Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ji Liu

Distributed Learning Systems with First-order Methods


Apr 12, 2021
Ji Liu, Ce Zhang

* Foundations and Trends in Databases: Vol. 9: No. 1 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Deep Learning: Interpretations, Interpretability, Trustworthiness, and Beyond


Mar 19, 2021
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Xingjian Li, Xuanyu Wu, Xiao Zhang, Ji Liu, Jiang Bian, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed


Feb 04, 2021
Hanlin Tang, Shaoduo Gan, Ammar Ahmad Awan, Samyam Rajbhandari, Conglong Li, Xiangru Lian, Ji Liu, Ce Zhang, Yuxiong He

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.11343 

  Access Paper or Ask Questions

Rank the Episodes: A Simple Approach for Exploration in Procedurally-Generated Environments


Feb 04, 2021
Daochen Zha, Wenye Ma, Lei Yuan, Xia Hu, Ji Liu

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

C-Watcher: A Framework for Early Detection of High-Risk Neighborhoods Ahead of COVID-19 Outbreak


Jan 27, 2021
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, An Zhuo, Ji Liu, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 12 pages, accepted by AAAI 2021, appendix is included 

  Access Paper or Ask Questions

Once-for-All Adversarial Training: In-Situ Tradeoff between Robustness and Accuracy for Free


Nov 10, 2020
Haotao Wang, Tianlong Chen, Shupeng Gui, Ting-Kuei Hu, Ji Liu, Zhangyang Wang

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Bandit: A Gossiping Approach


Oct 24, 2020
Zhaowei Zhu, Jingxuan Zhu, Ji Liu, Yang Liu

* 31 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Short Video-based Advertisements Evaluation System: Self-Organizing Learning Approach


Oct 23, 2020
Yunjie Zhang, Fei Tao, Xudong Liu, Runze Su, Xiaorong Mei, Weicong Ding, Zhichen Zhao, Lei Yuan, Ji Liu

* Submitting to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Chinese End-to-End Spoken Language Understanding for Abnormal Event Detection from audio stream


Oct 19, 2020
Haoran Wei, Fei Tao, Runze Su, Sen Yang, Ji Liu

* Submitting to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Themes Inferred Audio-visual Correspondence Learning


Sep 14, 2020
Runze Su, Fei Tao, Xudong Liu, Haoran Wei, Xiaorong Mei, Zhiyao Duan, Lei Yuan, Ji Liu, Yuying Xie

* Submitting to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm


Aug 28, 2020
Hanlin Tang, Shaoduo Gan, Samyam Rajbhandari, Xiangru Lian, Ji Liu, Yuxiong He, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Pose-Guided High-Resolution Appearance Transfer via Progressive Training


Aug 27, 2020
Ji Liu, Heshan Liu, Mang-Tik Chiu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* 10 pages, 10 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Slimming: All-in-One GAN Compression by A Unified Optimization Framework


Aug 25, 2020
Haotao Wang, Shupeng Gui, Haichuan Yang, Ji Liu, Zhangyang Wang

* ECCV 2020 spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Probabilistic Deep Tensor Factorization


Jul 14, 2020
Shikai Fang, Zheng Wang, Zhimeng Pan, Ji Liu, Shandian Zhe


  Access Paper or Ask Questions

Lossless CNN Channel Pruning via Gradient Resetting and Convolutional Re-parameterization


Jul 07, 2020
Xiaohan Ding, Tianxiang Hao, Ji Liu, Jungong Han, Yuchen Guo, Guiguang Ding

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Finite-Sample Analysis of Proximal Gradient TD Algorithms


Jul 03, 2020
Bo Liu, Ji Liu, Mohammad Ghavamzadeh, Sridhar Mahadevan, Marek Petrik

* 31st Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.03976 

  Access Paper or Ask Questions

On Effective Parallelization of Monte Carlo Tree Search


Jun 15, 2020
Anji Liu, Yitao Liang, Ji Liu, Guy Van den Broeck, Jianshu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Neural Network Activation Quantization with Bitwise Information Bottlenecks


Jun 09, 2020
Xichuan Zhou, Kui Liu, Cong Shi, Haijun Liu, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Proximal Gradient Temporal Difference Learning: Stable Reinforcement Learning with Polynomial Sample Complexity


Jun 06, 2020
Bo Liu, Ian Gemp, Mohammad Ghavamzadeh, Ji Liu, Sridhar Mahadevan, Marek Petrik

* Journal of Artificial Intelligence (JAIR) 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Off-Policy TD-Learning


Jun 06, 2020
Bo Liu, Sridhar Mahadevan, Ji Liu

* 26th Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1405.6757 

  Access Paper or Ask Questions

Finite-Sample Analysis of GTD Algorithms


Jun 06, 2020
Bo Liu, Ji Liu, Mohammad Ghavamzadeh, Sridhar Mahadevan, Marek Petrik

* 31st Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.03976 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks on Federated Machine Learning


Apr 19, 2020
Gan Sun, Yang Cong, Jiahua Dong, Qiang Wang, Ji Liu

* 8pages,16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Edge Guided CNNs for Sparse Depth Upsampling


Mar 23, 2020
Yi Guo, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Recursive Momentum for Policy Gradient Methods


Mar 09, 2020
Huizhuo Yuan, Xiangru Lian, Ji Liu, Yuren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

IMRAM: Iterative Matching with Recurrent Attention Memory for Cross-Modal Image-Text Retrieval


Mar 08, 2020
Hui Chen, Guiguang Ding, Xudong Liu, Zijia Lin, Ji Liu, Jungong Han

* 9 pages; Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Robustness for Sensing-Reasoning Machine Learning Pipelines


Mar 06, 2020
Zhuolin Yang, Zhikuan Zhao, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Bojan Karlas, Ji Liu, Heng Guo, Bo Li, Ce Zhang

* 43 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions