Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ji Liu

Finite-Time Error Bounds for Distributed Linear Stochastic Approximation


Nov 24, 2021
Yixuan Lin, Vijay Gupta, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Multi-Armed Bandit Can Outperform Classic Upper Confidence Bound


Nov 22, 2021
Jingxuan Zhu, Ethan Mulle, Christopher Salomon Smith, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

HeterPS: Distributed Deep Learning With Reinforcement Learning Based Scheduling in Heterogeneous Environments


Nov 20, 2021
Ji Liu, Zhihua Wu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Danlei Feng, Minxu Zhang, Xinxuan Wu, Xuefeng Yao, Dejing Dou

* 14 pages, 11 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Resilient Consensus-based Multi-agent Reinforcement Learning with Function Approximation


Nov 18, 2021
Martin Figura, Yixuan Lin, Ji Liu, Vijay Gupta


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Channel and Weight Pruning for Model Acceleration on Moblie Devices


Nov 09, 2021
Tianli Zhao, Xi Sheryl Zhang, Wentao Zhu, Jiaxing Wang, Sen Yang, Ji Liu, Jian Cheng

* 23 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Keyphrase Completion


Oct 29, 2021
Yu Zhao, Jia Song, Huali Feng, Fuzhen Zhuang, Qing Li, Xiaojie Wang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

ProxyBO: Accelerating Neural Architecture Search via Bayesian Optimization with Zero-cost Proxies


Oct 26, 2021
Yu Shen, Yang Li, Jian Zheng, Wentao Zhang, Peng Yao, Jixiang Li, Sen Yang, Ji Liu, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

AgFlow: Fast Model Selection of Penalized PCA via Implicit Regularization Effects of Gradient Flow


Oct 07, 2021
Haiyan Jiang, Haoyi Xiong, Dongrui Wu, Ji Liu, Dejing Dou

* accepted by Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

SpeechNAS: Towards Better Trade-off between Latency and Accuracy for Large-Scale Speaker Verification


Sep 18, 2021
Wentao Zhu, Tianlong Kong, Shun Lu, Jixiang Li, Dawei Zhang, Feng Deng, Xiaorui Wang, Sen Yang, Ji Liu

* 8 pages, 3 figures, 3 tables. Accepted by ASRU2021 

  Access Paper or Ask Questions

GDP: Stabilized Neural Network Pruning via Gates with Differentiable Polarization


Sep 08, 2021
Yi Guo, Huan Yuan, Jianchao Tan, Zhangyang Wang, Sen Yang, Ji Liu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Shifted Chunk Transformer for Spatio-Temporal Representational Learning


Aug 27, 2021
Xuefan Zha, Wentao Zhu, Tingxun Lv, Sen Yang, Ji Liu

* 15 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

POSO: Personalized Cold Start Modules for Large-scale Recommender Systems


Aug 24, 2021
Shangfeng Dai, Haobin Lin, Zhichen Zhao, Jianying Lin, Honghuan Wu, Zhe Wang, Sen Yang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

PASTO: Strategic Parameter Optimization in Recommendation Systems -- Probabilistic is Better than Deterministic


Aug 20, 2021
Weicong Ding, Hanlin Tang, Jingshuo Feng, Lei Yuan, Sen Yang, Guangxu Yang, Jie Zheng, Jing Wang, Qiang Su, Dong Zheng, Xuezhong Qiu, Yongqi Liu, Yuxuan Chen, Yang Liu, Chao Song, Dongying Kong, Kai Ren, Peng Jiang, Qiao Lian, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

ChemiRise: a data-driven retrosynthesis engine


Aug 09, 2021
Xiangyan Sun, Ke Liu, Yuquan Lin, Lingjie Wu, Haoming Xing, Minghong Gao, Ji Liu, Suocheng Tan, Zekun Ni, Qi Han, Junqiu Wu, Jie Fan


  Access Paper or Ask Questions

MugRep: A Multi-Task Hierarchical Graph Representation Learning Framework for Real Estate Appraisal


Aug 02, 2021
Weijia Zhang, Hao Liu, Lijun Zha, Hengshu Zhu, Ji Liu, Dejing Dou, Hui Xiong

* 11 pages, SIGKDD-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hand Image Understanding via Deep Multi-Task Learning


Jul 28, 2021
Xiong Zhang, Hongsheng Huang, Jianchao Tan, Hongmin Xu, Cheng Yang, Guozhu Peng, Lei Wang, Ji Liu

* Accepted By ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations


Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning


Jun 11, 2021
Daochen Zha, Jingru Xie, Wenye Ma, Sheng Zhang, Xiangru Lian, Xia Hu, Ji Liu

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey


May 10, 2021
Ji Liu, Jizhou Huang, Yang Zhou, Xuhong Li, Shilei Ji, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 31 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Learning Systems with First-order Methods


Apr 12, 2021
Ji Liu, Ce Zhang

* Foundations and Trends in Databases: Vol. 9: No. 1 

  Access Paper or Ask Questions