Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenguan Wang

TADA: Taxonomy Adaptive Domain Adaptation


Sep 10, 2021
Rui Gong, Martin Danelljan, Dengxin Dai, Wenguan Wang, Danda Pani Paudel, Ajad Chhatkuli, Fisher Yu, Luc Van Gool

* 15 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Visual Navigation


Jul 20, 2021
Haiyang Wang, Wenguan Wang, Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation


Jul 02, 2021
Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Fatih Porikli, David Crandall, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Cross-modal Interaction from a Top-down Perspective for Referring Video Object Segmentation


Jun 02, 2021
Chen Liang, Yu Wu, Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation


May 14, 2021
Tianrui Hui, Shaofei Huang, Si Liu, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Face Forensics in the Wild


Mar 30, 2021
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Zhiyuan Liang, Jianbing Shen

* CVPR 2021 (Oral). https://github.com/tfzhou/FFIW 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing


Mar 08, 2021
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Si Liu, Yi Yang, Luc Van Gool

* CVPR 2021 (Oral). Code: https://github.com/tfzhou/MG-HumanParsing 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Scene Memory for Vision-Language Navigation


Mar 05, 2021
Hanqing Wang, Wenguan Wang, Wei Liang, Caiming Xiong, Jianbing Shen

* Accepted on CVPR2021; Implementation will be available at https://github.com/HanqingWangAI/SSM-VLN 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Cross-Image Pixel Contrast for Semantic Segmentation


Feb 11, 2021
Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Fisher Yu, Jifeng Dai, Ender Konukoglu, Luc Van Gool

* Our code will be available at https://github.com/tfzhou/ContrastiveSeg 

  Access Paper or Ask Questions

Generative VoxelNet: Learning Energy-Based Models for 3D Shape Synthesis and Analysis


Dec 25, 2020
Jianwen Xie, Zilong Zheng, Ruiqi Gao, Wenguan Wang, Song-Chun Zhu, Ying Nian Wu

* 16 pages. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1804.00586 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Active Visual Information Gathering for Vision-Language Navigation


Aug 19, 2020
Hanqing Wang, Wenguan Wang, Tianmin Shu, Wei Liang, Jianbing Shen

* ECCV2020 (changed with improved perfromance on Pre-Explore and Beam Search settings); website: https://github.com/HanqingWangAI/Active_VLN 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised 3D Object Detection from Lidar Point Cloud


Jul 23, 2020
Qinghao Meng, Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool, Dengxin Dai

* ECCV 2020; website: https://github.com/hlesmqh/WS3D 

  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Episodic Graph Memory Networks


Jul 19, 2020
Xinkai Lu, Wenguan Wang, Martin Danelljan, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool

* ECCV2020 Spotlight; website: https://github.com/carrierlxk/GraphMemVOS 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Cross-Image Semantics for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Jul 08, 2020
Guolei Sun, Wenguan Wang, Jifeng Dai, Luc Van Gool

* Full version of ECCV2020 Oral, CVPR2020 LID workshop Best Paper and LID challenge Track1 winner; website: https://github.com/GuoleiSun/MCIS_wsss 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Object Motion and Affinity Model for Online Multi-Object Tracking


Apr 03, 2020
Junbo Yin, Wenguan Wang, Qinghao Meng, Ruigang Yang, Jianbing Shen

* Accepted to CVPR 2020. Code: https://github.com/yinjunbo/UMA-MOT 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Human-Object Interaction Recognition


Mar 11, 2020
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Siyuan Qi, Haibin Ling, Jianbing Shen

* Accepted to CVPR 2020. Winner of the ICCV-2019 PIC Challenge on both HOIW and PIC tracks. Code: https://github.com/tfzhou/C-HOI 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Human Parsing with Typed Part-Relation Reasoning


Mar 11, 2020
Wenguan Wang, Hailong Zhu, Jifeng Dai, Yanwei Pang, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. Code:https://github.com/hlzhu09/Hierarchical-Human-Parsing 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Video Object Segmentation from Unlabeled Videos


Mar 10, 2020
Xiankai Lu, Wenguan Wang, Jianbing Shen, Yu-Wing Tai, David Crandall, Steven C. H. Hoi

* Accepted to CVPR 2020. Code: https://github.com/carrierlxk/MuG 

  Access Paper or Ask Questions

Human-Aware Motion Deblurring


Jan 19, 2020
Ziyi Shen, Wenguan Wang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Haibin Ling, Tingfa Xu, Ling Shao

* ICCV2019 paper. Website: https://github.com/joanshen0508/HA_deblur 

  Access Paper or Ask Questions

See More, Know More: Unsupervised Video Object Segmentation with Co-Attention Siamese Networks


Jan 19, 2020
Xiankai Lu, Wenguan Wang, Chao Ma, Jianbing Shen, Ling Shao, Fatih Porikli

* CVPR2019 
* CVPR2019. Weblink: https://github.com/carrierlxk/COSNet 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Video Object Segmentation via Attentive Graph Neural Networks


Jan 19, 2020
Wenguan Wang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, David Crandall, Ling Shao

* ICCV2019(Oral) 
* ICCV2019(Oral). Website: https://github.com/carrierlxk/AGNN 

  Access Paper or Ask Questions