Continuous Space


Oct 04, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Jiancheng Lv, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RikiNet: Reading Wikipedia Pages for Natural Question Answering


Apr 30, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* Accepted at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet: Predicting Future N-gram for Sequence-to-Sequence Pre-training


Feb 22, 2020
Yu Yan, Weizhen Qi, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Nan Duan, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions