Alert button
Picture for Dingfu Zhou

Dingfu Zhou

Alert button

Digging Into Uncertainty-based Pseudo-label for Robust Stereo Matching

Jul 31, 2023
Zhelun Shen, Xibin Song, Yuchao Dai, Dingfu Zhou, Zhibo Rao, Liangjun Zhang

Figure 1 for Digging Into Uncertainty-based Pseudo-label for Robust Stereo Matching
Figure 2 for Digging Into Uncertainty-based Pseudo-label for Robust Stereo Matching
Figure 3 for Digging Into Uncertainty-based Pseudo-label for Robust Stereo Matching
Figure 4 for Digging Into Uncertainty-based Pseudo-label for Robust Stereo Matching
Viaarxiv icon

LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection

Jan 29, 2023
Jin Fang, Dingfu Zhou, Jingjing Zhao, Chulin Tang, Cheng-Zhong Xu, Liangjun Zhang

Figure 1 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 2 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 3 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 4 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection

Dec 10, 2022
Shaoqing Xu, Dingfu Zhou, Jin Fang, Pengcheng Wang, Liangjun Zhang

Figure 1 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Figure 2 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Figure 3 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Figure 4 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers

Jul 26, 2022
Junbo Yin, Jin Fang, Dingfu Zhou, Liangjun Zhang, Cheng-Zhong Xu, Jianbing Shen, Wenguan Wang

Figure 1 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Figure 2 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Figure 3 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Figure 4 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Viaarxiv icon

ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection

Jul 26, 2022
Junbo Yin, Dingfu Zhou, Liangjun Zhang, Jin Fang, Cheng-Zhong Xu, Jianbing Shen, Wenguan Wang

Figure 1 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Figure 2 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Figure 3 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Figure 4 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Distilling Ensemble of Explanations for Weakly-Supervised Pre-Training of Image Segmentation Models

Jul 04, 2022
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Yi Liu, Dingfu Zhou, Zeyu Chen, Yaqing Wang, Dejing Dou

Viaarxiv icon

A Representation Separation Perspective to Correspondences-free Unsupervised 3D Point Cloud Registration

Mar 24, 2022
Zhiyuan Zhang, Jiadai Sun, Yuchao Dai, Dingfu Zhou, Xibin Song, Mingyi He

Figure 1 for A Representation Separation Perspective to Correspondences-free Unsupervised 3D Point Cloud Registration
Figure 2 for A Representation Separation Perspective to Correspondences-free Unsupervised 3D Point Cloud Registration
Figure 3 for A Representation Separation Perspective to Correspondences-free Unsupervised 3D Point Cloud Registration
Figure 4 for A Representation Separation Perspective to Correspondences-free Unsupervised 3D Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

End-to-end Learning the Partial Permutation Matrix for Robust 3D Point Cloud Registration

Oct 28, 2021
Zhiyuan Zhang, Jiadai Sun, Yuchao Dai, Dingfu Zhou, Xibin Song, Mingyi He

Figure 1 for End-to-end Learning the Partial Permutation Matrix for Robust 3D Point Cloud Registration
Figure 2 for End-to-end Learning the Partial Permutation Matrix for Robust 3D Point Cloud Registration
Figure 3 for End-to-end Learning the Partial Permutation Matrix for Robust 3D Point Cloud Registration
Figure 4 for End-to-end Learning the Partial Permutation Matrix for Robust 3D Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection

Aug 25, 2021
Zongdai Liu, Dingfu Zhou, Feixiang Lu, Jin Fang, Liangjun Zhang

Figure 1 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection

Jun 23, 2021
Shaoqing Xu, Dingfu Zhou, Jin Fang, Junbo Yin, Zhou Bin, Liangjun Zhang

Figure 1 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Figure 2 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Figure 3 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Figure 4 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Viaarxiv icon