Alert button
Picture for Jianqiang Li

Jianqiang Li

Alert button

HemSeg-200: A Voxel-Annotated Dataset for Intracerebral Hemorrhages Segmentation in Brain CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2024
Changwei Song, Qing Zhao, Jianqiang Li, Xin Yue, Ruoyun Gao, Zhaoxuan Wang, An Gao, Guanghui Fu

Viaarxiv icon

Fine-grained Speech Sentiment Analysis in Chinese Psychological Support Hotlines Based on Large-scale Pre-trained Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Zhonglong Chen, Changwei Song, Yining Chen, Jianqiang Li, Guanghui Fu, Yongsheng Tong, Qing Zhao

Viaarxiv icon

SOS-1K: A Fine-grained Suicide Risk Classification Dataset for Chinese Social Media Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Hongzhi Qi, Hanfei Liu, Jianqiang Li, Qing Zhao, Wei Zhai, Dan Luo, Tian Yu He, Shuo Liu, Bing Xiang Yang, Guanghui Fu

Viaarxiv icon

AI-Enhanced Cognitive Behavioral Therapy: Deep Learning and Large Language Models for Extracting Cognitive Pathways from Social Media Texts

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Meng Jiang, Yi Jing Yu, Qing Zhao, Jianqiang Li, Changwei Song, Hongzhi Qi, Wei Zhai, Dan Luo, Xiaoqin Wang, Guanghui Fu, Bing Xiang Yang

Viaarxiv icon

Chinese MentalBERT: Domain-Adaptive Pre-training on Social Media for Chinese Mental Health Text Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Wei Zhai, Hongzhi Qi, Qing Zhao, Jianqiang Li, Ziqi Wang, Han Wang, Bing Xiang Yang, Guanghui Fu

Viaarxiv icon

Comparative Analysis of ImageNet Pre-Trained Deep Learning Models and DINOv2 in Medical Imaging Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Yuning Huang, Jingchen Zou, Lanxi Meng, Xin Yue, Qing Zhao, Jianqiang Li, Changwei Song, Gabriel Jimenez, Shaowu Li, Guanghui Fu

Viaarxiv icon

Shift-ConvNets: Small Convolutional Kernel with Large Kernel Effects

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Dachong Li, Li Li, Zhuangzhuang Chen, Jianqiang Li

Viaarxiv icon

Towards a Psychological Generalist AI: A Survey of Current Applications of Large Language Models and Future Prospects

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Tianyu He, Guanghui Fu, Yijing Yu, Fan Wang, Jianqiang Li, Qing Zhao, Changwei Song, Hongzhi Qi, Dan Luo, Huijing Zou, Bing Xiang Yang

Figure 1 for Towards a Psychological Generalist AI: A Survey of Current Applications of Large Language Models and Future Prospects
Figure 2 for Towards a Psychological Generalist AI: A Survey of Current Applications of Large Language Models and Future Prospects
Figure 3 for Towards a Psychological Generalist AI: A Survey of Current Applications of Large Language Models and Future Prospects
Viaarxiv icon

CMed-GPT: Prompt Tuning for Entity-Aware Chinese Medical Dialogue Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Zhijie Qu, Juan Li, Zerui Ma, Jianqiang Li

Viaarxiv icon

Morphology-Enhanced CAM-Guided SAM for weakly supervised Breast Lesion Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Xin Yue, Qing Zhao, Jianqiang Li, Xiaoling Liu, Changwei Song, Suqin Liu, Guanghui Fu

Figure 1 for Morphology-Enhanced CAM-Guided SAM for weakly supervised Breast Lesion Segmentation
Figure 2 for Morphology-Enhanced CAM-Guided SAM for weakly supervised Breast Lesion Segmentation
Figure 3 for Morphology-Enhanced CAM-Guided SAM for weakly supervised Breast Lesion Segmentation
Figure 4 for Morphology-Enhanced CAM-Guided SAM for weakly supervised Breast Lesion Segmentation
Viaarxiv icon