Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jin Fang

Jin Fang

*co-first authors

AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection


Aug 25, 2021
Zongdai Liu, Dingfu Zhou, Feixiang Lu, Jin Fang, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection


Jun 23, 2021
Shaoqing Xu, Dingfu Zhou, Jin Fang, Junbo Yin, Zhou Bin, Liangjun Zhang

* Accepted by ITSC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks


Jun 17, 2021
Yulong Cao*, Ningfei Wang*, Chaowei Xiao*, Dawei Yang*, Jin Fang, Ruigang Yang, Qi Alfred Chen, Mingyan Liu, Bo Li

* Accepted by IEEE S&P 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Autonomous Driving Scenarios Clustering with Self-supervised Feature Extraction


Mar 30, 2021
Jinxin Zhao, Jin Fang, Zhixian Ye, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

MapFusion: A General Framework for 3D Object Detection with HDMaps


Mar 10, 2021
Jin Fang, Dingfu Zhou, Xibin Song, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image


Mar 05, 2021
Dingfu Zhou, Xibin Song, Yuchao Dai, Junbo Yin, Feixiang Lu, Jin Fang, Miao Liao, Liangjun Zhang

* Accepted by ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

AutoRemover: Automatic Object Removal for Autonomous Driving Videos


Nov 28, 2019
Rong Zhang, Wei Li, Peng Wang, Chenye Guan, Jin Fang, Yuhang Song, Jinhui Yu, Baoquan Chen, Weiwei Xu, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

IoU Loss for 2D/3D Object Detection


Aug 11, 2019
Dingfu Zhou, Jin Fang, Xibin Song, Chenye Guan, Junbo Yin, Yuchao Dai, Ruigang Yang

* Accepted by international conference on 3d vision 2019 

  Access Paper or Ask Questions

AADS: Augmented Autonomous Driving Simulation using Data-driven Algorithms


Jan 23, 2019
Wei Li, Chengwei Pan, Rong Zhang, Jiaping Ren, Yuexin Ma, Jin Fang, Feilong Yan, Qichuan Geng, Xinyu Huang, Huajun Gong, Weiwei Xu, Guoping Wang, Dinesh Manocha, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Simulating LIDAR Point Cloud for Autonomous Driving using Real-world Scenes and Traffic Flows


Nov 17, 2018
Jin Fang, Feilong Yan, Tongtong Zhao, Feihu Zhang, Dingfu Zhou, Ruigang Yang, Yu Ma, Liang Wang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions