Quantized Adam with Error Feedback

Apr 29, 2020
Congliang Chen, Li Shen, Haozhi Huang, Qi Wu, Wei Liu


  Access Model/Code and Paper
Adaptive Activation Network and Functional Regularization for Efficient and Flexible Deep Multi-Task Learning

Nov 19, 2019
Yingru Liu, Xuewen Yang, Dongliang Xie, Xin Wang, Li Shen, Haozhi Huang, Niranjan Balasubramanian

* To appear in AAAI-2020 

  Access Model/Code and Paper
Temporally Coherent Video Harmonization Using Adversarial Networks

Sep 05, 2018
Haozhi Huang, Senzhe Xu, Junxiong Cai, Wei Liu, Shimin Hu


  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Image-to-Image Translation with Stacked Cycle-Consistent Adversarial Networks

Jul 28, 2018
Minjun Li, Haozhi Huang, Lin Ma, Wei Liu, Tong Zhang, Yu-Gang Jiang

* To appear in ECCV 2018 

  Access Model/Code and Paper
Neural Stereoscopic Image Style Transfer

Jul 27, 2018
Xinyu Gong, Haozhi Huang, Lin Ma, Fumin Shen, Wei Liu, Tong Zhang


  Access Model/Code and Paper
Pose2Seg: Human Instance Segmentation Without Detection

Mar 28, 2018
Ruilong Li, Xin Dong, Zixi Cai, Dingcheng Yang, Haozhi Huang, Song-Hai Zhang, Paul L. Rosin, Shi-Min Hu

* 13 pages 

  Access Model/Code and Paper